Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Porin palveluliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 20 Hankinta, Ruosniemen koulun keittiön pakastinkaappi, 12.03.2021
§ 21 Hankinta, Framery hiljainen työtilamoduli, 16.03.2021
§ 23 Kuivausrumpu Noormarkun Urheilutalolle, 23.03.2021
§ 24 Moppikone Ulvilan lähipalvelukeskukseen, 23.03.2021
§ 25 Yhdistelmäkone Palvelukoti Mäntylinnaan, 24.03.2021
§ 27 Hankinta, vaaka Itätuulen koulun keittiöön, 07.04.2021
§ 28 Hankinta, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen sekoittava pata(2kpl), 08.04.2021
§ 29 Palautteen antaminen ja vastaanottaminen -koulutuksen hankinta johtamis- ja työyhteisövalmennuksena, 09.04.2021
§ 30 Moppikone Palvelukoti Snällintupaan, 19.04.2021
§ 32 Kuivausrumpu Ulvilan lähipalvelukeskukseen, 21.04.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 26 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistus, 30.03.2021
§ 31 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistus, 19.04.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 22 Käyttöomaisuuden myynti, 16.03.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Jani Sundell, jani.sundell@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi