Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Talous- ja henkilöstöraportti elokuu 2019

PRIDno-2019-4494

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Toimintatuotot ovat edelliseen vuoteen verrattuna 0,8 % suuremmat. Vuodelle 2019 arvioiduista tuotoista on elokuussa toteutunut 66 %. Vertailuna vuoden 2018 elokuun tuottojen toteuman osuus tilinpäätöksestä oli 65 %. Henkilöstökulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 % pienemmät. Jos huomioidaan tammikuun jaksotetut palkat sivukuluineen on henkilöstökulut 0,6 % edellistä vuotta suuremmat. Henkilöstökulujen vertailun haasteena on se, että sairausvakuutus- ja tapaturmakorvauksien kirjausten aikataulua ei tiedetä. Tällä hetkellä niitä on kirjattu edelliseen vuoteen verrattuna lähes 120 t € vähemmän.

Palveluiden ostot ovat toteutuneet 4,4 % suurempana n. 54 t €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat nousseet 3,3 % n. 122 t €. Koska palveluita ja tavaroita hankitaan vuosittain eri aikoina, on niiden toteutumien vertailu vain suuntaa antavaa. Muut toimintakulut ovat nousseet 8,1 % eli 38 t €.

Palveluliikelaitoksen taloustilanne näyttää 8 kk toteuman perusteella positiiviselta ja ennuste on, että talous toteutuu suunnitellusti tai talousarviota paremmin.

Investointeihin on varattu 300 t €. Hankintapäätöksiä on tehty 176 t €. Kirjapitoon on toistaiseksi kirjattu 158 t €. Investointitarpeet on kartoitettu ja määräraha tullaan käyttämään kokonaan.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.