Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Talousarvio 2020, taloussuunnitelma 2021-2022, investoinnit 2020-2022, vuositavoitteet 2020

PRIDno-2019-3630

Valmistelija

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Perustelut

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys tulee laatia 31.8.2019 mennessä. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu on integroitu osaksi talousarvioprosessia. Kaupunginhallitus päätti 3.6.2019 käyttötalouden ja investointien sitovat kehykset. Investointien kehys vuodelle 2020 on 320 000 € ja suunnitelmavuosille 2021 - 2022 se on 245 000 €. Palveluliikelaitoksen käyttötalouden osalta 2020 - 2022 vuosikate 634 412 € on ohjeellinen. Lisäksi talousarvio ja taloussuunnitelma tulee laatia niin, että toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen. 

Investointien enimmäismäärän lisäksi Palveluliikelaitosta sitova erä on vuosittainen korvaus peruspääomasta 324 996 €. Liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle 3 %. Lyhytaikaisen velan kassalimiitti on 1 M€. Kaupunki ei maksa liikelaitokselle korkoa kaupungin kassaan tehdyistä sijoituksista. Muilta osin liikelaitoksen johtokunta päättää itsenäisesti talousarviostaan ja -suunnitelmastaan.

Talousarvion laadinnassa ei ole huomioitu mahdollisesti tulevaa maakunta- / soteuudistusta. Kaikki tiedossa olleet asiakkaiden muutokset on huomioitu. Talousarvio on laadittu talousarvio -ohjeiden mukaisesti, mikä vaikuttaa mm. henkilöstömenojen kasvuun. Vuoden lopulla tehtävässä käyttösuunnitelma -vaiheessa on mahdollista tehdä vielä muutoksia.  

Talousarvion 2020 tuotot verrattuna 2019 käyttösuunnitelmaan ovat 938 t € suuremmat. Henkilöstömenojen nousu on 619 t €, materiaalit ja palvelut 312 t € ja muut kulut 7 t €.  

Palveluliikelaitoksen menoista henkilöstömenojen osuus on 71 % ja elintarvikkeiden 15,5 % sekä kaupungin sisäisten veloitusten osuus ilman peruspääoman korkoa on 5,2 %.

Vuodelle 2020 investointimäärärahaa saatiin 320 000 €. Siitä on suunniteltu keittiöille 150 000 €, puhtauteen 60 000 €, kiinteistönhoidolle 100 000 € ja hallinnolle 10 000 €.

Talousarvio käsitellään Palveluliikelaitoksen YT-toimikunnassa 19.8.2019.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Palveluliikelaitoksen talousarvioehdotuksen 2020 sekä taloussuunnitelman 2021 - 2022 ja investointisuunnitelman 2020 - 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksin.

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi vuositavoitteen. Liite päivitetään pöytäkirjaan liitteeksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.