Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Porin Palveluliikelaitos, laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät vuodelle 2020

PRIDno-2019-6073

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimielinten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Johtokunnan päätös tulee toimittaa kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle. 

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti Palveluliikelaitoksen kustannuspaikkojen hyväksyjät vuodelle 2020.

Päätös

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Laskujen hyväksyjä -lista ei teknisen ongelman vuoksi näkynyt Asianhallinnan kokousnäkymässä. Todettiin, että liite on näkynyt kaupungin sivuilla asianmukaisesti. Liite tuotiin kokoukseen kaikkien nähtäväksi. 

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Johtokunta päätti kokouksessaan 17.12.2019 vuoden 2020 laskujen hyväksyjät. Hyväksyjä / tarkastaja -listaa tulee päivittää, koska kiinteistönhoidossa on uusi kustannuspaikka. Lisäksi hallinnon laskujen osalta tulee varmistaa se, että mm. vuosilomien ajaksi on riittävästi tarkastajia ja hyväksyjiä. 

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn listan laskujen hyväksyjistä ja tarkastajista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Niina Heino, niina.heino@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimielinten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Johtokunnan päätös tulee toimittaa kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle. Vuodelle 2020 laskujen hyväksyjät vahvistettiin johtokunnan kokouksessa 17.12.2019 ja niiden päivitys käsiteltiin 25.2.2020 kokouksessa.

Kuluvan vuoden aikana tapahtuneiden henkilö- ja organisaatiomuutosten vuoksi tulee hyväksyjälista vahvistaa johtokunnassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn listan laskujen hyväksyjistä ja tarkastajista.

Päätös

Johtokunta hyväksyi laskujen hyväksyjät ja tarkastajat 1.9.2020 alkaen. 

Tiedoksi

Tarkastustoimi, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi