Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Talous- ja henkilöstöraportti maaliskuu 2019

PRIDno-2019-2007

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Palveluliikelaitoksen toimintatuotot ovat toteutuneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,49 % suurempana. Ilman työllistämistukien 97 %:n nousua, tuottojen lisäys on 2 %. Vastaavasti työllistämisen menot ovat kasvaneet 94 %. Työllistämisen avulla vähennetään kaupungin osuutta mahdollisista sakkomaksuista. Tuottojen kasvu on varattu toimialojen talousarvioihin palkankorotusvarana laadittaessa talousarvion 2019 raameja.

Henkilöstömenot olivat 179 t€ eli 3,75 % edellistä vuotta suuremmat. Menojen vertailua hankaloittaa se, että vuoden 2018 maaliskuun n. 85 t€:n eläkelasku on kirjattu huhtikuulle. Toinen epävarmuustekijä henkilöstömenojen vertailussa kuukausitasolla on SV- ja tapaturmakorvausten kirjauskäytäntö. Maaliskuun luvuissa ne olivat 61 t€ eli 71,6 % pienemmät. Näillä molemmilla asioilla on merkittävä vaikutus henkilöstömenojen vertailuprosentin nousuun.

Vuoden 2019 talousarviota laadittaessa raameihin varattiin 2,36 %:n palkankorotukset, talousyksikkö arvioi sen olevan Palveluliikelaitoksella 486 t€. Palveluliikelaitoksen arvion mukaan 1.1.2019 järjestelyvaraerien korotusten ja 1.4. tulleen 1 %:n yleiskorotuksen yhteisvaikutus on 2,44 %. Syksyllä tulee lisäksi tarkistettavaksi henkilökohtaisten lisien määrät. Ne perustuvat prosenttiosuuteen palkkojen summista. Tehtäväkohtaisten palkkojen nousun vuoksi oletus on, että henkilökohtaisten lisien tarkistus nostaa henkilöstömenoja vielä lisää.

Toinen yksittäinen merkittävä menoerä elintarvikkeet on noussut 29,5 t€ eli 2,46 %.

Talouden toteuman kehittymistä seurataan tiiviisti ja tarvittaessa laaditaan sopeutussuunnitelma, joka tuodaan johtokunnalle käsiteltäväksi. Alustava suunnittelu on käynnistetty.

Henkilöstön kokonaistyöpanosta kuvaava HTV4 -luku on vähentynyt 1,2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja terveysperusteiset poissaolot ovat 27 % pienemmät.

Palveluliikelaitoksen ennuste on, että talous toteutuu suunnitellusti.

Palveluliikelaitoksen talousarviossa investointeihin varattu 300 000 € tullaan käyttämään kokonaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta merkitsee maaliskuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin maaliskuun 2019 talous- ja henkilöstöraportti tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.