Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Talous- ja henkilöstöraportti toukokuu 2019

PRIDno-2019-3110

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Toimintatuotot ovat edelliseen vuoteen verrattuna 2 % suuremmat. Kaupunki laskuttaa ICT –menot 3 kk välein. Lasku huhti-kesäkuulta kirjataan vasta kesäkuun menoksi. Kun menoissa huomioidaan huhti- ja toukokuun osuus 82 683 €, ovat toimintakulut nousseet 1,5 %. Henkilöstömenojen nousu on 0,95 %, mutta kirjanpidosta puuttuu SV- ja tapaturmakorvauksia, jotka vähentävät henkilöstömenoja. Erityisesti sijaisten käytön vähentyminen on parantanut tulosta. Tähän on osaltaan vaikuttanut sairauslomien määrän väheneminen yli 20 %:lla. Muista suurista menoeristä elintarvikkeet ovat nousseet 3,6 %.

Palveluliikelaitoksen taloustilanne näyttää 5 kk toteuman perusteella positiiviselta ja ennuste on, että talous toteutuu suunnitellusti tai talousarviota paremmin. Investointeihin on varattu 300 t €. Hankintapäätöksiä on tehty n. 150 t €. Kirjanpitoon on toistaiseksi kirjattu 53 751 €. Investointitarpeet on käyty läpi ja määräraha tullaan käyttämään kokonaan.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.