Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittäminen

PRIDno-2019-2115

Valmistelija

  • Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Porin Palveluliikelaitoksen on laadittava kirjallinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuosittain. Suunnitelmia laadittaessa ja käsiteltäessä on noudatettava yhteistoimintalain säännöksiä. Koulutussuunnitelmaa laadittaessa ja koulutuksen kohdentamisessa työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisprosessiin kuuluu edellisen vuoden suunnitelman toteutumisen seuranta.

Palveluliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 30.8.2017 § 44 hyväksynyt vuoden 2018 koulutussuunnitelman. Koulutussuunnitelmaa on pääosin noudatettu. Henkilöstön ja esimiesten osaamisen kehittäminen pohjautuu lähtökohtaisesti vuosittain pidettäviin kehityskeskusteluihin ja se varmistetaan systemaattisella henkilöstö- ja koulutussuunnittelulla.

Eri tason esimiehiä koulutettiin monipuolisesti kaupungin osaamisen johtamisen linjausten mukaisesti. Joulukuussa 2017 aloitettiin HR-yksikkövetoisesti Porin kaupungin omana konseptina ryhmittäin noin vuoden kestävä Elämä uuden Porin organisaatiossa -johtamiskoulutus/-valmennus. Tavoitteena on vahvistaa eri tason esimiesten johtamisosaamista kaupunkiorganisaatiossa, edistää yhtenäisten toimintakäytäntöjen jalkautumista organisaatioon ja aikaansaada yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun kokemus henkilöstölle. Lisäksi Joko -koulutuksessa oli vuonna 2018 yksi Palveluliikelaitoksen työntekijä.

Tietoteknisten muutosten vuoksi ohjelmistokoulutuksia on ollut huomattava määrä vuoden 2018 aikana. Koulutukset ovat kohdistuneet pääosin hallinnon henkilöstöön. Aterian- ja puhtauden työntekijöille on järjestetty säännöllisesti oman toimialansa koulutuksia. Koulutukset painottuvat toiminnan ajankohtaisiin asioihin, kuten dieetti ruokavalioihin, ruokalistojen laadintaan, laitekannan hyödyntämiseen, turvallisuus asioihin sekä ensiapu koulutuksiin. Vuonna 2017 kiinteistönhoidon työntekijöiden osalta päivitettiin järjestelmällisesti lainsäädännön vaatimia korttikoulutuksia, kuten työturvallisuuskortti, tulityökortti, sähköturvallisuus, välinehuollon laitekoulutus ja tietoturvakoulutus. Kiinteistönhoidon työntekijöiden korttien voimassaolon päivitykset vuonna 2017. Päivityksiä ei ole ollut vuonna 2018.

Koulutusten kirjaamisen ohjeistusta sähköiseen järjestelmään tulee edelleen tehostaa, jotta koulutuksiin osallistumisista saataisiin luotettavaa tietoa ja koska koulutusten kirjaamisella järjestelmään on myös rahallista merkitystä koulutuskorvauksen näkökulmasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.