Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Porin palveluverkkouudistus

PRIDno-2019-661

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.11.2018 § 133, että valtuusto, saatuaan vuoden 2019 tammikuun loppuun mennessä sivistystoimialalta kokonaissuunnitelman Porin kaupungin kouluverkkoratkaisusta, tekee päätöksen koulurakentamisesta Länsi-Poriin ja Pohjois-Poriin. 

Kaupunginhallitus päätti 19.11.2018 § 561 asettaa valtuustokaudelle 2017-2021 toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella sivistystoimialan kouluverkkosuunnitelma  31.1.2019 mennessä sekä koulurakennusten periaatepäätöksen valmistelu siten, että kaupunginvaltuusto voi käsitellä periaatepäätöksen viimeistään toukokuussa 2019. Kaupunginhallitus päätti valita toimikuntaan jäsenet kaupunginvaltuustossa edustettuina olevista poliittisista ryhmistä ja valitsi näistä toimikunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 Diana Bergroth-Lampinen (pj), varalla Sinikka Alenius

 Arja Laulainen, varalla Pirjo Mäki

 Anttivesa Knuuttila (vpj), varalla Mikael Ropo

 Satu Hatanpää, varalla Mari Kaunistola

 Ismo Läntinen, varalla Marianne Ostamo

 Tommi Salokangas, varalla Arto Nurmi

 Raisa Ranta, varalla Milka Tommila

 Jari Pajukoski, varalla Mika Aho

 Kaarina Ranne, varalla Laura Pullinen

 Aila Haikkonen, varalla Juha Kantola

 Simo Korpela, varalla Irma Roininen

 Marko Järvinen, varalla Ari Jalonen

Kaupunginhallitus nimesi toimikunnan esittelijäksi nimettiin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja toimialajohtaja Esa Kohtamäen toimikunnan pysyväksi asiantuntijaksi.

Toimikunta valitsi itselleen sihteeristön, johon nimettiin erityisasiantuntija Liisa Laurila, strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki ja tietopalveluasiantuntija Timo Widbom.

 

Palveluverkkoselvityksen laati valmistelutyöryhmä, joka koostui eri toimialojen asiantuntijoista.

 

Palveluverkkoselvityksessä kuvataan lyhyesti palveluverkko, väestö-, lapsi-, oppilas- ja opiskelijamäärät sekä -ennusteet sekä palveluverkon suunnittelua ohjaavat periaatteet. Jokainen palvelualue tarkastellaan nykytilan ja muutostarpeiden näkökulmasta ottaen huomioon lapsi- ja oppilasmäärissä tapahtuvat muutokset, kiinteistöt ja niiden kunto sekä toiminnan laatuun ja henkilöstöön liittyvät seikat. Mikäli koulun ja/tai varhaiskasvatuksen yksikön kunto, tilat ja käyttäjämäärät eivät edellytä muutostarpeita lähitulevaisuudessa, niiden tilannetta ei erityisemmin palveluverkkoselvityksessä tarkastella.

 

Jokaisesta kahdeksasta palvelualueesta muodostui vaihtoehtoisia ratkaisuvaihtoehtoja, joista ensimmäinen kuvaa nykytilannetta ja sen säilyttämiseksi vaadittavat investoinnit. Toinen vaihtoehdoista on sivistystoimialan toimialajohtajan esitys, josta muodostuu yhtenäinen linjaus koskien kaikkia palvelualueita.

Vaihtoehtojen kuvausten lisäksi jokaisesta alueesta ja vaihtoehdoista on laadittu lapsivaikutusten arviointi.

Työryhmän tuottamat materiaalit ja esitykset ovat luettavissa ja kommentoitavissa Porin kaupungin kotisivuilta osoitteesta https://www.pori.fi/palveluverkkouudistus

 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- aloittaa palveluverkkoselvityksen käsittelyn ja jatkaa sitä kokouksessaan 4.3.2019;

- todeta, että sivistyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.2.2019 ja toimittaa käsittelystään lausunnon kaupunginhallitukselle;

- pyytää palveluverkkoselvityksestä perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan,  ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan, elinvoimayksikön ja kaupunkisuunnittelun lausunnot 21.2.2019 mennessä sekä

- todeta, että Porin kaupungin kotisivuilla osoitteessa https://www.pori.fi/palveluverkkouudistus on kaikilla mahdollisuus tutustua palveluverkkoselvitykseen taustamateriaaleineen ja kommentoida sitä 28.2.2019 mennessä. Kommentit saatetaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietoon. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli sivitystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäen alustuspuheenvuoron asiassa.

Perustelut

KH 11.2.2019 § 58, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen päätösehdotus: 

"Kaupunginhallitus päättää

- aloittaa palveluverkkoselvityksen käsittelyn ja jatkaa sitä kokouksessaan 4.3.2019;

- todeta, että sivistyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.2.2019 ja toimittaa käsittelystään lausunnon kaupunginhallitukselle;

- pyytää palveluverkkoselvityksestä perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan,  ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan, elinvoimayksikön ja kaupunkisuunnittelun lausunnot 21.2.2019 mennessä sekä

- todeta, että Porin kaupungin kotisivuilla osoitteessa https://www.pori.fi/palveluverkkouudistus on kaikilla mahdollisuus tutustua palveluverkkoselvitykseen taustamateriaaleineen ja kommentoida sitä 28.2.2019 mennessä. Kommentit saatetaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietoon."

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Palveluverkkoselvityksessä on kattavasti kuvattu sivistystoimialan päiväkoti- ja kouluverkon nykytilanne sekä esitetty alueittain vaihtoehtoja palveluverkon kehittämiseksi. Kiinteistöjen kuntotiedot, investointitarpeet ja käyttömenotiedot antavat hyvän pohjan vaihtoehtojen tarkastelulle. Vaihtoehtojen vaikutusten pohdintaa eri näkökulmista on myös tehty kattavasti. Selvityksen laatimisen tiukan aikataulun vuoksi kuntalaisten osallisuus ei näy varsinaisessa asiakirjassa, mutta osallisuuteen liittyvät asiat on suunniteltu riittäviksi ennen päätöksentekoprosesseja.

Selvityksessä analysoidaan hyvin väestö- ja lapsimäärien kehitystä ja sen yhteyttä palveluverkkoon. Ikäluokkien pieneneminen sekä eri kaupunginosien kehityksen eriytyminen luovat haasteita tulevaisuuden palvelutuotannolle.  Palveluverkkoselvitys huomioi väestömuutokset ja vahvistaa Porin kaupungin elinvoimaisuutta.

Palveluverkkoselvityksessä on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymän Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelmaan kirjatut tavoitteet ja periaatteet. Riittävän kokoiset yksiköt, yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin edistäminen, tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä lähikouluperiaatteen vahvistaminen on huomioitu riittävällä tavalla. 

Sivistyslautakunta katsoo, että palveluverkkoselvitys antaa riittävät tiedot palveluverkkoon liittyvien päätösten tekemiseksi. Lautakunta toteaa, että varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatu sekä tilojen turvallisuus ja terveellisyys ovat keskeisiä asioita ratkaisuja tehtäessä.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti äänin 11 Mikael Ropon esitys, 0 toimialajohtajan pohjaehdotus ja 2 tyhjää, että  sivistyslautakunta lausuu kaupunginhallitukselle pyydettynä lausuntona palveluverkosta seuraavaa:

Palveluverkkoselvityksessä on kattavasti kuvattu sivistystoimialan päiväkoti- ja kouluverkon nykytilanne sekä esitetty alueittain vaihtoehtoja palveluverkon kehittämiseksi. Sivistyslautakunta toteaa, että kyseinen selvitys ei kuitenkaan anna riittävän tarkkoja tietoja ja taloudellisia lukuja, jotta palveluverkkoselvityksessä esitettyyn suositeltuun päätösesitykseen voitaisiin sivistyslautakunnan osalta ottaa kantaa tässä vaiheessa. Suositellussa esityksessä on liikaa epävarmuutta mm. investointikustannusten, käyttökustannusten, aikataulujen ja rakennuspaikkojen suhteen. Sivistyslautakunta katsoo, että kokonaisvaikutusten arviointi esityksenä tulisi tuoda tarkennettuna uudestaan valmistuessaan sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely

Käsittely kokouksessa:

Antti Vuolanne esitti ja Sinikka Alenius kannatti päätösehdotukseksi seuraavaa:

Palveluverkkoselvityksessä on kuvattu sivistystoimialan päiväkoti- ja kouluverkon nykytilanne sekä esitetty alueittain vaihtoehtoja palveluverkon kehittämiseksi.

Kiinteistöjen kuntotiedot, investointitarpeet ja käyttömenotiedot antavat pohjan vaihtoehtojen tarkastelulle. Päiväkotien auditointi on vielä kesken.

Vaihtoehtojen vaikutusten pohdintaa eri näkökulmista tulee jatkaa kuntalaisten antaman palautteen pohjalta.

Selvityksen laatimisen tiukan aikataulun vuoksi kuntalaisten osallisuus ei näy varsinaisessa asiakirjassa.

Palveluverkkoselvitys huomioi väestömuutokset ja vahvistaa Porin kaupungin elinvoimaisuutta.

Selvityksessä analysoidaan väestö- ja lapsimäärien kehitystä ja sen yhteyttä palveluverkkoon.

Ikäluokkien pieneneminen sekä eri kaupunginosien kehityksen eriytyminen luovat haasteita tulevaisuuden palvelutuotannolle. 

Palveluverkkoselvityksessä on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymän Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelmaan kirjatut tavoitteet ja periaatteet; riittävän kokoiset yksiköt, yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin edistäminen sekä tilojen terveellisyys ja turvallisuus. 

Sivistyslautakunta katsoo, että palveluverkkoselvitys antaa tiedot palveluverkkoon liittyvien päätösten tekemiseksi.

Lautakunta edellyttää, että varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatu sekä tilojen turvallisuus ja terveellisyys ovat keskeisiä asioita ratkaisuja tehtäessä.

Lautakunta pitää tärkeänä tavoitteena, että koulutiloja voidaan hyödyntää liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelujen tarjonnassa sekä kansalaistoiminnan tiloina.

Henkilöstö tulee ottaa mukaan palveluverkkosuunnittelussa. Palveluverkkouudistus on syytä toteuttaa alue kerrallaan.

Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Reposaaren koulun toimintaa jatketaan ja kehitetään yhdessä alueen asukkaiden kanssa, ottaen huomioon alueen erityiset piirteet ja elinvoima sekä saaristolaislisä.

 

Mikael Ropo esitti ja Henna Kyhä kannatti päätösehdotukseksei seuraavaa:

Palveluverkkoselvityksessä on kattavasti kuvattu sivistystoimialan päiväkoti- ja kouluverkon nykytilanne sekä esitetty alueittain vaihtoehtoja palveluverkon kehittämiseksi. Sivistyslautakunta toteaa, että kyseinen selvitys ei kuitenkaan anna riittävän tarkkoja tietoja ja taloudellisia lukuja, jotta palveluverkkoselvityksessä esitettyyn suositeltuun päätösesitykseen voitaisiin sivistyslautakunnan osalta ottaa kantaa tässä vaiheessa. Suositellussa esityksessä on liikaa epävarmuutta mm. investointikustannusten, käyttökustannusten, aikataulujen ja rakennuspaikkojen suhteen. Sivistyslautakunta katsoo, että kokonaisvaikutusten arviointi esityksenä tulisi tuoda tarkennettuna uudestaan valmistuessaan sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

 

Asiassa tehdyn kahden kannatun päätösehdotuksen johdosta puheenjohtaja päätti äänestysjärjestykseksi seuraavan. Ensin ääänestetään Antti Vuolanteen ja Mikael Ropen esitysten välillä ja äänestyksen voittanut esitys asetetaan seuraavaksi toimialajohtajan päätöehdotusta vastaan.

Suoritettiin äänestys.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 11 kpl 85%

  Aila Korkeaoja, Mikael Ropo, Henna Kyhä, Marianne Ostamo, Jaakko Jäntti, Ismo Läntinen, Antti Koskela, Laura Pullinen, Marja Ruohonen, Pirjo Mäki, Martti Lundén

 • Ei 2 kpl 15%

  Sinikka Alenius, Antti Vuolanne

 • Ei 11 kpl 85%

  Mikael Ropo, Antti Koskela, Henna Kyhä, Aila Korkeaoja, Pirjo Mäki, Laura Pullinen, Marja Ruohonen, Jaakko Jäntti, Marianne Ostamo, Ismo Läntinen, Martti Lundén

 • Tyhjä 2 kpl 15%

  Sinikka Alenius, Antti Vuolanne

Valmistelija

Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi
Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

TEKNISEN TOIMIALAN LAUSUNTO

 

Sivistystoimialan palveluverkkoa suunniteltiin hyvässä yhteistyössä teknisen toimialan kanssa. Palveluverkon suunnittelemiseksi tilayksikkö päivitti tilaomaisuuden tunnusluvut, arvot ja investointitarpeet sekä kuntoluokat. Päivitystyön teki Trellum Consulting Oy joulukuun 2018 ja tammikuun 2019 aikana, jolloin konsultti kuvasi ja arvioi 31 päiväkotirakennusta ja 46 koulurakennusta.

 

Nykyinen kouluverkko koostuu 46:sta kaupungin omistamasta koulurakennuksesta ja 8:sta ulkoa vuokratusta koulurakennuksesta. Kaupungin omistamien laajuus on 84428,2 m2 ja niiden keskimääräinen kuntoluokka on 69%. Vuokrattujen rakennusten määrä on 8 kpl:ta ja laajuus 29593 m2. Ylläpitokulut omista rakennuksista ovat 3,75 miljoonaa euroa ja vuokrat 5,45 miljoonaa euroa. Investointitarve on 35-vuoden ajanjaksolla 136,3 miljoonaa euroa. Vuosien 2019-2029 aikana peruskorjauksen ikään tulee 34707,2 m2 ja 28 kpl:ta koulurakennuksia. Investointitarve näihin tulee olemaan 56,8 miljoonaa euroa.

 

Nykyinen päiväkotiverkko koostuu 31:stä kaupungin omistamasta rakennuksesta ja 19:stä ulkoa vuokratusta rakennuksesta. Kaupungin omistamien laajuus on 14893,4 m2 ja niiden kuntoluokka on 74%. Vuokrattujen rakennusten määrä on 19 kpl:ta ja laajuus 14597m2. Ylläpitokulut omista rakennuksista ovat yhteensä 899422 euroa ja vuokra kulut 2,65 miljoonaa euroa. Investointitarve on 35-vuoden ajanjaksolla 30,5 miljoonaa euroa. Vuosien 2019-2029 aikana peruskorjauksen ikään tulee 6337,4 m2 ja 17 kpl:ta päiväkotirakennuksia ja investointitarve näihin tulee olemaan 12,0 miljoonaa euroa.

 

Nykyiseen koulu- ja päiväkotipalveluverkkoon 10:n vuoden aikana tehtävien peruskorjausinvestointien vaikutukset käyttötalouden menoihin olisivat ylläpitokulujen osalta vähentävästi 138000 euroa ja poistojen osalta kasvavasti 1,8 miljoonaa euroa. Vuokrat kasvaisivat 2,6 miljoonaan euroa niihin tehtävien peruskorjauksien jälkeen.

 

Palveluverkkoselvityksessä toimialajohtajan esityksessä kaupungin taseeseen suunniteltujen uusien koulujen 2 kpl:ta ja päiväkotien 1 kpl:ta laajuus on yhteensä 17700m2 ja osuus Investointitarpeesta olisi 37,4 miljoonaa euroa. Investointien vaikutus käyttötalouteen olisi investointien pääomakulujen kautta 1,78 miljoonaa euroa vuodessa ja ylläpitokulut 817976 euroa vuodessa. Uusien vuokrattavien koulujen 2 kpl:ta ja päiväkotien 1 kpl:ta laajuus olisi 7200 m2. Vuokrien yhteen laskettu määrä uusien rakennuksien osalta olisi 1,94 miljoonaa euroa.

 

Palveluverkkoselvityksessä toimialajohtajan esityksessä luovuttavien kaupungin omistamien rakennuksien määrä on 15 koulurakennusta ja 8 päiväkotirakennusta ja yhteenlaskettu laajuus on 25900,4 m2. Luovuttavien kohteiden keskimääräinen kuntoluokka on 64 prosenttia. Investointitarve kaupungin omistamiin, mutta luovuttaviin kohteisiin on 41,7 miljoonaa euroa. Vuosittaisten ylläpitokustannuksien osuus luovuttavissa rakennuksissa on 1,2 miljoonaa euroa ja poistojen osuus 535498 euroa vuodessa. Vuokrattavista kohteista luovutaan 4:stä päiväkotirakennuksesta ja 4:stä koulurakennuksesta ja niiden yhteenlaskettu laajuus on 7101 m2. Luovuttavien vuokrasopimusten summa vuodessa on 1,55 miljoonaa euroa. Vuokralta luovuttavien kohteiden investointi tarve muuttaisi lähivuosina vuokraa luovuttavien kohteiden osalta 3,1 miljoonaan.

 

Luovuttavien rakennusten kiinteistön osalta tekninen toimiala pitää tärkeänä kiinteistökehitystoimia, jotka tähtäävät kiinteistön nopeaan uudelleenkäyttöön. Kiinteistöjä voidaan kehittää mm. muuttamalla kaavaa ja myymällä tai vuokraamalla kiinteistö tai rakennukset. Erittäin huonokuntoiset rakennukset tulee purkaa ja kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset tulee säilyttää luoden samalla uusia tilankäyttömahdollisuuksia. Verrattain hyväkuntoisia ja säilytyskelpoisia rakennuksia ovat mm. Uudenkoiviston koulu (kuntoluokka 73%), Lavian keskuskoulu (75%) ja Toejoen koulun vanha osa (80%). Kuntoluokka ei tosin huomio rakennuksen ajalle tyypillisten rakenteiden ominaisuuksia.

 

Palveluverkkoselvityksessä koulu ja päiväkotiverkon toteutuessaan muuttaisi yhteenlaskettua laajuutta kaupungin omistamien osalta 91121,2:en m2 ja vuokrattujen osalta 44289:ään m2. Kouluverkko koostuisi kaupungin omistamista 33 kpl:sta koulurakennuksia ja 24 kpl:sta päiväkotirakennuksia. Vuokrattujen osuus olisi 6 kpl:ta koulurakennuksia ja 16 kpl:ta päiväkotirakennusta. Keskimääräinen kuntoluokka muuttuisi 76 prosenttiin. Kaupungin omistamien rakennuksien ylläpitokulut olisivat 4,17 miljoonaa euroa. Poistojen osuus olisi 7,2 miljoonaa euroa. Vuokrakulut muuttuisi 8,48 miljoonaan euroon.

 

Nykyisen palveluverkon peruskorjausinvestointiohjelmaan ja käyttötalouteen verrattuna uuden palveluverkkoselvityksen mukainen ratkaisu vaikuttaisi kaupungin omistamien tilojen laajuuteen vähentävästi 8200,4 m2 ja kuntoluokka paranisi 5%. Ylläpitokulut vähenisivät vuositasolla noin 479000 euroa ja poistot kasvaisi 3,8 miljoonaa euroa. Vuokrattavien tilojen laajuus kasvaisi 99m2 ja vuokrat kallistuisivat 390000 euroa. Investointitarpeet 35 vuoden aikana vähenisi 4,3 miljoonaa euroa, mutta seuraavan 10 vuoden aikana investointitarve olisi 6,2 miljoonaa euroa enemmän.

 

Palveluverkon muutoksia suunniteltaessa tulee huomioida liikennejärjestelmän, etenkin joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen verkoston kehittämismahdollisuudet ja palvelujen saavutettavuus kestävillä kulkumuodoilla. Kouluverkon suunnittelussa otetaan huomioon myös terveyttä ja toimintakykyä edistävä ympäristö sekä liikunta- ja urheilumahdollisuuksien saavutettavuus. Palveluverkko vaikuttaa kouluikäisten arkiseen liikkumiseen ja liikkumisen valintoihin. Palveluverkon järkevällä sijoittelulla tuetaan mahdollisuuksien mukaan viisaita liikkumisen valintoja. Arjen matkoilla omin voimin liikkuminen lisää fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja luo hyvän pohjan terveille elämäntavoille ja uuden oppimiselle sekä vähentää liikkumattomuudesta yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Tavoitteena on, että mahdollisuuksien mukaan oppilaat kulkevat koulumatkansa jalan tai pyörällä. Muun muassa toisella asteella, erikoisluokilla ja harvaan asutuilla alueilla omatoimiset koulumatkat eivät ole aina mahdollisia. Tällöin keskeistä on palvelujen saavutettavuus esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla.  

 

Palvelujen sijaintivaihtoehtoja tulee arvioida suhteessa nykyiseen ja tulevaan liikenneverkkoon ja asumiseen. Ensisijainen lähtökohta tarkastelulle on yleiskaava, jossa on osoitettu mm. tuleva pääkatuverkko ja kevyen liikenteen yhteydet. Palveluverkkoa ja liikennejärjestelmää tulee tarkastella rinnakkain ja myös yleiskaavan aikajaksoa (2025) pidemmälle. 

 

Merkittävimmät lähivuosina rakennettavat yhteydet Porissa ovat Pohjoisväylän ja Länsiväylän puuttuvat osuudet sekä niiden rakentumisen myötä täydentyvä kevyen liikenteen pääverkko. Koulumatkojen liikenneturvallisuuden kannalta on huomioitava, että etenkin Pohjoisväylälle tulee ohjautumaan merkittävästi raskasta liikennettä. 

 

Uudisrakentamisen yhteydessä pohditaan saavutettavuus jalan ja pyörällä, koulumatkojen liikenneturvallisuus, koulukuljetusten järjestettävyys avoimella joukkoliikenteellä, terveyttä ja toimintakykyä edistävä ympäristö sekä liikunta- ja urheilumahdollisuuksien saavutettavuus.  Arvioitavia asioita ovat myös tontin rakentamiskelpoisuus ja koulun laajennettavuus sekä maanomistus ja asemakaavatilanne. Koulujen sijoitusratkaisut vaikuttavat avoimen joukkoliikenteen reitteihin ja aikatauluihin. Avoimen joukkoliikenteen tarjonta sopeutetaan vastaamaan kysyntää. Perusopetuslain takaamat koulukuljetukset voidaan tarvittaessa hoitaa myös tilausajoina, jos palvelut sijoitetaan joukkoliikennelinjaston kokonaisuuden kannalta epäedullisesti. Tavoitteena kuitenkin on, että palvelut sijoitetaan niin, että valtaosa koulukuljetuksista voidaan hoitaa avoimella joukkoliikenteellä. 

 

Palvelujen sijoittuminen vaikuttaa oleellisesti sekä liikenneväylien että viheralueiden suunnitteluun. Lähiliikuntapaikkojen sijoittumista tarkastellaan suhteessa koulujen pihojen varustelutasoon. Viheralueita, polkuverkostoja ja niiden hoitoluokituksia kehitetään suhteessa palveluiden sijoittumiseen. Liikennejärjestelyjen suunnittelussa ensisijaisena tavoitteena on koulumatkojen turvallisuus.

 

Palveluverkkoselvityksen taloudellisessa tarkastelussa ei ole mukana infran suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitokustannuksia. Merkittäviä lisäkustannuksia saattaa syntyä mm. SAMKin yhteyteen rakennettavan lukion aiheuttamista muutoksista alueen pysäköinnin järjestämiseen. Koulujen lähiympäristöissä merkittävien liikenneturvallisuutta parantavien ratkaisujen (esimerkiksi tarvittavien alikulkujen) sekä saattoliikennejärjestelyjen aiheuttamat kustannukset tulee huomioida kokonaiskustannuksissa ja hankkeiden aikataulutuksessa niiltä osin kuin ne koskevat katuverkkoa. 

 

Palveluverkko selvitys on laadittu hyvässä yhteistyössä sivistystoimialan kanssa. Palveluverkkoselvityksen ratkaisut vaikuttavat strategisesti pitkällä aikavälillä teknisen toimialan talouteen ja toimintaan. Tekninen toimiala pitää palveluverkon työtä hyvänä.

 

Aikataulullisista syistä teknisen toimialan valmistelema lausunto saatetaan ennakkoon tiedoksi kaupunginhallitukselle 4.3.2019 pidettävään kokoukseen, minkä jälkeen tekninen lautakunta päättää lausunnon antamisesta kokouksessaan 5.3.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle oheisen lausunnon palveluverkkoselvityksestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

KH 11.2.2019 § 58, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen päätösehdotus: 

"Kaupunginhallitus päättää

- aloittaa palveluverkkoselvityksen käsittelyn ja jatkaa sitä kokouksessaan 4.3.2019;

- todeta, että sivistyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.2.2019 ja toimittaa käsittelystään lausunnon kaupunginhallitukselle;

- pyytää palveluverkkoselvityksestä perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan,  ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan, elinvoimayksikön ja kaupunkisuunnittelun lausunnot 21.2.2019 mennessä sekä

- todeta, että Porin kaupungin kotisivuilla osoitteessa https://www.pori.fi/palveluverkkouudistus on kaikilla mahdollisuus tutustua palveluverkkoselvitykseen taustamateriaaleineen ja kommentoida sitä 28.2.2019 mennessä. Kommentit saatetaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietoon."

Ehdotus

Esittelijä

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle Porin palveluverkkouudistuksesta seuraavan lausunnon.

Koulujen sijoitusratkaisuilla ja oppilaaksiottoalueilla on vaikutusta avoimen joukkoliikenteen tarjontaan Porissa. Koulukuljetuksista yli puolet hoidetaan tällä hetkellä avoimen joukkoliikenteen reiteillä ja vuoroilla. Palveluverkon muutos voi aiheuttaa koulukuljetusten siirtymistä avoimesta joukkoliikenteestä erillisiin tilausajoihin, ja sitä kautta vaikuttaa myös muiden matkustajien liikkumiseen avoimen joukkoliikenteen kuljetuksissa.

Lautakunta pitää tärkeänä huomioida palveluverkkoselvityksen uudistusten vaikutukset nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja rakennetun ympäristön kestävään käyttöön.

Päätös

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti yksimielisesti antaa kaupunginhallitukselle Porin palveluverkkouudistuksesta seuraavan lausunnon:

Lautakunta pitää tärkeänä huomioida palveluverkkoselvityksen uudistusten vaikutukset nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja rakennetun ympäristön kestävään käyttöön.

Koulujen sijoitusratkaisuilla ja oppilaaksiottoalueilla on vaikutusta avoimen joukkoliikenteen tarjontaan Porissa. Koulukuljetuksista yli puolet hoidetaan tällä hetkellä avoimen joukkoliikenteen reiteillä ja vuoroilla. Palveluverkon muutos voi aiheuttaa koulukuljetusten siirtymistä avoimesta joukkoliikenteestä erillisiin tilausajoihin, ja sitä kautta vaikuttaa myös muiden matkustajien liikkumiseen avoimen joukkoliikenteen kuljetuksissa.

 

Kokouskäsittely

Noora Kinnunen ehdotti asian palauttamista valmisteluun. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Sanna Grönmark ehdotti lausunnon kappaleiden järjestyksen muuttamista siten, että viimeinen kappale nostetaan ensimmäiseksi. Noora Kinnunen kannatti esitystä.

Valmistelija

Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.02.2019 pyytää palveluverkkoselvityksestä perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan, elinvoimayksikön ja kaupunkisuunnittelun lausunnot 21.2.2019 mennessä. 

Porin perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Porin perusturvalautakunta ei ota kantaa koulujen määrään tai sijaintiin vaan sivistys- ja kulttuuripalvelujen ja hyvinvointipalvelujen väliseen, aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön joka mahdollistaisi nykyistä paremmat edellytykset uusien, asiakaslähtöisten palvelukonseptien kehittämiseen. Porin palveluverkkouudistuksessa esitettyjen isompien kouluyksiköiden etuna on mm. se, että kasvua ja oppimista tukevat palvelut, myös sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan järjestää monimuotoisemmin. 

Kouluverkolla, palveluverkolla ja ihmisten arjella on läheinen kytkentä. Siksi on tärkeää, että kouluverkon suunnittelussa kiinnitetään huomiota ihmisten arjen sujuvuuteen ja kunnan muuhun palveluverkkoon. Tämä vaatii tilaratkaisujen hankesuunnitelman tekemistä yhteistyössä Porin perusturvan kanssa, jotta kouluterveydenhuollon, psykososiaalisten palveluiden, suun terveydenhuollon ja sosiaali- ja perhepalveluiden työntekijät voivat toimia lähellä koulun oppilashuollon työntekijöitä samassa tilayksikössä. Moniammatillinen työyhteisö varmistaa työntekijöiden osaamisen tason, matalan kynnyksen konsultoinnin sekä koululaiselle ja hänen perheelleen ennakoivamman ja nopeamman hoidon tai tuen tarpeen arvioinnin ja aloituksen. Lisäksi työntekijöiden poissaolojen sijaisjärjestelyt ovat helpommin järjestettävissä isommissa yksiköissä. Tilojen tulisi mahdollistaa ryhmäyttävät ja yhteisölliset työtavat koulupäivän arjessa. 

Tukipalveluiden keskittämisellä saadaan aikaan kustannustehokkuutta, erityisesti kuljetuspalveluiden osalta. Kuljetusperiaatteita ja -käytäntöjä voisi uudistuksessa muuttaa ja huomioida koulumatkat myös etävanhemman luota lapsen edun mukaisesti.  Kuljetuksissa tulee huomioida kuljetukseen kuluva aika, mikä ei saa muodostua liian pitkäksi. Kuljetusperiaatteiden tulee olla lapsiystävällisiä. 

Kouluverkkosuunnittelussa tulee erityisesti huomioida väestön alueelliset tarpeet ja tilojen muuntojoustavuus. Tilojen pitää olla helposti ja nopeasti muunneltavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin sopiviksi huomioiden esim. elinikäinen oppiminen, koululaisten iltapäivätoiminta ja liikuntatilojen laajat käyttömahdollisuudet.

Ehdotus

Esittelijä

Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä esitetyn mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksin.

Kokouskäsittely

Lisäys Sakari Aalto: kuljetuspalveluiden toivotaan tukevan arkiliikuntaa.

Tuomas Koiviston muutosehdotus: poistetaan lause "Porin palveluverkkouudistuksessa esitettyjen isompien kouluyksiköiden etuna on mm. se, että kasvua ja oppimista tukevat palvelut, myös sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan järjestää monimuotoisemmin." 

Tilalle: Porin palveluverkkouudistuksessa pitää pyrkiä kasvua ja oppimista tukevien palvelujen parantamiseen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen entistä monimuotoisempaan järjestämiseen. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tulee olla uudistuksen keskiössä.

Valmistelija

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli Porin palveluverkkosuunnitelmaa kokouksessaan 11.2.2019, jolloin kaupunginhallitus päätti pyytää palveluverkkoselvityksestä sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan,​ teknisen lautakunnan,​  ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan,​ elinvoimayksikön ja kaupunkisuunnittelun lausunnot 21.2.2019 mennessä. Kokousaikatauluista johtuen toimialojen valmistelemat lautakuntien lausunnot saatetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi ennakkoon. Sivistyslautakunnan käsittely ilmenee asian historiatiedoista, muiden lautakuntien lausunnot ovat oheen liitettynä.

Palveluverkkouudistusta koskeva aineisto on julkaistu Porin kaupungin kotisivuilla osoitteessa https://www.pori.fi/palveluverkkouudistus, missä kaikilla on ollut mahdollisuus tutustua palveluverkkoselvityksen taustamateriaaleihin ja kommentoida sitä.

Pyydettyjen lausuntojen lisäksi asiaa ovat kommentoineet alla luetellut tahot, joiden kirjeet ovat oheen liitettynä. Yksittäisten henkilöiden asiassa jättämät kannanotot tallennetaan kaupungin intranettiin, mistä ne ovat kaupunginhallituksen ja -valtuuston käytettävissä. Lisäksi aineisto julkaistaan kaupungin verkkosivuilla palveluverkkouudistusta koskevan aineiston kanssa.

Asiaa ovat kommentoineet:

 • Ahlaisten alueen toimijat
 • Enäjärven koulun vanhempainyhdistys
 • Kalaholman koulun säilyttämisen puolesta, adressi
 • Kalaholman koulun vanhempainyhdistys
 • Koivulan koulun opettajakunta
 • Koivulan koulun oppilaiden vanhemmat
 • Nuorisovaltuusto
 • OAJ:n Porin paikallisyhditys
 • Pohjois-Porin alueen lasten vanhemmat
 • Porin kunta-alan yhteisöjärjestö JHL ry
 • Satakunnan museo
 • Satakunnan Samdy ry
 • Tuorsniemen koulun koti ja kouluyhdistys ry
 • Yritykset Reposaaren koulun puolesta

 

Sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki ja talousyksikön päällikkö Tuomas Hatanpää ovat valmistelleet kaupunginahallitukselle alustuspuheenvuorot palveluverkkouudistuksen valmistelusta ja sen vaikutuksista talousarvion suunnitteluun.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee saadut lausunnot ja muut kannanotot tiedoksi ja saattaa ne myös kaupunginvaltuuston tietoon.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle palvelualueittain seuraavaa:

 1. Ahlaisten palvelualue
 • Ahlaisten päiväkodin, kirjaston ja peruskoulun luokkien 1-6 toiminnot yhdistetään yhteen rakennukseen. Ahlaisten päiväkodin rakennuksen kunto edellyttää nopeita toimenpiteitä, minkä takia ensimmäinen vaihe toteutetaan siirtokelpoisella monitoimitalolla. Ahlaisten lasten määrän kehitystä seurataan ja arvioidaan lukuvuonna 2022-2023, minkä jälkeen tehdään päätös palvelujen jatkamistavasta (toimialajohtajan ehdotus).
 1. Noormarkun palvelualue
 • Päiväkotien toiminta jatkuu nykyisen tilanteen mukaisesti. Söörmarkun ja Kankaan koulujen osalta ei ryhdytä peruskorjaustoimenpiteisiin, vaan oppilasmäärän kehitystä seurataan ja arvioidaan tilanne lukuvuonna 2022-2023, minkä jälkeen tehdään päätös palvelujen jatkamistavasta (toimialajohtajan ehdotus).
 1. Lavian palvelualue
 • Päiväkoti Huvikummun toiminta siirretään väliaikaisesti tyhjillään olevaan keskuskouluun ensi toimintakauden alusta alkaen. Lopullisena tavoitteena on yhdistää kaikki sivistystoimialan palvelut Suomelan kouluun viimeistään 1.8.2023 alusta alkaen (toimialajohtajan ehdotus).
 1. Itä-Porin palvelualue
 • Päiväkodit Taikurinhattu ja Väinölä peruskorjataan. Piparmintun päiväkotia ei peruskorjata. Kalaholman koulu lopetetaan 31.7.2025. Uusi Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus otetaan käyttöön kesällä 2019 ja Koivulan koulu ja Itä-Porin yhtenäiskoulu liitetään hallinnollisesti uudeksi Itätuulen kouluksi 1.8.2019 alkaen. (toimialajohtajan ehdotus).
 1. Pohjois-Porin  palvelualue
 • Päiväkodit Isosanta ja Pohjatuuli yhdistetään kesällä 2019 avattavaan Lounatuulen päiväkotiin. Ruosniemen ja Toejoen koulut yhdistetään yhtenäiskouluksi Pohjois-Poriin rakennettavaan uuteen monitoimitaloon (toimialajohtajan ehdotus).
 1. Keski-Porin palvelualue
 • Päiväkodit Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikari sekä Cygnaeuksen, Lyseokorttelin (nykyisen Lyseon lukion, koulun ja Kallelan koulun tilat) koulurakennukset peruskorjataan. Lyseon koulukortteliin muodostetaan yhtenäiskoulu, johon liitetään erityisen tuen kehittämiskeskus yhdistämällä Kallelan ja Herttuan koulujen toiminnot. Kallelan koulu liitetään osaksi Herttuan koulua 1.8.2019 alkaen. Porin Suomalaisen yhteislyseon lukion ja koulun tilat muutetaan yhtenäiskoulun tiloiksi (PSYL-kortteli). Kuninkaanhaan koulu muutetaan yhtenäiskouluksi ja Cygnaeuksen koulu muutetaan vapaan sivistystyön käyttöön. Uudenkoiviston koulu lopetetaan yhtenäiskoulujen aloittaessa toimintansa. Porin nykyiset lukiot yhdistetään Porin lukioksi ja sille rakennetaan uudet tilat Satakunnan ammattikorkeakoulun läheisyyteen (toimialajohtajan ehdotus).
 1. Länsi-Porin palvelualue
 • Länsi-Poriin rakennetaan uusi monitoimitalo, jonka valmistuttua Vähärauman koulu ja sen Leppäkorven sivutoimipiste sekä Tuorsniemen koulut lopetetaan. Länsi-Porin koulu muutetaan yhtenäiskouluksi.
 1. Meri-Porin palvelualue
 • Meri-Porin yhtenäiskoulun yhteyteen rakennetaan uusi päiväkoti ja toinen uusi päiväkoti rakennetaan Kyläsaaren koulun yhteyteen. Näiden valmistuttua päiväkodit Pihlajanmarja, Onnenkivi, Enäjärvi ja Uusiniitty suljetaan. Kyläsaaren kouluun tehdään tarvittavat peruskorjaukset. Enäjärven koulua ei peruskorjata, vaan alueen oppilasmäärä arvioidaan lukuvuonna 2022-2023, minkä jälkeen tehdään päätös palvelujen jatkamistavasta. Reposaaren koulun vuosiluokkien 3-6 oppilaat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2019 alkaen. Päiväkoti ja vuosiluokkien 1-2 opetus siirretään puukorttelikoulun alueelle vuokrattavaan monitoimitilaan 1.8.2019 alkaen. Puukorttelin rakennukset peruskorjataan monitoimitilaksi (vaihtoehto 5).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian yksimielisesti jatkovalmisteluun lisäselvitysten saamiseksi ja antoi evästyksensä jatkovalmistelusta. Ottaen huomioon asiassa saatujen lausuntojen, kommenttien ja kannanottojen määrän sekä jatkovalmisteluun eri toimialoilta vaadittavan työpanoksen kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia saatetaan kaupunginhallituksen 6.5.2019 pidettävän kokouksen ja kaupunginvaltuuston 27.5.2019 pidettävän kokouksen käsittelyyn kuitenkin siten, että tarkoitusta varten asetettu toimikunta jatkaa valmisteluaan saamansa toimeksiannon mukaisesti.

 

 

Valmistelija

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 5.11.2018 § 525 ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto, saatuaan vuoden 2019 tammikuun loppuun mennessä sivistystoimialalta kokonaissuunnitelman Porin kaupungin kouluverkkoratkaisusta, tekee päätöksen koulurakentamisesta Länsi-Poriin ja Pohjois-Poriin. Kaupunginhallitus asettaa kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä toimikunnan asian valmistelua ja täytäntöönpanoa varten ja vahvistaa työlle määräajan.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.11.2018 § 133, että kaupunginhallituksen tulee asettaa asian valmistelua varten toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella kouluverkkosuunnitelma valtuuston asettaman määräajan mukaisesti 31.1.2019 mennessä sekä koulurakennusten periaatepäätöksen valmistelu siten, että kaupunginvaltuusto voi käsitellä periaatepäätöksen viimeistään toukokuussa 2019, jotta ratkaisusta seuraavat budjettivaikutukset voidaan ottaa huomioon vuosien 2020-2022 talousarvio- ja suunnitelmakehystä annettaessa.

Kaupunginhallitus päätti 19.11.2018 § 561 asettaa valtuustokaudelle 2017- 2021 toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella sivistystoimialan kouluverkkosuunnitelma 31.1.2019 mennessä sekä koulurakennusten periaatepäätöksen valmistelu siten, että kaupunginvaltuusto voi käsitellä periaatepäätöksen viimeistään toukokuussa 2019.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2018 § 140 Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelman, jossa kuvataan sivistystoimialan palvelut ja suuntaviivat, joilla palveluja ja kiinteistöjä kehitetään kahdeksalla lähipalvelualueella sekä kaupungin keskitettyinä ja seudullisina palveluina. Hyväksytty ohjelma on merkittävä perusta palveluverkkosuunnittelulle ja toimialojen yhteiselle kehittämistyölle.

Palveluverkkoselvityksen laati valmistelutyöryhmä, joka koostui eri toimialojen asiantuntijoista. Valmistelijoilla oli käytettävissään huomattava määrä tilastotietoa, joista luotiin erinomaisesti laadittuja taulukoita ja karttakuvia. Palveluverkkoselvityksessä kuvataan lyhyesti palveluverkko, väestö-, lapsi-, oppilas- ja opiskelijamäärät sekä niihin liittyviä ennusteita ja palveluverkon suunnittelua ohjaavat laadulliset periaatteet. Jokainen palvelualue tarkastellaan nykytilan ja muutostarpeiden näkökulmasta ottaen huomioon tapahtuvat väestö- ja toimintaympäristömuutokset, kiinteistöt ja niiden kunto sekä toiminnan ja opetuksen laatuun ja henkilöstöön liittyvät seikat. 

Mikäli koulun ja/tai varhaiskasvatuksen yksikön kunto, tilat ja käyttäjämäärät eivät edellytä muutostarpeita lähitulevaisuudessa, niiden tilannetta ei erityisemmin palveluverkkoselvityksessä tarkastella. Jokaisesta kahdeksasta palvelualueesta muodostui 2-5 ratkaisuvaihtoehtoa, joista ensimmäinen kuvaa nykytilannetta ja sen säilyttämiseksi vaadittavat investoinnit. Toinen vaihtoehdoista on sivistystoimialan toimialajohtajan esitys, josta muodostuu yhtenäinen linjaus koskien kaikkia palvelualueita. Vaihtoehtojen kuvausten lisäksi jokaisesta alueesta ja vaihtoehdoista on laadittu lapsivaikutusten arviointi. 

Valmistunut palveluverkkosuunnitelma esiteltiin tiedotusvälineille 4.2.2019 ja samanaikaisesti avattiin Porin kaupungin verkkosivuille sivut, johon kaikki tuotettu materiaali avattiin kaikille avoimeksi lähdemateriaaliksi. Sivuille luotiin myös palvelualueittain kyselyt ja mahdollisuus arvioida esitystä. 

