Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2020

PRIDno-2021-3665

Valmistelija

  • Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaaliasiamies on toimittanut Porin kaupungille käsiteltäväksi raportin sosiaaliasiamiestoiminnasta vuodelta 2020.  Sosiaalihuollon asiakaslaissa säädetään sosiaaliasiamiestoiminnasta ja sen mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla nimettynä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehen tulee olla neuvoa antava puolueeton taho, joka ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Porin kaupunki ostaa sosiaaliasiamiespalvelun Satakunnan sairaanhoitopiiriltä.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaita oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kaupungissa ja antaa siitä selvitys vuosittain kaupunginhallitukselle.

Vuoden 2020 aikana sosiaaliasiamiehelle kertyi 51 asiakasasiaa Porin kaupungin alueelta (2019; 73, 2018; 54 ). Yhteydenotot jakautuivat niin, että eniten yhteydenottoja tuli lastensuojeluun liittyen (15 yhteydenottoa), vammaispalveluihin 10, perheasioihin 6 ja ikäihmisten asumispalveluihin 5 (liitteen sivu 80).

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Lautakunta merkitsee sosiaaliasiamiehen raportin tiedoksi ja lähettää eteenpäin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.