Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Porin kaupungin vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

PRIDno-2020-2429

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioprosessi on käynnistettävä. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa aikaa.

Talousarvion laatimisaikataulu tulee muuttumaan perinteisestä koronapandemian takia. Todennäköisesti Porin kaupunginhallitus antaa talousarvioraamin vasta elokuussa.

Talousarvion tavoiteaikataulu on alustavasti seuraava:

5.5.2020 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan.

2.6.2020 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa.

1.9.2020 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä.

20.10.20202 varapäivä talousarvoesityksen hyväksymiselle.

Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan 8.12.2020 pidettävään kokoukseen.

Talousarvion laadinta-aikataulu voi muuttua kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti.

Talousarvion laadinta tulee olemaan erityisen haasteellinen. Kuntien taloustilanne on erittäin huono. Lähes kaikki Satakunnan kunnat tekivät viime vuonna tappiollisen tilinpäätöksen ja koronapandemian talousvaikutusten takia kuluvasta vuodesta tulee vielä huonompi. Työehtosopimusneuvottelut ovat kesken ja palkankorotuksista ei ole tietoa. Pelastuslaitoksesta laadittu ulkoinen selvitys on käsittelemättä. Hyvä asia on, että vuoden 2020 talousarvio on realistisella pohjalla.

Talousarvion laadinnan pohjaksi voitaisiin ottaa voimassa oleva palvelutasopäätös ja menokehitykseen 2,5 prosentin korotus kuntalaskutukseen. Kiinteistömenojen korotus tulee vuokrasopimuksissa olevien indeksien mukaisesti. Jos palkankorotukset pysyvät samassa kuin jo sopimuksen tehneillä aloilla ja inflaatio pysyy maltillisena, niin talousarvio on realistisella pohjalla.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa ohjeistuksen talousarvion laadintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Pelastuslain 24 § mukaan kunnat vastaavat pelastustoiminnasta yhteistoiminnassa valtioneuvoston päättämällä aluejaolla. Alueen palvelutaso määritellään palvelutasopäätöksessä, jonka tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasossa tulee ottaa huomioon poikkeusolot. Palvelutasoa valvoo aluehallintovirasto sisäministeriön ohjauksessa.

Pelastuslain mukaan pelastustoimen palvelutasosta päättää pelastuslaitos kuntia kuultuaan. Satakunnassa palvelutasosta päättää pelastuslaitoksen johtokunta.

Käytännössä palvelutasopäätöksessä määritellään paloasemaverkko, miehitettyjen asemien henkilövahvuudet jne.

Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutaso on pysynyt lähes muuttumattomana koko laitoksen toiminta-ajan eli vuodesta 2003. Päivystävä palomestarijärjestelmään on tehty muutos vuonna 2006, jolloin siirryttiin viidestä päivystysalueesta nykyiseen kolmen alueen järjestelmään.

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu nykyisen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on varauduttu 2,5 %:n korotuksella. Kuntakohtaiset paloasemamenot on sidottu indekseihin ja korotukset on tehty asemakohtaisesti indeksien muutoksilla.

Liitteenä olevasta taulukosta selviää kuntakohtaiset maksuosuudet. Kiinteistömenoihin voi tulla pieniä tarkistuksia paloasemien muutosten vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää pitää palvelutason nykyisellä vakiintuneella tasolla ja esittää Satakunnan kunnille asukaslukuperusteisiksi menoiksi 17 600 000 euroa. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja kiinteistökorvaukset.

Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta ja onko nykyinen palvelutaso oikein mitoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvion valmisteluun on saatu keskushallinnosta alustavat kehykset. Kaupunginhallitus päättää lopullisista kehyksistä 24.8.2020.

 

Alustavat kehykset ovat Porin Vedelle seuraavat:

Porin Veden kehys (tulot – menot tai tulos ennen poistoja) on 7, 876 M€ vuodelle 2021, 8,066 M€ vuodelle 2022 ja 8,257 M€ vuodelle 2023. Kuluvan vuoden kehys on 7,834 M€.

Investointikehys on 4 M€ vuodelle 2021, jossa on vähennystä 1 M€ kuluvaan vuoteen.

Kaupungille maksettava peruspääoman korko on edelleen 5 % eli 2,21 M€/v.

Liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle. Liikelaitokselle ei makseta korkoa kaupungin käytössä oleville liikelaitoksen varoille.

Lyhytaikaisen velan korkoprosentti                                        3 %

Kaupungin kassaan tehtyjen sijoitusten korkoprosentti        0 %

Lyhytaikaisen velan kassalimiitti                                           1 M€

 

Kaupunginhallituksen päätös lopullisista kehyksistä ilmoitetaan kokouksessa.

Porin Veden yksityiskohtainen talousarvioesitys laaditaan annettavan kehyksen pohjalta ja tuodaan johtokunnan käsittelyyn 23.9.2020. Keskushallinnossa tapahtuvan talousarviokäsittelyn ja kaupunginvaltuuston talousarviokokouksen jälkeen johtokunta hyväksyy Porin Veden lopullisen talousarvion joulukuun kokouksessaan.

Ehdotus

Esittelijä

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta käy yleiskeskustelun Porin Vesi liikelaitoksen talousarvion lähtökohdista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Kaikki kunnat ovat antaneet lausuntonsa talousarvioehdotuksesta. Honkajoki on kuntaliitoksen takia antanut lausuntonsa Kankaanpään kanssa. Lausunto on käsitelty yhdistymishallituksessa.

Kuntien kannoissa on aiempaa enemmän eriävyyttä. Esityslistan liitteenä ovat kuntien lausunnot alkuperäisinä, lausunnoista tehty tiivistelmä sekä taulukko, jossa on erikseen kuntien mielipide taloudesta ja palvelutasosta. Kuntien todellinen tahto ilmenee parhaiten alkuperäisistä lausunnoista.

Talousarvio on syötetty järjestelmään johtokunnan viime kokouksen päätöksen mukaisesti nykyisen palvelutason mukaisena. Liitteenä olevat tuloslaskelmat ovat tämän mukaisia. Toiminta jatkuu palvelutasopäätöksen mukaisena entisillä toimipaikoilla ja vahvuuksilla. Ensihoitoa tuotetaan pienin muutoksin sopimusperusteisesti Satasairaalalle. Ensihoito on nollakatteista.

Syötetty talousarvio perustuu kuntalaskutukseen, joka on 22.367.449 €, ja päättyy vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.

Jos kuntalaskutuksen tasoa lasketaan, niin se tarkoittaa palvelutason laskemista, joka taas edellyttää palvelutasopäätöksen muuttamista. Palvelutasopäätös tulisi joka tapauksessa päivittää kuluvana vuotena.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta arvioi kuntien lausuntojen kokonaisvaikutuksen ja tekee sen mukaisen päätöksen vuoden 2021 talousarviosta eli lähinnä kuntalaskutuksen tasosta. Talouden supistaminen tarkoittaa palvelutason laskemista ja siten palvelutasopäätöksen muokkaamista.

Päätös

Johtokunta hyväksyi muutetun päätösesityksen.

Kokouskäsittely

Johtokunta kävi talousarviosta rakentavan keskustelun, jonka yhteydessä esittelijä täydensi päätösehdotusta seuraavasti:

Johtokunta arvioi kuntien lausuntojen kokonaisvaikutuksen ja kuntalaskutuksen tason ja tekee sen mukaisen päätöksen vuoden 2021 talousarviosta. 

Pelastuslaitoksen kustannustason alentaminen edellyttää voimassa olevan pelastuslaitoksen palvelutason laskua, eikä johtokunta voi tehdä sitä päätöstä ensin kuulematta kuntia.

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen valmistelu on käynnissä ja siinä tullaan huomioimaan pelastuslaitoksen ulkoisia palveluita tarkastelevan selvityksen tulokset.

Johtokunta päättää esittää Porin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi pelastuslaitoksen talousarvion, jonka kuntalaskutus on 22.367.449 € ja joka päättyy vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 23.8.2020 kokouksessaan päättänyt talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 – 2023 toimialakohtaiset sitovat käyttötalouden kehykset. Ohjeen mukaan talousarvioesityksessä tulee varautua kustannustason nousuun. Henkilöstökulujen arvioinnissa tulee ottaa huomioon 1.4.2020 – 28.2.2022 voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkojen korotukset. Palveluliikelaitoksen palkkakustannukset on budjetoitu henkilöstösuunnitelmaan perustuen.

Palveluliikelaitoksen sitova erä vuosikate on aikaisempina vuosina ollut 634 412 €. Talousarvion 2021 kehyksen vuosikate on 1 148 499 € ja suunnitelmavuosille 2022 ja 2023 vuosikatteet ovat 1 522 959 € ja 1 897 420 €. Talousarvio on suunniteltu vuosikatteisiin.

Palveluliikelaitokselle asetettu henkilötyövuosien vähennysvaatimus vuodelle 2022 on -12 ja vuodelle 2023 se on –24 henkilötyövuotta. Vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa suunnitellut henkilötyövuodet ovat 628,5. Vuodelle 2021 henkilötyövuodet on suunniteltu 562,5 (muutos -66 htv). Vähennyksestä kiinteistönhoitajien siirtyminen Tekniselle toimialalle on 55 htv. Vuodelle 2022 henkilöstösuunnitelman htv-luku on 550,5 ja vuosille 2023 – 2024 se on 526,5.

Palveluliikelaitoksen investointisuunnitelma on yhteensä 320 000 €. Siitä keittiöiden osuus on 270 000 € ja puhtauden 50 000 €.

Liikelaitoksen toiminta ja talousarvio on suunniteltava niin, että pitkällä aikavälillä tulorahoituksen tulee kattaa kaikki toiminnan kustannukset.

Palveluliikelaitoksen sitovat erät ovat kaupungille maksettava peruspääoman korko 324 996 €, lyhytaikaisen velan korkoprosentti 3 %, kaupungin kassaan tehtyjen sijoitusten korkoprosentti 0 % ja lyhytaikaisen velan kassalimiitti 1 M€.

Palveluliikelaitoksen talousarvio 2021 käsittely yhteistyötoimikunnassa 28.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Palveluliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.