Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalvelun kilpailuttaminen

PRIDno-2021-4032

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturva vastaa liikkumista tukevien palvelujen (kuljetuspalvelun) järjestämisestä mm. sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (3.4.1987/380, jäljempänä vammaispalvelulaki) nojalla. Palvelun suurimmat käyttäjät ovat ikäihmisiä ja vaikeavammaisia. Vammaispalvelut vastaavat vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta mutta sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun viranhaltijapäätöksien tekeminen on siirtynyt myös muille palvelualueille.

Suurin käyttövolyymi muodostuu vaikeavammaisten kuljetuspalvelusta, jonka piirissä on n. 2 100 säännöllisesti palvelua käyttävää asiakasta Porin yhteistoiminta-alueella. Porin perusturvassa järjestetään myös kuljetuksia mm. tukipalveluina vanhuspalveluissa sauna- ja päivätoimintamatkoja, työ- ja päivätoimintaan liittyviä matkoja sekä muita lain kehitysvammaisten erityishuollosta mukaisia matkoja kehitysvammaisille. Vuosittaiset kuljetuspalvelukustannukset on noin 2300 000€ matkoja ollessa vuosittain noin 96000.

Porin perusturvan ja taksiautoilijoiden välinen sopimus päättyy 31.12.2021, jolloin myös kyydinvälityspalvelun sopimus päättyy. Sosiaalihuoltolain sekä vammaispalvelulakien edellyttämien kuljetuspalvelujen järjestämiseksi kokonaistaloudellisesti arvioiden kustannustehokkaalla tavalla on kuljetuspalveluiden kilpailuttaminen välttämätöntä.              

Kuljetusten kilpailuttaminen mahdollistaa monipuolisemmat kuljetushankinnat, paremman taloudellisen seurannan kuljetuksille sekä paremman toiminnan raportoinnin ja toiminnan jatkuvan kehittämisen.

Kuljetuspalveluiden hankinnan arvioitu kokonaisarvo ylittää hankintalain EU- kynnysarvon, minkä vuoksi hankinta on kilpailutettava noudattaen EU-hankinnoille asetettuja hankintalain ehtoja.

 Kuljetuspalvelujen taksikuljetuksien kilpailutus on tavoitteena järjestää siten,​ että tarjouspyyntö julkaistaan viikolla 40 tarjousajan päättyessä viikolla 44 .

Porin perusturva on kilpailuttanut myös kyydinvälityspalvelut 2021. Uusi sopimus palveluntuottajan kanssa alkaa 1.1.2022 vanhan sopimuksen päättyttyä 31.12.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää toteuttaa vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden kilpailutuksen palvelukuvauksessa esitetyllä tavalla.Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen ja lakimies Sari Isokorpi valtuutetaan tekemään täydennyksiä ja tarvittaessa vähäisiä tarkennuksia asiakirjoihin. 

Päätös

Palautettiin.

Tiedoksi

Porin kaupunki / hankintapalvelut / Sosiaali- ja perhepalveuiden johtaja, Vammaispalveluiden päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.