Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Palveluliikelaitoksen toimintasäännön muuttaminen

PRIDno-2020-413

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt toimintasäännön 30.8.2017. Liitteenä olevassa 26.3.2019 päivitetyssä toimintasäännössä on henkilöstöasioiden kohdalla päällekkäisyyttä. Lisäksi muissa asioissa on ollut lainsäädäntöön perustuvia asiakohtia. Toimintasäännön päivittämisestä on keskusteltu myös tilintarkastajan kanssa. Liitteenä olevan uudelleen päivitettävän luonnoksen muutokset näkyvät punaisella.   

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Palveluliikelaitoksen toimintasäännöksi ja sen, että se tulee voimaan 1.2.2020. 

Päätös

Johtokunta hyväksyi luonnoksena olleen päivitetyn toimintasäännön ja se tulee voimaan 1.2.2020.

Perustelut

Porin palveluliikelaitoksen toimintasäännön sisältöä on päivitetty vastaamaan kaupunginhallituksen 1.6.2020 § 323 tekemää päätöstä menettelystä alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käytön rajoittamisesta.  Pöytäkirjan liitteenä kaupunginhallituksen päätöspöytäkirja.

Toimintasääntöön tehdyt muutokset:

  • Henkilöstöasioita koskevat kaupunginhallituksen päätöstä vastaavat muutokset kirjattu (Toimintasääntö, kohta 7. määräaikainen rekrytointikielto).
  • Toimintasäännön voimassaolon jatkaminen 30.4.2021 asti (Toimintasääntö, kohta 10 Voimaantulo).

Toimintasääntöä tarkistetaan uudelleen elokuussa kiinteistönhoidon siirrosta johtuen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Palveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä 30.4.2021 asti voimassaolevat määräaikaiset muutokset Porin palveluliikelaitoksen toimintasääntöön.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palveluliikelaitoksen päälliköt ja esimiehet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi