Perusturvalautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Tukena Hopeanuolen hinnankorotusesitys vuodelle 2022

PRIDno-2021-4318

Valmistelija

  • Sari Landvik, vammaispalveluiden päällikkö, sari.landvik@porinperusturva.fi

Perustelut

KVPS Tukena Oy on osoittanut Porin perusturvalautakunnalle 16.9.2021 päivätyn kirjeen palveluhintojen tarkistamisesta 1.1.2022 alkaen.

Tukena Hopeanuolen palveluasuminen 4 hinta on ollut 128,66 €, palveluasuminen 5 hinta on ollut 162,00 € ja päivätoiminta 53,72 €. Henkilökohtainen apu klo 8-18.00 30,45 €, klo 18-22.00 32,27 €, la klo 6-18.00 34,07 € ja la klo 18.00 - su 22.00 47,55 €. 

KVPS Tukena esittää 1,71 %:n hinnankorotusta 1.1.2022 alkaen. Korotuksen jälkeen palveluasuminen 4 on 130,86 €, palveluasuminen 5 on 164,77 € ja päivätoiminta 54,64 €. Henkilökohtainen apu klo 8-18.00 30,97 €, klo 18-22.00 32,82 €, la klo 6-18.00 34,65 € ja la klo 18.00 - su 22.00 48,36 €.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä KVPS Tukena Oy:n 1,71 %:n hinnankorotuksen1.1.2022 alkaen. Korotuksen jälkeen Tukena Hopeanuolen palveluasuminen 4 hinta on 130,86 €, palveluasuminen 5 on 164,77 € ja päivätoiminta 54,64 €. Henkilökohtainen apu klo 8-18.00 30,97 €, klo 18-22.00 on 32,82 €, la klo 6-18.00 on 34,65 € ja la klo 18.00 - su 22.00 48,36 €.

Hyväksytty korotus koskee vain suorahankintaa. Palvelusetelillä tai mahdollisen kilpailutuksen hinta määräytyy perusturvalautakunnan hyväksymän hankintapäätöksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

KVPS Tukena Oy, perusturvan laskutus, vammaispalvelut

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi