Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano

PRIDno-2020-6306

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö sekä HR-yksikkö ovat valmistelleet vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kaikkien toimialojen ja liikelaitosten tulee ehdottomasti noudattaa ohjeita. Kaupunginhallitus voi antaa tarvittaessa tilikauden aikana täydentävää ohjeistusta.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.12.2020. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa. Käyttösuunnitelmissa on erityisesti otettava huomioon kaikki kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä lisäykset. Tämä koskee myös niitä kohtia, joissa muutokset on tehty vain teksteihin. Asian esittelyssä tulee tuoda esiin merkittävimmät muutokset, joita käyttösuunnitelmaan on tehty lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen. Kunkin valtuustoon nähden sitovan erän tulee olla eurolleen valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuunnitelmat esitetään toimintayksikkötasolla tileittäin. Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat viimeistään tammikuun 2021 aikana.

Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen on sivistystoimialan määrärahoihin tehty seuraavat muutokset:

- Ohjaamo-toiminnan jatkamiseksi sivistystoimialan toimintana 200 000 euroa jokaiselle suunnitelmavuodelle.

- Joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseksi 1.1.-6.6.2021 välisenä aikana perusopetuslain mukaisten matkojen leimauskorvauksen korotukseen 250 000 euroa

Kumottu seuraavat sivistyslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen sisältyneet karsinnat ja lisätty tarvittavat määrärahat:

Perusopetus

- Tuntimäärän muuttaminen valtioneuvoston asetuksen mukaiseen 224 tunnin tasoon nykyisestä 226 tunnista 8/2021 alkaen. (100 000 euroa)

- Tuntikehyksen 4% karsinta 8/2021 alkaen. (541 000 euroa)

- Koulukohtaisen käyttörahan 15%:n karsinta 1/2021 alkaen. (228 000 euroa)

- Koulunkäynninohjaajien määrän 32%:n karsinta 8/2020 verrattuna 8/2021. (338 200 euroa)

- Iltapäivätoiminnan maksujen korotus 20 €:lla 8/2021 alkaen. (50 000 euroa)

Lukiokoulutus

- Tuntikehyksen 7%:n karsinta 8/2021 alkaen. (172 000 euroa)

- Koulukohtaisen käyttörahan 15%:n karsinta 1/2021 alkaen. (14 000 euroa)

Sivistävä koulutus

- Kansalaisopiston tuntimäärän karsinta 1000 tuntia. (15 100 euroa)

- Palmgren-konservatorion taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 420 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta. (6 000 euroa)

- Taidekoulun taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 80 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta. (1 100 euroa)

Varhaiskasvatus

- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poisto. Kuntalisä ollut 270 €/kk alle 3-vuotias lapsi ja 170 €/kk 3 -vuotias, mutta alle 5-vuotias lapsi. (275 000 euroa)

- Avoimien päiväkotien sulkeminen, 8 työntekijää. (280 000 euroa)

- Kesäleikkikenttätoiminnan lakkauttaminen. (25 000 euroa)

- Kotihoidon tuen kuntalisän poisto. (570 000 euroa)

Kulttuuriyksikkö

- Rosenlew-museon ja luontotalo Arkin muuttaminen "tilausmuseoiksi" 1.8.2021 alkaen. (50 000 euroa)

- Lisätty 65 000 euroa kulttuuriyksikölle kirjaston henkilöstömenoihin jokaiselle suunnitelmavuodelle.

Liikunta- ja nuorisoyksikkö

- Meri-Porin uimahallin aukiolojärjestelyt. (41 000 euroa)

Tilannekuva-kohdasta poistettu seuraava kappale perusopetuksen alta:

- Pienissä kouluissa on haasteita järjestää opetus normien ja nykytarpeiden tasolla. Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain syyskuun 20. päivä. Jos koulun oppilaiden määrä on alle 50 kahtena peräkkäisenä tarkastuspäivänä, koulun toiminta lopetetaan lukuvuoden viimeisenä päivänä. Jos koulu sijaitsee varhaiskasvatusyksikön välittömässä läheisyydessä, päätetään erikseen mahdollisuudesta yhdistää varhaiskasvatus ja luokkien 1-2 toiminta samaan rakennukseen.

Top 11-prosessi:

Perusopetus

Pitkän aikavälin tavoite 1 muutettu muotoon:

Pitkän aikavälin tavoite 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy 

Toimenpide: Vahvistetaan mielenterveystaitoja, varmistetaan riittävä henkilöstöresurssi ja osaaminen, valmistellaan Porilaisten lasten ja nuorten turvataidot -suunnitelma osaksi Intopolku-sivustoa.

Mittari 1. Kouluterveyskyselyn kiusaamisen liittyvät tunnusluvut/paraneva kehitystrendi.

Mittari 2. Koulujen lukuvuosisuunnitelmiin sisältyvän tilasto-osion koulukiusaamistapausten määrä / laskeva trendi.

Mittari 3. Koulupsykologien htv suhteutettuna oppilasmäärään.

Mittari 4. Turvataidot-suunnitelma on valmis.

Vastuuhenkilö: toimialajohtaja

Sivistystoimialan sitovana eränä on toimialan toimintakate, joka vuonna 2021 on -108.717.923 euroa. Yksiköittäin määrärahat ovat seuraavat: Yhteiset palvelut -yksikkö -4.866.332 euroa, Opetusyksikkö -61.812.292 euroa, Varhaiskasvatusyksikkö -34.678.964 euroa, Kulttuuriyksikkö -7.715.287 euroa  sekä Liikunta- ja nuorisoyksikkö 354.952 euroa. Sivistystoimialan käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä. Ensimmäisillä sivuilla ovat koko toimialan määrärahat tileittäin. Tämän jälkeen ovat yksikköjen alaisten toimintayksiköiden määrärahat tileittäin seuraavasti:

Yhteiset palvelut -yksikkö: Sivistystoimen hallinto

Opetusyksikkö: Perusopetus, Lukiokoulutus, Sivistävä koulutus

Varhaiskasvatusyksikkö: Varhaiskasvatuksen yhteiset, Päiväkotihoito, Perhepäivähoito, Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut

Kulttuuriyksikkö: Kirjastopalvelut, Kulttuuripalvelut

Liikunta- ja nuorisoyksikkö: Nuorisopalvelut, Liikuntapalvelut, Ohjaamopalvelut

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimialan talousarvion toimintayksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään käyttösuunnitelmiin muutokset, mikäli niitä on tarve tehdä tilikauden aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Johtokunta hyväksyi Porin Palveluliikelaitoksen 2021 talousarvion kokouksessaan 29.9.2020 ja kaupunginvaltuuston käsittely oli 14.12.2020.

Palveluliikelaitos on arvioinut sekä toimialojen että oman toiminnan muutosten vaikutuksia vuodelle 2021. Näiden mukaisesti vuoden 2021 käyttösuunnitelmaan on tehty muutoksia mikäli se on ollut mahdollista ottaen huomioon toimialojen päätöksenteon aikataulu.

Käyttösuunnitelman luvut verrattuna talousarvio -vaiheen lukuihin ovat sekä toimintatuotoissa että toimintakuluissa 199 t € suuremmat.

Muutokset tehtiin niin, että vuosikate 2021 on kehyksen edellyttämä eli 1.110.799 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, jani.sundell@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Porin Palveluliikelaitoksen vuoden 2021 käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.