Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Noormarkun ja Ahlaisten ateriakuljetukset

PRIDno-2020-6124

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Salmi, timo.salmi@pori.fi

Perustelut

Porin Palveluliikelaitos ja hankintapalvelut on kilpailuttanut Noormarkun ja Ahlaisten laitosaterioiden kuljetukset. Tällä hetkellä sopimus on Enset Oy:n kanssa 31.12.2020 asti. 

Ateriakuljetukset kilpailutettiin Hilman kautta yhteistyössä hankintapalvelujen kanssa. Tarjouspyyntö julkaistiin 8.10.2020 ja tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 29.10.2020 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Enset Oy, Kuljetukset Mäkinen Ky, LT-Liikenne Oy ja Posti Oy.

Ateriakuljetusten sopimuskausi on 1.1. - 31.12.2021 + mahdollinen 1 vuoden optio. Tarjoushinnoittelu pyydettiin antamaan € / kohde / päivä (alv 0%). Hinnat ovat kiinteät vuoden 2021 loppuun asti. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä määritellyt vaatimukset. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä edullisimman tarjouksen tehneen Posti Oy:n tarjouksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Salmi, timo.salmi@pori.fi

Perustelut

Porin Palveluliikelaitos on yhteistyössä hankintapalvelujen kanssa kilpailuttanut Noormarkun ja Ahlaisten laitosaterioiden kuljetukset lokakuussa 2020 Hilman kautta. Johtokunta hyväksyi 24.11.2020 edullisimman tarjouksen antaneen Posti Oy:n tarjouksen ajalle 1.1. - 31.12.2021 + mahdollinen 1 vuoden optio.

Ateriakuljetukset ovat toimineet moitteetta ja Posti Oy:n kanssa on neuvoteltu optiovuodesta ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022. Posti Oy esittää 5,7 % hinnankorotusta optiokaudelle. Hinnankorotus perustuu henkilöstökustannusten nousuun, koronapandemian kuljetuksiin aiheuttamiin lisäkustannuksiin, polttonesteiden kustannusindeksiin sekä yleisten hallintokuntannusten nousuun. Kuljetusalalla yleinen indeksi on n. 6 %.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, vs. johtaja, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä optiokauden 1.1. - 31.12.2022 vuoden 2021 sopimusehdoin ja hinnankorotuksen ehdotetun 5,7 % mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Posti Oy

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi