Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 LISÄPYKÄLÄ: Perusturva, henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2025 sekä vuoden 2022 koulutussuunnitelma (lisäpykälä)

PRIDno-2021-1238

Valmistelija

  • Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. 

Henkilöstösuunnitelmaan liittyy kiinteästi koulutussuunnitelma. Koulutussuunnittelulla edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille.

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2025 laadintaohjeiden mukaisesti talousarvio-, henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessin ohjauksen tavoitteena on aikaansaada kestävä, organisaation strategisiin tavoitteisiin pohjautuva talousarvio, joka huomioi mahdolliset tulevat toiminnan ja toimintaympäristön muutokset ja varmistaa organisaation ketteryyden. Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on osa talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyötä, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja –määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Muuttuva toimintaympäristö, talouden reunaehdot ja tehokkuuden sekä tuloksellisuuden vaatimukset edellyttävät toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua ja jatkuvaa tulevaisuuden osaamistarpeiden tarkastelua. Toimialojen tulee huomioida talousarvion sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinnan tavoitteet ja reunaehdot omien esitystensä valmistelussa.

Perusturvan henkilöstösuunnitelma 2022-2025 ja koulutussuunnitelma 2022 on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Henkilöstösuunnitelma ja koulutussuunnitelma ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Henkilöstösuunnitelman vuosille 2022-2025 ja koulussuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan seuraavalla Markus Halmisen esittämällä lisäyksellä Jari Holmbergin kannattamana:  Koti- ja omaishoidon piirissä olevien monisairaiden iäkkäiden tueksi pitää saada jatkossa omat lääkärit kotihoitoalueille siirtämällä lisäresurssia akuutti kotikeskukseen / iäkkäiden palveluihin. Tämä voisi tapahtua vakanssisiirroilla. Tämän asian valmistelu on aloitettava viipymättä ja käsitellään käyttösuunnitelman yhteydessä myöhemmin.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.