Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Hävikkiruoan seuranta ja vähentäminen

PRIDno-2019-1060

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Porin Palveluliikelaitos on aktiivisesti osallistunut hävikin seurantahankkeisiin ja tehnyt yhteistyötä erityisesti ympäristö- ja lupapalvelut ja sivistystoimialojen kanssa vähentääkseen ruokahävikin määrää. Loppuvuodesta 2018 Palveluliikelaitoksen seitsemän kohdetta osallistui Luonnonvarakeskuksen organisoimaan kolme viikkoa kestäneeseen hävikkimittaukseen, joka on osa ruokahävikin seuranta ja tiekartta -hanketta. Luonnonvarakeskus kehitti hanketta varten tietokoneella toimivan seurantajärjestelmän. Seurantaviikkojen aikana punnittiin keittiöissä tarjoilussa syntyvää hävikkiä ja asiakkaiden lautastähteitä. Seurannassa oli mukana seuraavat päiväkodit; Veturitalli, Pikkureppu, Puinnintie, Leppäkerttu, Päärnäinen sekä kouluista Toejoki ja Perusturvan kohteista Tyrni.

Tulosten analysoinnin jälkeen konkreettisia hävikin vähentämiseen liittyviä toimia on tehty. Ruokasali -periaatteella toimivien päiväkotien ateriatilaustapaa on muutettu niin, että Palveluliikelaitoksen keittiöhenkilökunta määrittelee tarvittavat ruokamäärät kiloina, vaikka päivähoidon henkilökunta tilaa edelleen normaalisti ateriamäärillä. Tällä muutoksella saadaan hävikin määrää vähennettyä merkittävästi. Normaalisti päiväkoteihin lähetettävät ruokamäärät koostetaan tilattuihin annoskokoihin ja määriin perustuvilla laskentakaavoilla. Seurannassa tuli esille myös, että salaattia ja jälkiruokia lähetetään liikaa kohteisiin ja seurannan tuloksien kautta kyetään tarkentamaan annoskokoa.

Päiväkotien osalta ilmeni, että useampina päivinä lapsimäärät päiväkodeissa olivat ilmoitettua pienemmät. Ruokaa lähetettiin valmistuskeittiöstä liikaa ja hävikin määrä oli suurehko. Asia on hyvin merkittävä myös sivistystoimialan kustannuskehityksessä, koska Palveluliikelaitos laskuttaa ateriamäärien perusteella toimialaa. Haasteita hävikin vähentämisessä päiväkodeissa on myös se, että ruokaillaan osastoilla, joissa lapsimäärä on melko pieni ja ns. jakovaraa tulee olla enemmän kuin ruokasaliruokailussa. Hoitohenkilöstön tulisi myös panostaa entistä enemmän osastoruokailu- päiväkodeissa ateriatilauksissa käytettyjen annoskokojen oikeaan määrittelyyn. Päiväkotien osalta alle 4 ryhmän päiväkodit ovat kustannustehottomia tukipalvelujen näkökulmasta katsottuna. Uudisrakennuksiin ja peruskorjattaviin päiväkoteihin tulisi aina rakentaa ruokasalit. Edellä mainitut asiat on käsitelty yhdessä Sivistystoimialan kanssa ja mietitty mahdollisia kehittämistoimenpiteitä.  

Kouluissa Palveluliikelaitoksen henkilökunta organisoi valmistettavat ja tilattavat ateriamäärät, joten siellä hävikin hallinnointi on helpompaa. Kouluissa haasteena on ruoan menekin vaihtelu. Menekki vaihtelee eri päivinä huomattavastikin riippuen esim. tarjottavasta ruoasta, ruokasalien ruuhkista, koeviikoista ja hyppytunneista.  

Hävikin määrää tullaan kevään aikana seuraamaan laajasti ensimmäistä kertaa myös Perusturvan kohteissa. Alustavien tulosten perusteella mm. perunan annoskokoa on jo pienennetty.

 

Liitteet: Luonnonvarakeskuksen tuottamat graafiset kuvaajat seurannan tuloksista

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi saadun selvityksen hävikkiruoan seurannasta.

Päätös

Merkittiin selvitys hävikkiruoasta tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.