Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kotiin toimitettavien aterioiden tuotannon jatkaminen Perusturvalle 1.6.-2.8.2021

PRIDno-2021-2397

Valmistelija

  • Timo Salmi, timo.salmi@pori.fi

Perustelut

Porin Palveluliikelaitos on tuottanut Perusturvan kotiin vietävät lämpimät ateriat. Perusturva on päättänyt siirtyä Cook & chill -toimintatavalla tuotettuihin ja kylmänä toimitettaviin aterioihin sekä kilpailuttanut kyseisen ateriatuotannon. Perusturvalautakunta on 29.4.2021 tehnyt asiasta päätöksen ja toimittajaksi on valittu Mehiläinen Ateriaali Oy. Aiemman suunnitelman mukaisesti Perusturvan oli tarkoitus siirtyä kylmänä toimitettaviin aterioihin 1.6.2021 alkaen. Perusturvan ja Mehiläisen Ateriaali Oy:n välisissä neuvotteluissa on käynyt ilmi, että Mehiläisen Ateriaali Oy:n on mahdollista aloittaa toiminta aiemmasta suunnitelmasta poiketen vasta 2.8.2021.

Porin palveluliikelaitoksen tulee toimittaa ateriat nykyisen toimintamallin mukaisesti 2.8.2021 asti. Kotiateriat tuotetaan arkisin lämpimänä Maantiekadun Ravintokeskuksesta ja viikonloppujen sekä arkipyhien kylmät ateriat ostetaan alihankintana. Palveluliikelaitoksella on sopimus kylmistä viikonloppujen ja arkipyhien aterioista Arkea Oy:n kanssa 31.5.2021 asti. Palveluliikelaitos on neuvotellut Arkea Oy:n kanssa sopimuksen jatkamisesta aikavälille 1.6-2.8.2021. Aikataulusyistä laajamittaisempi kilpailutus ei ollut mahdollinen. Porin Palveluliikelaitoksen ja Arkea Oy:n välisen uuden sopimuksen myötä Arkea Oy:n toimittamien aterioiden hinnat tulevat muuttumaan ja em. syystä Palveluliikelaitoksen tulee korottaa Perusturvalta perittävien aterioiden hintoja kotiaterioiden osalta 5% ajalla 1.6-2.8.2021.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää tehdä Arkean kanssa jatkosopimuksen kylmien viikonloppujen ja arkipyhien kotiaterioiden toimittamisesta ajalle 1.6-2.8.2021.

Johtokunta valtuuttaa Palveluliikelaitoksen vs. johtaja Jani Sundellin allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Porin Perusturva

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi