Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kylmien kotiaterioiden toimittaminen

PRIDno-2019-550

Valmistelija

  • Timo Salmi, timo.salmi@pori.fi

Perustelut

Porin Palveluliikelaitos on kilpailuttanut kylmien kotiaterioiden hankinnan. Nykyisen palvelutuottajan hankintasopimus päättyy 30.6.2019. Kilpailutettavan hankinnan varsinainen sopimuskausi on 1.7.2019 - 31.12.2019 + mahdollinen optio 6 kk. Hankinta käsittää viikonloppuisin ja juhlapyhinä tarjottavien kotiaterioiden hankinnan, joiden määrä on n. 300 - 400 ateriaa/viikko sekä lisäksi mahdolliset kokopäivälaitosten jälkiruoat n. 400 kpl/viikko toimitettuna ravintokeskukseen. Kyseessä on arvioitu aterioiden määrä, eikä se sellaisenaan sido tilaajaa.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Tarjouspalvelu.fi/Pori -portaalin kautta Hilmassa. Tarjousaika päättyi 16.4.2019 klo 12.00. Hankintamenettely oli avoin. Osatarjousta ei hyväksytty.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä Fazer Food Services Oy, Arkea Oy, Hoiva Mehiläinen Oy ja Vanajan Juhlapalvelut Oy. Tarjouspyynnön mukaisena valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisen hankintakokonaisuuden kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävä, kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan seuraavilla arviointiperusteilla ja painoarvoilla.

HINTA, max. 70 pistettä.

LAATU, laatukriteerit (ulkonäkö, tuoksu, rakenne ja maku) max. 30 pistettä.

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset ja olivat siten kelvollisia vertailuun.

Laadunarviointi suoritettiin pyytämällä jokaiselta tarjouspyyntöön vastanneelta 5 näyteannosta (keitto, kiusaus, kappaletavara, rahka ja kiisseli). Neljän henkilön raati arvioi ja pisteytti näytteet 2.5.2019.

Tarjouksen vertailun mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on Fazer Food Services Oy:llä.

Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy, kun sopimus on allekirjoitettu. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Tarjouspyyntö, tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa.

Vertailutaulukko liitteenä.

Kylmät kotiateriat on kilpailutettu, koska Palveluliikelaitoksella ei ole tällä hetkellä riittävää jäähdytyslaitteistoa ja jäähdytettävien ruokien reseptiikkaa. Nykyiset toimintamallit eivät tue kylmien jäähdytettyjen aterioiden tuottamista. Kylmien aterioiden hankkiminen alihankintana on kokonaistaloudellisesti järkevä ratkaisu, sillä omana tuotantona toiminta vaatisi mittavia laitehankintoja, tuotekehitystä sekä myös lisähenkilöstöresurssia. Sopimuskausi on vain 6 kk, koska Porin Perusturva pohtii kuluvan vuoden aikana, miten ja millä toimintamallilla kotiateriat tulisi tuottaa tulevaisuudessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Valitaan tuottajaksi ajalle 1.7.2019 - 31.12.2019 tarjouspyynnön mukaisen hankintakokonaisuuden kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävä, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Fazer Food Services Oy.

Todetaan, että kirjallinen sopmus valitun toimittajan kanssa tehdään hankintapäätöksen jälkeen. Valtuutetaan palveluliikelaitoksen vt. johtaja allekirjoittamaan hankintasopimus.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarjoajat, Porin kaupungin hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisuohje ja oikaisuvaatimusohje

I Hankintaoikaisu

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

TIEDOKSIANTO

Tiedoksianto kirjeitse

Hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaisesti. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

TAI

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 18 §:n mukaisesti todisteellisesti tiedoksi ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan antaa hänelle sähköisesti tiedoksi.

Päätös on saatu tiedoksi, kun asiakirja on noudettu palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksianto muulla tavalla

Hankintapäätös on annettu tiedoksi hankintayksikön päättämällä tavalla.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
kirjaamo@pori.fi

 

II Oikaisuvaatimusohje

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi