Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Hinnantarkistus vuodelle 2022 koskien kehitysvammaisten ja vammautuneiden asumispalveluita, Attendo

PRIDno-2021-3805

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Attendo Oy konserni tytäryhtiöineen 31.8.2021 päivätyllä kirjeellä on esittänyt, että Attendon tuottamien kehitysvammaisten, vammaisten asumispalveluita ja ateria hintojen tarkistetaan sopimuksien mukaisesti, perustuen palveluntuottamisen kustannusten nousuun.

Attendo Oy esittää tehostetun  palveluasuminen, palvelu- ja tukiasumisen sekä päivätoiminnan hinnan tarkistamista sopimuksen mukaisesti perustuen yksityisen sosiaalipalvelun työsopimuksen ratkaisuun. Lisäksi atrioiden hintoja tarkistetaan vastaavin perustein 3,53 %.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Attendo Oy:n 3,53 %:n hinnankorotuksen 1.1.2021 alkaen.

Hinnankorotus koskee vain suorahankintana ostettua palvelua. Palvelusetelillä tai uuden kilpailutuksen jälkeen palvelutuottajilla on kyseisen hankintapäätöksen mukaiset perusturvalautakunnan vahvistamat hinnat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Attendo Oy, Erja Kaksonen ja Roope Warro, perusturvan laskutus, vammaispalvelut

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi