Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Perusturvan vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

PRIDno-2021-1891

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Talousarvioesitykset palautetaan talousyksikköön 24.9.2021 mennessä.

Talous

Perusturvan määrärahakehys vuodelle 2022 on -331 390 000 € (muutos vuoteen 2021 -19 668 000 € / 6,3 %). Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2021 -311 722 000 € ja muutettu käyttösuunnitelma vuodelle 2021    -314 563 415 €.

Perusturvan osalta kehyspohjassa on huomioitu lainsäädännöllisinä muutoksina asiakasmaksulain muutos (toimintatulojen vähennys 4 miljoonalla eurolla, summaa tarkennettu elokuussa 3 miljoonaksi euroksi) ja lastensuojelun asiakasmitoituksen sekä jälkihuollon ikärajan nosto (toimintamenojen lisäys 0,5 miljoonalla eurolla). Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen yksityisten hinnankorotuksiin on varattu 3,9 miljoonaa euroa ja palvelujen ostoissa varaudutaan yleisesti noin 1,1 miljoonan euron kasvuun. Lisäksi erikoissairaanhoidon ostopalveluihin on lisätty 9 miljoonaa euroa Satasairaalan talousarvioehdotukseen perustuen, summaa tarkennettu elokuussa 8 miljoonaan euroon. Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2022, mikä on 1,8 % -1,8 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, avustukset ja vuokrat ovat arvioitu vuoden 2021 talousarvion ja kuluvan vuoden toteumien perusteella sekä palvelujen ostojen kohdalla on otettu huomioon talousarvio raamissa huomioidut sopimuskorotukset ja kilpailutukset. Koronaan liittyviä kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa vaan odotus on, että nämä kustannukset katetaan valtion toimesta.

Toimintatuotot koostuvat asiakas- ja hoitomaksuista, vuokrista sekä yhteistoiminta-alueen laskutuksen tuotoista ja muista tuotoista. Toimintatuottoja laskevana on otettu huomioon asiakasmaksulain muutokset.

Henkilöstö

Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät 28.2.2022. Kehyksessä on varauduttu valtakunnallisiin arvioihin perustuen mahdollisiin 1,8 prosentin palkankorotuksiin vuonna 2022. Koska uusi sopimuskausi alkaa kesken vuoden, on laskennallinen henkilöstökulujen kasvu vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 1,5 prosenttia (3,8 M€). Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Toiminnalliset muutokset ja palvelualueiden esitetyt tarpeet (esim. henkilöstö)

Valtion päätöksistä, jotka vaikuttaisivat perusturvan palveluihin, ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa. Talousarvioesityksessä ei ole voitu ottaa huomioon mahdollisia tulevia toiminnan laajuuteen tai kustannuksiin vaikuttavia muutoksia.

Sosiaali- ja perhepalvelut

Työikäisten palvelut:

 • Sote-keskusten sosiaaliohjaus- ja sosiaalityön turvaamiseksi on tarve 1 virassa olevalle sosiaaliohjaajalle (40 000 €). Perustelut: Toimeentulotuen asiakasmäärät ovat kasvaneet alkuvuodesta verrattuna viime vuoteen. Kuntouttavaan työtoiminaan ja sosiaaliseen kuntoutukseen on lisääntynyt asiakasohjaus siinä määrin ettei palveluun pystytä vastaamaan olemassa olevalla resurssilla. Uutena ja kasvavana asiakasryhmänä tulee olemaan paikkakunnalle jäävät henkilöt ilman myönteistä oleskelulupaa (paperittomat)

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

Vammaispalvelut:

 • Vammaispalvelun johdon vahvistaminen asumispalveluista  1 vastaavalla esimiehellä (60 000 €)
 • Vaikeavammaisten asumisyksikkö: mitoituksen vahvistaminen 1-3 htv (Avin ohjeistuksen mukaisesti) 120 000€.

Edellä olevat esitykset eivät sisälly talousarvio raamiin 2022.

Lastensuojelu:

 • 8 sosiaalityöntekijöiden viran lisäys (430 000 €) jotta 35 asiakasta / sos.tt toteutuu ja systeemisen työotteen toteuttaminen mahdollistuu kolmella konsultoivalla sosiaalityöntekijällä, Lastensuojelulain muutos esitetty tulevan voimaan 1.1.2022

Sisältyy talousarvio raamiin 2022

 • Jälkihuollossa olevien ikärajan nosto 25 ikävuoteen 1.1.2020 alkaen on lisännyt asiakkaiden määrää, joita hoitamaan tarvitaan 2 sosiaaliohjaajan virkaa lisää (80 000 €).

Sisältyy talousarvio raamiin 2022. Nimikkeeseen korjaus sosiaaliohjaaja.

 • Laitosmäärän lisääntyessä tarvitaan 1 johtava sosiaalityöntekijä (70 000 €) kehittämään omaa palvelutuotantoa yhdessä laitosten esimiesten kanssa

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

 • Perhehoito on lastensuojelussa aina ensisijainen sijoitusmuoto, myös kiireellisissä sijoituksissa. Jotta vastaanottoperhetoimintaa pystytään ylläpitämään ja kehittämään, niin toimintaan tulee palkata 2 sosiaaliohjaajaa (80 000 €)

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

 • Laitoksessa työskentelevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lisääminen 2-4 työntekijällä (80 000 – 160 000 €) turvallisen ja laadukkaan sijaishuollon takaamiseksi.

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

Terveys- ja sairaalapalvelut

 • Koulu-ja opiskeluterveydenhuolto: 1th+1 lääkäri kouluterv. ja 1th+1 lääkäri opp.terv.huolt.    280 000 €

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

 • Akuutti kotikeskus tarvitsee 6 sairaanhoitajaa lisää (300 000 €)

- Infuusiopoliklinikan potilaiden hoitamiseksi 24/7 (kotoa antibioottitiputukselle tulevat potilaat 1-4 krt/vrk)

- Kotisaattohoidon yöaikaisten ongelmien hoito

- Kotihoidon 24/7 sekä asumisyksiköiden hoitajien yöaikainen konsultointi

- Antibioottipumppupotilaiden yöaikainen turva

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

 • Sairaalapalveluiden varahenkilöstöön 1 sairaanhoitaja ja 1 lähihoitaja lisää

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

 • Avosairaanhoidon infektiovastaanoton pysyvä toiminta vaatii (arvio tehty toimintaan ilman koronaa). Tämä resurssointi osaltaan vaikuttaa myös TH-lain muutoksen kautta tulevaan hoitotakuumuutokseen (7pv).

- 0-1 osastonhoitaja

- 2-3 terveyskeskuslääkäriä

- 4-5 sairaanhoitajaa vastaanottotoimintaan

- 5-8 sairaanhoitajaa ajanvarausneuvontapuhelimeen

- 1 osastonsihteeri/palveluneuvoja

- 1 lähihoitaja

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

 • Terveydenhuoltolain muutos (hoitotakuu), STM074:00/2019  Säädösvalmistelu: suunterveydenhuolto (3 kk) ja Sotekeskus lääkäri (7 vrk). Säädös tullut tietoon vasta syksyllä 2022.

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

Iäkkäiden palvelut

Ennaltaehkäiseviin palveluihin: 

 • 1 päivätoiminnan esimies
 • 3 muistihoitajaa
 • Yhteensä 210 000 €

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

Asiakasohjaus:                        

 • Toimistotyöntekijä asiakasmaksualennuksien valmisteluun 35 000 €            
 • Laatu-/valvontakoordinaattori 54 000 €                       
 • Palveluohjaaja 40 000 €                         
 • RAI-koordinaattori 54 000 €                 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, vanhuspalvelulain muutos 1.10.2020

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

Kotihoito:

 • Kotihoidon esimiehet kotiuttamistiimiin, varahenkilöstölle ja Pohjois-Poriin 180 000 €           
 • Sosiaalityöntekijä 54 000 €                   

Valviran ohjekirje, ”Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden , kuten muistisairaiden henkilöiden, palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä.”)

Ei sisälly talousarvio raamiin 2022.

Irtaimen investoinnit 2022

Irtaimen omaisuuden investointikehys on 1 200 000 €. Määrärahaa käytetään tietojärjestelmien päivittämiseen 1 000 000 € ja irtaimiston investointeihin 200 000 €.

Tuottavuusohjelma 2022

Tuottavuusohjelma perustuu NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa laadittuun loppuraporttiin ja perusturvalautakunnan hyväksymään toimenpidesuunnitelmaan. Perusturvan tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi tarvitaan vuodelle 2022 määrärahaa seuraavasti:

Yhteistyö erikoissairaanhoidon, sivistystoimen, yksityisen ja 3. sektorin kanssa 1,06 M€. Palvelurakenteen keventäminen; ikäihmiset 3,03 M€, lastensuojelu 0,075 M€, ja vammaispalvelut 0,2 M€. Digihankkeet 0,385 M€ ja henkilöstön työhyvinvointi 0,3 M€.

Yhteensä tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2022 tarvitaan lisämäärärahaa 5,05 M€.

Talousarvion toiminnallinen osuus (TOP 11)

Talousarvion toiminnallisten   tavoitteiden   osuus   painottuu   toimialoilta   nostettuihin   taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Talousyksikön controller-tiimi valmistelee yhteistyössä toimialojen kanssa 11 toimintakatteeltaan suurimman prosessin tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Nämä prosessikuvaukset liitetään prosessista vastaavan toimialan käyttötalousosan yhteyteen. Lisäksi kaupunkikehitys-ja elinvoimakokonaisuus esitetään omana tavoitteellisena osiona.

Talousarvion liitteet lisätään esityslistalle myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi ja varsinainen käsittely kokouksessa 30.9.2021.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perustelut

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Talousarvioesitykset palautetaan talousyksikköön 24.9.2021 mennessä.

Talous

Perusturvan määrärahakehys vuodelle 2022 on -331 390 000 € (muutos vuoteen 2021 -19 668 000 € / 6,3 %). Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2021 -311 722 000 € ja muutettu käyttösuunnitelma vuodelle 2021    -314 563 415 €.

Perusturvan osalta kehyspohjassa on huomioitu lainsäädännöllisinä muutoksina asiakasmaksulain muutos (toimintatulojen vähennys 4 miljoonalla eurolla, summaa tarkennettu elokuussa 3 miljoonaksi euroksi) ja lastensuojelun asiakasmitoituksen sekä jälkihuollon ikärajan nosto (toimintamenojen lisäys 0,5 miljoonalla eurolla). Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen yksityisten hinnankorotuksiin on varattu 3,9 miljoonaa euroa ja palvelujen ostoissa varaudutaan yleisesti noin 1,1 miljoonan euron kasvuun. Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2022, mikä on 1,8 % -1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon ostopalveluihin on lisätty 9 miljoonaa euroa Satasairaalan talousarvioehdotukseen perustuen, summaa tarkennettu elokuussa 8 miljoonaan euroon.

Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, avustukset ja vuokrat ovat arvioitu vuoden 2021 talousarvion ja kuluvan vuoden toteumien perusteella sekä palvelujen ostojen kohdalla on otettu huomioon talousarvio raamissa huomioidut sopimuskorotukset ja kilpailutukset. Koronaan liittyviä kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa vaan odotus on, että nämä kustannukset katetaan valtion toimesta.

Toimintatuotot koostuvat asiakas- ja hoitomaksuista, vuokrista sekä yhteistoiminta-alueen laskutuksen tuotoista ja muista tuotoista. Toimintatuottoja laskevana on otettu huomioon asiakasmaksulain muutokset.

Henkilöstö

Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät 28.2.2022. Kehyksessä on varauduttu valtakunnallisiin arvioihin perustuen mahdollisiin 1,8 prosentin palkankorotuksiin vuonna 2022. Koska uusi sopimuskausi alkaa kesken vuoden, on laskennallinen henkilöstökulujen kasvu vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 1,5 prosenttia (3,8 M€). Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Toiminnalliset muutokset ja palvelualueiden esitetyt tarpeet (esim. henkilöstö)

Talousarvioesityksessä ei ole otettu huomioon kaikkia tulevia lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka vaikuttavat toiminnan laajuuteen tai kustannuksiin. Porin perusturvan palvelualueet ovat esittäneet henkilöstötarpeita, jotka perusturvat toiminnallisiin muutoksiin (toiminnan tarpeet tai lakimuutokset). Esitetyistä tarpeista KH:n hyväksymään raamiin vuodelle 2022 sisältyvät:

Sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu:

8 sosiaalityöntekijöiden viran lisäys (430 000 €) jotta 35 asiakasta / sos.tt toteutuu ja systeemisen työotteen toteuttaminen mahdollistuu kolmella konsultoivalla sosiaalityöntekijällä, Lastensuojelulain muutos esitetty tulevan voimaan 1.1.2022

Jälkihuollossa olevien ikärajan nosto 25 ikävuoteen 1.1.2020 alkaen on lisännyt asiakkaiden määrää, joita hoitamaan tarvitaan 2 sosiaaliohjaajan virkaa lisää (80 000 €).

Perusturvan palvelualueiden esitykset ovat kokonaisuutena oheismateriaalina.

Irtaimen investoinnit 2022

Irtaimen omaisuuden investointikehys on 1 200 000 €. Määrärahaa käytetään tietojärjestelmien päivittämiseen 1 000 000 € ja irtaimiston investointeihin 200 000 €.

Tuottavuusohjelma 2022

Tuottavuusohjelma perustuu NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa laadittuun loppuraporttiin ja perusturvalautakunnan hyväksymään toimenpidesuunnitelmaan. Perusturvan tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi tarvitaan vuodelle 2022 määrärahaa seuraavasti:

Yhteistyö erikoissairaanhoidon, sivistystoimen, yksityisen ja 3. sektorin kanssa 1,06 M€. Palvelurakenteen keventäminen; ikäihmiset 3,03 M€, lastensuojelu 0,075 M€, ja vammaispalvelut 0,2 M€. Digihankkeet 0,385 M€ ja henkilöstön työhyvinvointi 0,3 M€.

Esitykseen sisältyy myös tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2022 5,05 M€.

Talousarvion toiminnallinen osuus (TOP 11)

Talousarvion toiminnallisten   tavoitteiden   osuus   painottuu   toimialoilta   nostettuihin   taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Talousyksikön controller-tiimi valmistelee yhteistyössä toimialojen kanssa 11 toimintakatteeltaan suurimman prosessin tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Nämä prosessikuvaukset liitetään prosessista vastaavan toimialan käyttötalousosan yhteyteen. Lisäksi kaupunkikehitys-ja elinvoimakokonaisuus esitetään omana tavoitteellisena osiona.

Ehdotus

Esittelijä

 • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi perusturvan vuoden 2022 talousarvion. Esitykseen sisältyy myös tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2022 5,05 M€.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin äänestykseen perustuen. Erno Välimäen ehdottamana ja Mirva Heinon kannattama muutettu päätösehdotus (EI) oli seuraava:  Perusturvalle esitetyn talousarvion raamin ylitse esitetään seuraavat henkilöstö lisäykset: RAI-koordinaattori (54 000 €) ja ikääntyneiden laatu-/ valvontakoordinaattori (54 000 €). Taloudellinen vaikutus yhteensä 108 000 €.

Esittelijä jättää eriävän mielipiteen.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 47%

  Jyri Astokari, Marita Salmio, Juha Joutsenlahti, Karoliina Tala, Markus Halminen, Viliina Välimäki, Jari Holmberg, Hannu Peltomäki

 • Ei 9 kpl 53%

  Mirva Heino, Anne Mäntylä, Tiina Tervo, Helena Heljakka, Erno Välimäki, Marketta Juntunen, Tiina Rinne, Mika Aho, Minka Leino-Holm

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.