Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Tilintarkastajan raportointi Porin Palveluliikelaitoksen vuoden 2019 tilintarkastuksesta

PRIDno-2020-3247

Perustelut

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 5.5.2020 § 34 käsitellyt tilintarkastajan raportin Porin Palveluliikelaitoksen vuoden 2019 tarkastuksesta. Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Tarkastustoimi on toimittanut Palveluliikelaitoksen tilintarkastusraportin johtokunnan käsiteltäväksi. Raportti on salassa pidettävä viranomaisen toiminnasta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.