Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2024 sekä vuoden 2021 koulutussuunnitelma

PRIDno-2020-3411

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä 
vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa 
työtä tekemässä. Huolellinen henkilöstösuunnittelu on avain kestävään ja kustannustehokkaaseen toimintaan ja se toimii myös välineenä talousarvion laadinnassa. 

Henkilöstösuunnitelmaan liittyy kiinteästi koulutussuunnitelma. Koulutussuunnittelulla edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä 
ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille. Koulutussuunnitelman laadinnan merkitys korostuu myös taloudellisesta näkökulmasta (mm. laki taloudellisesti tuetusta 
ammatillisen osaamisen kehittämisestä 1136/2013). HR-yksikkö hakee vuosittain tammikuussa työllisyysrahastosta edellisen vuoden koulutusten toteuman perusteella koulutuskorvausta. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on käsitelty Palveluliikelaitoksen yhteistyötoimikunnassa 28.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelman 2021 - 2024 ja koulutussuunnitelman 2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

HR -yksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.