Valmistunutta palveluverkkoesitystä on kolmen kuukauden aikana käsitelty palveluverkkotoimikunnan kymmenessä kokouksessa. Toimikunta on tiiviissä yhteistyössä valmistelijoiden kanssa käynyt läpi lisäselvityksiä erilaisista vaihtoehdoista sekä vaihtoehtojen vaikutuksista käyttötalouteen ja investointikustannuksista. 

Viranhaltijoille ja luottamushenkilöille on järjestetty yhteinen tutustumismahdollisuus Turun Syvälahden monitoimitilaratkaisuun sekä Meri-Porin yhtenäiskouluun ja Reposaaren kouluun. Lisäksi viranhaltijat ovat vierailleet ja tutustuneet useisiin monitoimitilaratkaisuihin, joita on toteutettu muualla Suomessa. 

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat osallistuneet useisiin asukas- ja kyläyhdistysten sekä vanhempainyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin. Oppilasneuvostojen, lukiolaisten ja nuorisovaltuuston edustajien kanssa on käyty yhteisiä keskusteluja ja lukiolaisten edustajien kanssa on käyty yhteinen kuulemistilaisuus. Selvityksen vaiheita on käyty läpi työntekijäjärjestöjen edustajien kanssa ja kaupungin eri viranomaisilta on pyydetty lausunnot. Kaupunkilaiset ja eri yhteisöt ovat toimittaneet luottamushenkilöiden käyttöön kymmeniä kannanottoja ja kaupungin kotisivujen kautta on kertynyt satoja kannanottoja, joista on laadittu yhteenveto.

Kaupunginjohtajan ehdotus palveluverkkouudistuksesta palvelualueittain. Investointien suunnittelu- ja toteutusajankohdat, vaikutukset käyttötalouteen ja investointeihin esityksen liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi palveluverkkouudistuksesta palvelualueittain seuraavasti:

Ahlainen

Nykyisen liikuntasalin yhteyteen rakennetaan uusi monitoimitalo/kylätalo (n. 800  m2 ), jossa toimii varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus luokat 1-6, kirjasto ja vapaan sivistystyön sekä perusturvan palvelut.

Noormarkku

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.

Lavia

Ensivaiheessa varhaiskasvatus siirretään väliaikaisesti vuoden 2019 aikana Keskuskoulun tiloihin. Ryhdytään valmistelemaan sivistystoimialan ja tarvittaessa perusturvan palvelujen keskittämistä Lavian yhtenäiskoulun tiloihin. Peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Päiväkoti Huvikumpu myydään.

Itä-Pori

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.

Pohjois-Pori

Pohjois-Poriin rakennetaan noin 900–1000 oppilaan monitoimitalo, johon Ruosniemen ja Toejoen koulut yhdistetään ja alueen yläkoululaiset siirtyvät.
Rakennettava monitoimitalo toimii alueen sivistystoimialan palvelujen ja mahdollisesti perusturvapalvelujen keskuksena.

Keski-Pori

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Kallelan ja Herttuan koulut yhdistetään Lyseokorttelin tiloihin.

Länsi-Pori

Vähärauman koulun tilalle rakennetaan uusi noin 600 oppilaan alakoulu. Leppäkorven sivutoimipiste lopetetaan. Muilta osin palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Tuorsniemen koulu jatkaa 1-sarjaisena alakouluna.

Meri-Pori

Meri-Porin yhtenäiskoulun ja Kyläsaaren koulun yhteyteen rakennetaan uudet päiväkodit,minkä jälkeen Enäjärven, Onnenkiven, Pihlajamarjan ja Uudenniityn päiväkodit lopetetaan.
Muilta osin Pihlavan, Enäjärven ja Kyläsaaren palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.
Reposaaren koulun luokat 1-6 siirtyvät puukorttelin kouluun peruskorjauksen valmistuttua. Puukorttelin peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Kivikoulu suljetaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Juha Vasama poistui kokouksesta klo 16:38.
Arto Nurmi saapui kokoukseen klo 16:48.

Kaupunginhallitus käsitteli ja päätti asian palvelualuekohtaisesti seuraavasti:

Ahlainen - Hyväksyttiin
Noormarkku - Hyväksyttiin
Lavia - Hyväksyttiin
Itä-Pori – Hyväksyttiin

Pohjois-Pori
Satu Hatanpää teki Petri Lahtisen kannattamana ehdotuksen, että esityksestä poiketen Ruosniemen ja Toejoen kouluista muodostetaan yksi uusi yhteinen alakoulu.
Juha Kantola ehdotti, että Ruosniemen ja Toejoen koulujen tilalle rakennetaan uudet alakoulut.
Arja Laulainen vastusti tehtyjä ehdotuksia.
Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen lisäksi käsiteltävänä on Hatanpään tekemä ehdotus yhdestä uudesta yhteisestä alakoulusta ja, että Kantolan tekemä ehdotus raukeaa kannattamattomana. Asianhallintajärjestelmässä suoritetussa äänestyksessä annetut äänet ilmenevät pöytäkirjan asiakohdasta "äänestykset". Asianhallinnassa suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti äänin 7-2 hyväksyä kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen.

Keski-Pori – Hyväksyttiin
Länsi-Pori – Hyväksyttiin
Meri-Pori

Satu Hatanpää teki Petri Lahtisen kannattamana ehdotuksen, että Reposaaren osalta varhaiskasvatus ja 1-2 luokkien koulutus järjestetään puukoulun tiloissa.
Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen lisäksi käsiteltävänä on Hatanpään tekemä ehdotus Reposaaren vahvaiskasvatuksen ja 1-2 luokkien osalta. Asianhallintajärjestelmässä suoritetussa äänestyksessä annetut äänet ilmenevät pöytäkirjan asiakohdasta "äänestykset". Asianhallinnassa suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti äänin 9-2 hyväksyä kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 70%

  Diana Bergroth-Lampinen, Arja Laulainen, Raisa Ranta, Erno Välimäki, Esa Wahlman, Anne Liinamaa, Petri Huru

 • Ei 2 kpl 20%

  Satu Hatanpää, Petri Lahtinen

 • Tyhjä 1 kpl 10%

  Juha Kantola

 • Jaa 9 kpl 82%

  Juha Kantola, Raisa Ranta, Diana Bergroth-Lampinen, Anne Liinamaa, Arja Laulainen, Esa Wahlman, Erno Välimäki, Arto Nurmi, Petri Huru

 • Ei 2 kpl 18%

  Satu Hatanpää, Petri Lahtinen

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli palveluverkkouudistusta kokouksessaan 13.5.2019. Asia päätettiin palvelualueittain kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Asian aiempi käsittely ja esittely ovat luettavissa asian historiatiedoista. Asian kuvauksessa on todettu mm. seuraavaa:

"Palveluverkkoselvityksen laati valmistelutyöryhmä, joka koostui eri toimialojen asiantuntijoista. Valmistelijoilla oli käytettävissään huomattava määrä tilastotietoa, joista luotiin erinomaisesti laadittuja taulukoita ja karttakuvia. Palveluverkkoselvityksessä kuvataan lyhyesti palveluverkko, väestö-, lapsi-, oppilas- ja opiskelijamäärät sekä niihin liittyviä ennusteita ja palveluverkon suunnittelua ohjaavat laadulliset periaatteet. Jokainen palvelualue tarkastellaan nykytilan ja muutostarpeiden näkökulmasta ottaen huomioon tapahtuvat väestö- ja toimintaympäristömuutokset, kiinteistöt ja niiden kunto sekä toiminnan ja opetuksen laatuun ja henkilöstöön liittyvät seikat. 

Mikäli koulun ja/tai varhaiskasvatuksen yksikön kunto, tilat ja käyttäjämäärät eivät edellytä muutostarpeita lähitulevaisuudessa, niiden tilannetta ei erityisemmin palveluverkkoselvityksessä tarkastella. Jokaisesta kahdeksasta palvelualueesta muodostui 2-5 ratkaisuvaihtoehtoa, joista ensimmäinen kuvaa nykytilannetta ja sen säilyttämiseksi vaadittavat investoinnit. Toinen vaihtoehdoista on sivistystoimialan toimialajohtajan esitys, josta muodostuu yhtenäinen linjaus koskien kaikkia palvelualueita. Vaihtoehtojen kuvausten lisäksi jokaisesta alueesta ja vaihtoehdoista on laadittu lapsivaikutusten arviointi. 

Valmistunut palveluverkkosuunnitelma esiteltiin tiedotusvälineille 4.2.2019 ja samanaikaisesti avattiin Porin kaupungin verkkosivuille sivut, johon kaikki tuotettu materiaali avattiin kaikille avoimeksi lähdemateriaaliksi. Sivuille luotiin myös palvelualueittain kyselyt ja mahdollisuus arvioida esitystä. 

Valmistunutta palveluverkkoesitystä on kolmen kuukauden aikana käsitelty palveluverkkotoimikunnan kymmenessä kokouksessa. Toimikunta on tiiviissä yhteistyössä valmistelijoiden kanssa käynyt läpi lisäselvityksiä erilaisista vaihtoehdoista sekä vaihtoehtojen vaikutuksista käyttötalouteen ja investointikustannuksista. 

..

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat osallistuneet useisiin asukas- ja kyläyhdistysten sekä vanhempainyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin. Oppilasneuvostojen, lukiolaisten ja nuorisovaltuuston edustajien kanssa on käyty yhteisiä keskusteluja ja lukiolaisten edustajien kanssa on käyty yhteinen kuulemistilaisuus. Selvityksen vaiheita on käyty läpi työntekijäjärjestöjen edustajien kanssa ja kaupungin eri viranomaisilta on pyydetty lausunnot. Kaupunkilaiset ja eri yhteisöt ovat toimittaneet luottamushenkilöiden käyttöön kymmeniä kannanottoja ja kaupungin kotisivujen kautta on kertynyt satoja kannanottoja, joista on laadittu yhteenveto.

Kaupunginjohtajan ehdotus palveluverkkouudistuksesta palvelualueittain sekä investointien suunnittelu- ja toteutusajankohdat, vaikutukset käyttötalouteen ja investointeihin ovat esityksen liitteenä."

Palveluverkkouudista koskeva valmisteluaineisto mukaan lukien asiassa saapuneet lausunnot on tallennettu valtuutettujen käyttöön kaupungin intranettiin ja osallisuutta koskeva laaja valmisteluaineisto on julkaistu osoitteessa https://www.pori.fi/palveluverkkouudistus.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää palveluverkkouudistuksesta palvelualueittain seuraavasti:

Ahlainen

Nykyisen liikuntasalin yhteyteen rakennetaan uusi monitoimitalo/kylätalo (n. 800  m2 ), jossa toimii varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus luokat 1-6, kirjasto ja vapaan sivistystyön sekä perusturvan palvelut.

Noormarkku

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.

Lavia

Ensivaiheessa varhaiskasvatus siirretään väliaikaisesti vuoden 2019 aikana Keskuskoulun tiloihin. Ryhdytään valmistelemaan sivistystoimialan ja tarvittaessa perusturvan palvelujen keskittämistä Lavian yhtenäiskoulun tiloihin. Peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Päiväkoti Huvikumpu myydään.

Itä-Pori

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.

Pohjois-Pori

Pohjois-Poriin rakennetaan noin 900–1000 oppilaan monitoimitalo, johon Ruosniemen ja Toejoen koulut yhdistetään ja alueen yläkoululaiset siirtyvät.
Rakennettava monitoimitalo toimii alueen sivistystoimialan palvelujen ja mahdollisesti perusturvapalvelujen keskuksena.

Keski-Pori

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Kallelan ja Herttuan koulut yhdistetään Lyseokorttelin tiloihin.

Länsi-Pori

Vähärauman koulun tilalle rakennetaan uusi noin 600 oppilaan alakoulu. Leppäkorven sivutoimipiste lopetetaan. Muilta osin palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Tuorsniemen koulu jatkaa 1-sarjaisena alakouluna.

Meri-Pori

Meri-Porin yhtenäiskoulun ja Kyläsaaren koulun yhteyteen rakennetaan uudet päiväkodit,minkä jälkeen Enäjärven, Onnenkiven, Pihlajamarjan ja Uudenniityn päiväkodit lopetetaan.
Muilta osin Pihlavan, Enäjärven ja Kyläsaaren palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.
Reposaaren koulun luokat 1-6 siirtyvät puukorttelin kouluun peruskorjauksen valmistuttua. Puukorttelin peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Kivikoulu suljetaan.

Päätös

Käsittely kokouksessa

Kaupunginvaltuuston keskustelussa tehtiin seuraavat kirjaukset

Simo Korpela teki Irma Roinisen kannattamana seuraavan ehdotuksen:

Suunnitellun Pohjois-Porin yhtenäiskoulun 900-1000 oppilaan yhtenäiskoulun tilalle tulee rakentaa tarpeellisen kokoinen noin 600 oppilaan alakoulu. Lyseokorttelissa tulee edelleen jatkua myös yläasteen opetus.

Laura Pullinen kannatti kaupunginhallituksen pohjaehdotusta.

Hanna Hilden teki Petri Lahtisen kannattamana seuraavan ehdotuksen:

”Kokoomus ehdottaa esityksestä poiketen, että Ruosniemen ja Toejoen kouluista muodostetaan yksi uusi yhteinen alakoulu.”

Henna Kyhä teki Mikael Ropon kannattamana seuraavan ehdotuksen:

Kokoomus ehdottaa esityksestä poiketen, että Reposaaren osalta varhaiskasvatus, esiopetus ja 1-2 luokkien opetus järjestetään puukoulun tiloissa.

Juha Kantola teki Aila Korkeaojan kannattamana seuraavan ehdotuksen:

Esitän, että tuhannen oppilaan yhtenäiskoulun rakentamisesta luovutaan ja, että Ruosniemen ja Toejoen koulujen tilalle rakennetaan uudet alakoulut.

Tommi Salokangas poistui kokouksesta klo 20:17.

Tiina Puska jätti seuraavan toivomusponnen:

Esitän, että ne toimialat, jotka palveluita Reposaarella tuottavat (sivistys+ perusturva) saisivat budjetteihinsa selkeän lisäosan nimenomaan saariston palveluiden kustannusten kattamiseen. Tämä olisi reilua ja eettistä, sillä saariston palveluiden ylläpitäminen tulee kalliimmaksi kuin muualla, eikä ole oikein, että toimialat joutuvat rahoittamaan ne normaalibudjetistaan, etenkin kun valtio kaupungille erikseen maksaa saaristolisää. Silloin ei riitä, että nuo rahat tulevat kaupungin kassaan, vaan ne täytyy ohjata niin, että oikeat toimialat saavat niistä myös hyödyn.

Anssi Salmi poistui kokouksesta klo 20:24.

Markku Tanttinen teki seuraavan ehdotuksen:

Haluan, että Vähärauman koulun kuntotarkistetaan. Kivikoulun suojelupäätös purettava. Tiilikoulu jätetään yhteisötaloksi.

Antti Lehtonen saapui kokoukseen Tommi Salokankaan sijaan klo 20:40.

Petri Lahtinen teki Ilkka Holmlundin kannattamana seuraavan ehdotuksen:

Asia palautetaan uudellen valmisteltavaksi sen selvittämiseksi, olisiko Vähärauman koulu palautettavissa käyttökelpoiseksi ja millaisilla kustannuksilla. 

Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan tehtyä palautusehdotusta.

Arto Nurmi vastusti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Palauttamista koskevan keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä asian käsittelyn jatkamisen ja Lahtisen tekemän palauttamista koskevan ehdotuksen välillä. Asianhallintajärjestelmässä suoritetussa äänestyksessä asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 44-14.

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen lisäksi käsiteltävänä on Korpelan, Hildenin, Kantolan sekä Kyhän kannatetut ehdotukset. Tanttisen ehdotus raukeaa kannattamattomana. Puheenjohtajan tekemä äänestysehdotus hyväksyttiin seuraavasti:

Asiat päätettään palvelualueittain. Kohdassa Pohjois-Pori asetetaan ensin äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa ehdotusta. Niistä voittanut asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle seuraavasti:

Kantolan ehdotus JAA – Korpelan ehdotus EI

Edellä voittanut ehdotus JAA – Hildenin ehdotus EI

Kaupunginhallituksen pohjaehdotus JAA - Edellä voittanut ehdotus EI

Heidi Sakari saapui Anssi Salmen sijaan klo 21:26.

Äänestettiin seuraavasti:

Pohjois-Pori:

Kantolan ehodtus JAA- Korpelan ehdotus EI, äänet jakautuivat JAA 7, EI 2, tyhjiä 50

Kantolan ehdotus JAA - Hildeninen ehdotus EI, äänet jakautuivat JAA 7, EI 15, tyhjiä 30

Kaupunginhallituksen pohjaehdotus JAA - Hildenin ehdotus EI, äänet jakautuivat JAA 38, EI 21.

Länsi-Pori – Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Tanttisen ehdotus Länsi-Porin koulun osalta raukesi kannattamattomana.

Meri-Pori

Kaupunginhallituksen pohjaehdotus JAA – Kyhän ehdotus EI, äänet jakautuivat JAA 39, EI 19, yksi tyhjä.

Raportti äänestyksistä on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti Porin palveluverkkouudistuksesta palvelualuekohtaisesti seuraavasti:

Ahlainen - Hyväksyttiin
Noormarkku - Hyväksyttiin
Lavia - Hyväksyttiin
Itä-Pori – Hyväksyttiin

Pohjois-Pori - Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen Pohjois-Porin osalta äänin 38-21.

Keski-Pori – Hyväksyttiin
Länsi-Pori – Hyväksyttiin
Meri-Pori- Kaupunginvaltuusto hyväksyi Meri-Porin palveluverkon kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti äänin 39-19, yksi tyhjä.

Valtuutettu Tiina Puskan jättämä toivomusponsi lähetettiin kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

 

Käsittely kokouksessa

Krista Kiuru poistui kokouksesta klo. 21:47 ja luovutti kokouksen puheenjohtajan tehtävän valtuuston I varapuheenjohtajalle Oili Heinolle.

 

 

Äänestystulokset

 • Jaa 44 kpl 76%

  Tiina Kudjoi, Jarno Joensuu, Arto Nurmi, Tommi Raunela, Laura Pullinen, Arja Laulainen, Mirva Heino, Juha Kantola, Raisa Ranta, Sanna Grönmark, Ari Nordström, Ari Jalonen, Aila Korkeaoja, Aila Haikkonen, Jari Haapaniemi, Petri Huru, Oili Heino, Simo Korpela, Irma Roininen, Johanna Rantanen, Anne Liinamaa, Jari Pajukoski, Antero Kivelä, Petri Reponen, Marianne Ostamo, Minna Haavisto, Erno Välimäki, Martti Lundén, Jaakko Jäntti, Milka Tommila, Esa Wahlman, Tiina Puska, Esa Anttila, Diana Bergroth-Lampinen, Antti Linnainmaa, Ismo Läntinen, Rauli Taimi, Pirjo Mäki, Veijo Puhjo, Sinikka Alenius, Krista Kiuru, Mika Aho, Antti Lehtonen, Sonja Myllykoski

 • Ei 14 kpl 24%

  Petri Lahtinen, Mikael Ropo, Satu Hatanpää, Ilkka Holmlund, Henna Kyhä, Hanna Hildén, Jaana Laitinen-Pesola, Heikki Santavuo, Veera Forsbacka, Juha Joutsenlahti, Mika Tuovinen, Markku Tanttinen, Juha Vasama, Mari Kaunistola

 • Jaa 7 kpl 12%

  Juha Kantola, Aila Korkeaoja, Aila Haikkonen, Ari Jalonen, Markku Tanttinen, Antti Linnainmaa, Petri Reponen

 • Ei 2 kpl 3%

  Irma Roininen, Simo Korpela

 • Tyhjä 50 kpl 85%

  Tiina Kudjoi, Johanna Rantanen, Jarno Joensuu, Mika Tuovinen, Minna Haavisto, Raisa Ranta, Anne Liinamaa, Ari Nordström, Laura Pullinen, Sanna Grönmark, Marianne Ostamo, Heidi Sakari, Oili Heino, Arja Laulainen, Hanna Hildén, Ismo Läntinen, Arto Nurmi, Sonja Myllykoski, Tiina Puska, Mirva Heino, Petri Huru, Mika Aho, Jari Haapaniemi, Milka Tommila, Petri Lahtinen, Pirjo Mäki, Jaakko Jäntti, Antero Kivelä, Ilkka Holmlund, Jari Pajukoski, Veera Forsbacka, Satu Hatanpää, Esa Anttila, Jaana Laitinen-Pesola, Juha Vasama, Erno Välimäki, Diana Bergroth-Lampinen, Henna Kyhä, Martti Lundén, Veijo Puhjo, Rauli Taimi, Heikki Santavuo, Tommi Raunela, Mikael Ropo, Esa Wahlman, Sinikka Alenius, Krista Kiuru, Antti Lehtonen, Juha Joutsenlahti, Mari Kaunistola

 • Jaa 7 kpl 12%

  Juha Kantola, Aila Korkeaoja, Petri Reponen, Aila Haikkonen, Antti Linnainmaa, Simo Korpela, Esa Anttila

 • Ei 15 kpl 25%

  Petri Lahtinen, Satu Hatanpää, Ari Jalonen, Irma Roininen, Veera Forsbacka, Hanna Hildén, Ilkka Holmlund, Juha Joutsenlahti, Heikki Santavuo, Mika Tuovinen, Jaana Laitinen-Pesola, Juha Vasama, Henna Kyhä, Mikael Ropo, Mari Kaunistola

 • Tyhjä 37 kpl 63%

  Tiina Kudjoi, Ari Nordström, Jarno Joensuu, Sinikka Alenius, Laura Pullinen, Mirva Heino, Anne Liinamaa, Minna Haavisto, Sanna Grönmark, Heidi Sakari, Tiina Puska, Diana Bergroth-Lampinen, Arja Laulainen, Marianne Ostamo, Milka Tommila, Markku Tanttinen, Oili Heino, Ismo Läntinen, Sonja Myllykoski, Pirjo Mäki, Martti Lundén, Jaakko Jäntti, Esa Wahlman, Arto Nurmi, Veijo Puhjo, Rauli Taimi, Johanna Rantanen, Erno Välimäki, Jari Pajukoski, Petri Huru, Mika Aho, Jari Haapaniemi, Raisa Ranta, Antero Kivelä, Antti Lehtonen, Tommi Raunela, Krista Kiuru

 • Jaa 38 kpl 64%

  Heidi Sakari, Arto Nurmi, Jarno Joensuu, Mirva Heino, Tiina Puska, Petri Huru, Tiina Kudjoi, Martti Lundén, Milka Tommila, Minna Haavisto, Oili Heino, Ari Nordström, Sanna Grönmark, Sinikka Alenius, Anne Liinamaa, Laura Pullinen, Raisa Ranta, Antti Lehtonen, Antero Kivelä, Diana Bergroth-Lampinen, Jari Haapaniemi, Marianne Ostamo, Esa Anttila, Jaakko Jäntti, Tommi Raunela, Arja Laulainen, Mika Aho, Jari Pajukoski, Sonja Myllykoski, Ismo Läntinen, Pirjo Mäki, Johanna Rantanen, Erno Välimäki, Esa Wahlman, Rauli Taimi, Veijo Puhjo, Krista Kiuru, Markku Tanttinen

 • Ei 21 kpl 36%

  Juha Kantola, Petri Lahtinen, Mikael Ropo, Aila Haikkonen, Ari Jalonen, Henna Kyhä, Heikki Santavuo, Irma Roininen, Aila Korkeaoja, Mika Tuovinen, Ilkka Holmlund, Simo Korpela, Jaana Laitinen-Pesola, Juha Vasama, Juha Joutsenlahti, Satu Hatanpää, Antti Linnainmaa, Hanna Hildén, Petri Reponen, Veera Forsbacka, Mari Kaunistola

 • Jaa 39 kpl 66%

  Jari Pajukoski, Raisa Ranta, Mirva Heino, Sanna Grönmark, Arto Nurmi, Arja Laulainen, Oili Heino, Ari Jalonen, Heidi Sakari, Jarno Joensuu, Ismo Läntinen, Milka Tommila, Ari Nordström, Marianne Ostamo, Simo Korpela, Petri Huru, Irma Roininen, Antero Kivelä, Johanna Rantanen, Martti Lundén, Jari Haapaniemi, Tiina Puska, Tommi Raunela, Mika Aho, Aila Haikkonen, Sinikka Alenius, Esa Wahlman, Diana Bergroth-Lampinen, Rauli Taimi, Erno Välimäki, Esa Anttila, Pirjo Mäki, Sonja Myllykoski, Antti Lehtonen, Aila Korkeaoja, Juha Kantola, Veijo Puhjo, Petri Reponen, Krista Kiuru

 • Ei 19 kpl 32%

  Hanna Hildén, Tiina Kudjoi, Petri Lahtinen, Laura Pullinen, Mikael Ropo, Ilkka Holmlund, Minna Haavisto, Henna Kyhä, Anne Liinamaa, Jaakko Jäntti, Jaana Laitinen-Pesola, Juha Joutsenlahti, Mika Tuovinen, Satu Hatanpää, Heikki Santavuo, Juha Vasama, Antti Linnainmaa, Veera Forsbacka, Mari Kaunistola

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Markku Tanttinen

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2019 päättänyt Porin palveluverkkouudistuksesta palvelualueittain. Asian aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.