Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Toiminnan kehittäminen / kannustuspalkinto

PRIDno-2020-3226

Perustelut

Palveluliikelaitos on käynnistänyt vuonna 2017 menettelyn, jossa palkitaan vuosittain yksi liikelaitoksen toimintayksikkö, joka omalla toiminnallaan ja asenteellaan on osoittanut esimerkillistä osallistumista ja sitoutumista työhönsä liikelaitoksen toiminnan kehittämiseksi. Kannustuspalkinnon saamisen kriteerinä on erityisesti kehittämistyön vaikuttavuus ja siirrettävyys joko muihin toimintayksiköihin tai organisaatioihin.

Johtokunnan myöntämät kannustuspalkinnot:

Vuonna 2017 - Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen sydänmerkki -aterioiden kehittämistyö.

Vuonna 2018 - Länsi-Porin koulun keittiön sitoutuminen ja vastuun ottaminen hävikkiruoan punnituskokeilussa.

Vuonna 2019 - Porin uimahallien hygienia -osaamisen lisääminen.

Maantiekadun Ravintokeskus valmistaa ateriat suurimmalle osalle Porin Perusturvan kohteita sekä vanhusten koteihin toimitettavat ateriat. Yksikössä toimii myös henkilöstöravintola. Suuressa valmistuskeittiössä omavalvonnalla on toiminnan kannalta suuri merkitys ja se on lakiin sidottua toimintaa, jota terveysvalvonta valvoo ja tarvittaessa puuttuu epäkohtiin. Suuressa keskuskeittiössä valvottavia asioita on paljon, jotta taataan ruokaturvallisuus. Lämpötilojen seuraamisessa on siirrytty sähköiseen ohjelmaan, jolloin saadaan reaaliaikaista tietoa mm. kylmiöiden lämpötiloista. Ohjelman avulla hoidetaan myös puhtauden suunnittelu, aikataulutus ja seuranta. Ohjelman tuottamia raportteja hyödynnetään terveystarkastuksissa. Työyhteisö on kokenut uudistuksen onnistuneeksi. Ravintokeskuksen esimerkki on hyödynnettävissä ja Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksessa järjestelmää ollaan ottamassa käyttöön.

Kehittämistyöhön osallistui esimiehen lisäksi kaikki 30 työntekijää.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää myöntää ravintokeskuksen kehittämistyöhön osallistuneille henkilöille kannustuspalkinnon, jonka suuruus on yhteensä 1.550 €. Kannustuspalkinto käytetään työyhteisön hyväksi heidän yhteisesti päättämällään tavalla tyky -toimintaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi