Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Hinnankorotusesitys, Sininauha tuettu asuminen 1.1.2022

PRIDno-2021-4296

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin Sininauha ry on esittää Porin kaupungin perusturvalautakunnalle 20.9.2021 tulleessa esityksessä hinnankorotusta tuetun asumisen palveluunsa.

Sininauhassa on 23 asuntoa, joissa asuu pääosin porilaisia asukkaita. Puitesopimuksen mukainen hinta on 37 €/vrk. Sopimuksen mukaan hinnan korottaminen on tässä kohtaa mahdollista, kun esitys hinnan muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti tilaajalle vähintään kolme kalenterikuukautta ennen aiottua hinnanmuutosta.

Sininauhan hinnankorotusehdotus Porin perusturvalle on 3,74 % 1.1.2022 alkaen. Yhdistys perustelee korotusta tuottajahintaindeksin sosiaali- ja terveyspalveluosion muutoksella.  Uusi hinta 3,74 prosentilla korotettuina on 38,38 €/vrk

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Korotetaan Porin Sininauha ry:n tuetun asumisen hintaa 3,74 % perustuen palkkakustannusten nousuun. Uusi hinta 1.1.2022 alkaen on 38,38 €/vrk.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Porin Sininauha, psykososiaalisten palveluiden päällikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi