Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Hinnankorotusesitys alle 65-vuotiaiden muistisairaiden päivätoiminnasta, Diakon Palvelut Oy

PRIDno-2021-2611

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Diakon Palvelut Oy on osoittanut perusturvalautakunnalle 31.5.2021 päivätyn kirjeen palveluhintojen tarkistamisesta 1.8.2021 alkaen.

Diakon Palvelut Oy:n Päivätoimintakeskus Rinkeplumman hoitopäivä on ollut 72,43 €. 

Diakon Palvelut Oy esittää Päivätoimintakeskus Rinkeplumman hoitopäivän hinnaksi 74,02 € (alv 0%) 1.8.2021 alkaen.

Hinnankorotus perustuu yleiseen kustannustason nousuun, kuten vuokrat, ruuanhinta, työvoimakustannukset ja muut kustannukset.

Korotusesitys 2,2 % perustuu palkansaajien ansiotasoindeksin mukaiseen korotukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Diakon Palvelut Oy:n Päivätoimintakeskus Rinkeplumman hoitopäivähinnan 74,02 €, korotuksen 2,2 % takautuvasti 1.8.2021 alkaen.

Korotus koskee suorahankintana ostettua palvelua. Palvelusetelillä tai kilpailutuksen kautta järjestetyn palvelun hinta määräytyy perusturvalautakunnan hyväksymän hinnan mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Markus Halminen

Kokouskäsittely

Markus Halminen poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajana Markus Halmisen tilalla tässä pykälässä on Helena Heljakka.

Tiedoksi

Diakon Palvelut Oy, vammaispalvelut, laskutus

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi