Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Palveluliikelaitoksen lausunto ruoka hävikistä hyötykäyttöön

PRIDno-2019-2341

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Henna Kyhä jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Suomessa kotitaloudet heittävät syömäkelpoista ruokaa vuosittain roskiin 12G-160 miljoonaa kiloa, joka vastaa noin 7800 rekka-autollista ruokaa. Henkeä kohti tuotamme kotitalouksissa noin 23 kiloa ruokahävikkiä vuodessa.

Roskiin joutuvan ruoan osuuden vähentäminen on tärkeää, sillä ylimääräinen ruokatuotanto rasittaa ympäristöä monella tavalla. lisäksi se on moraalitonta maailmassa, jossa suuri osa ihmistä elää puutteellisesti tai näkee suoranaisestinälkää.

Esitän, että Porissa kehitettäisiin ruokakierrätystä ottamalla käyttöön ns. ruokahävikkikaappeja. Satakunnassa Raumalla on pilotoitu menestyksekkäästi ruokahävikkikaappia. Raumalla ruokakierrätyspiste toimii kirjastossa. Myös mm. Kotkassa, Helsingissä, Seinäjoella ja Kouvolassa on käytössä vastaavanlaisia ruokakierrätyspisteitä.

Ruokakierrätyksen idea on, että kuka tahansa voi tuoda kotona valmistettuja ruokia, tuoreita elintarvikkeita, pakasteita, kaupan elintarvikkeita jne. ruokahävikkikaappiin. Vastaavasti elintarvikkeita ja ruokaa voi ottaa maksutta omantunnon ja tarpeen mukaan. Esimerkiksi lomakauden ja matkojen koittaessa haaskauksen ja pilaantumisen sijasta ruokaa voi näin kierrättää hyötykäyttöön. Hävikkikaappeihin voidaan hankkia elintarvikkeita myös paikallisista ruokakaupoista.

Kotiruoan, tuoretuotteiden ja elintarvikkeiden kierrätys on mahdollista, sillä kansalliset ruokaturvallisuusmääräykset ja valvontavelvoitteet eivät koske lahjana tai avustustarkoituksella annettua ruokaa. Kierrätysruokien ja elintarvikkeiden syönti on omalla vastuulla kokonaisuudessaan.

Edellä olevaan viitaten esitän, että Porissa kehitetään ruokahävikkiä ottamalla käyttöön ruokahävikkikaappeja."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt Palveluliikelaitokselta lasuntoa ruoka hävikistä hyötykäyttöön 12.8.2019 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Palveluliikelaitos esittää lausuntonaan seuraavaa:

Porin Palveluliikelaitos on aktiivisesti osallistunut hävikkiseurantahankkeisiin, jotka ovat kohdistuneet kouluihin ja päiväkoteihin sekä tehnyt tiivistä yhteistyötä ympäristö- ja lupapalvelut toimialan kanssa vähentääkseen ruokahävikin määrää. Hävikin vähentämisestä on keskusteltu säännöllisin väliajoin myös Sivistystoimialan kanssa. Ruokahävikkiä on saatu vähennettyä ja tulevaisuuden tavoitteena on vähentää sitä edelleen. Palveluliikelaitos on toteuttanut talven aikana myös laajan hävikkiseurannan Perusturvan kohteissa, jonka pohjalta pyritään löytämään keinoja hävikon vähentämiseen yhteistyössä Perusturvan kanssa. Edellä mainittujen vähentämistoimien lisäksi Palveluliikelaitos lahjoittaa tällä hetkellä kymmenestä koulusta ylijäämäruokaa asukastuville ja yhdistyksille. Päivittäin jopa useampi sata ruoka-avun tarvitsijaa noutaa ylijäämäruokaa em. kohteista.

Ruokahävikkikaappi on toiminnan kehittämisen kannalta hyvä ja kokeilun arvoinen asia. Palveluliikelaitos ei näe järkeväksi osallistua laaja mittaiseen ruokahävikkikaappitoimintaan, koska sillä on jo toimiva tapa lahjoittaa ylijäänyttä ruokaa. Palveluliikelaitoksella on myös tiukat kriteerit mm. lahjoitettavan ruoan lämpötiloille ja vastuut nykyisestä toiminnasta on sovittu tarkkaan lahjoituksia vastaanottavien tahojen kanssa.

Koulujen ja päiväkotien jäädessä kesällä lomille, voi joidenkin elintarvikkeiden päiväys mennä umpeen. Mikäli tällaisia elintarvikkeita ei saada hyödynnettyä Palveluliikelaitoksen omissa avoinna olevissa kohteissa, voitaisiin elintarvikkeet lahjoittaa ruokahävikkikaappitoiminnalle. Normaalin toiminnan aikana varastonkiertoa pystytään hallinnoimaan niin, ettei siitä juurikaan aiheudu hävikkiä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.