Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Käppärän koulun valmistuskeittiön muutos palvelukeittiöksi

PRIDno-2019-2683

Valmistelija

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Perustelut

Porin Palveluliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2019 edellyttää liikelaitokselta toiminnallisia muutoksia ja sopeutustoimenpiteitä. Liikelaitos on valmistellut Käppärän koulun muuttamista valmistavasta keittiöstä palvelukeittiöksi syyslukukauden alussa.

Keittiön valmistama kokonaisateriamäärä on n. 500 ateriaa / päivä. Käppärän toiminta voidaan siirtää Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen, koska Itä-Porin koulun valmistuttua Cygnaeuksen tuotantokapasiteetti vähenee. Aterioiden kuljetus kyetään järjestämään häiriöittä.

Muutoksella saadaan aikaan kustannussäästöjä sekä tehostettua toimintaa. Henkilöstön sijaisten käyttömäärää kyetään vähentämään heti muutoksen myötä. Kustannussäästöjä saadaan lisäksi siitä, että laitteiden käyttö vähenee ja investointeja sekä korjauksia tarvitaan huomattavasti vähemmän palvelukeittiömallissa.

YT-neuvottelut järjestetään toukokuun aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta merkitsee valmistelun tiedoksi.

Päätös

Merkittiin asia tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi