Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Palveluliikelaitoksen tilinpäätös 2018

PRIDno-2019-1053

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös on kuntalain edellyttämä asiakirja, jossa virallisten laskelmien lisäksi selvitetään erityisesti valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Liikelaitokset laativat lisäksi oman erillistilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman sekä liitetiedot. Toimintakertomuksessa esitetään johtokunnan ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä. Erillistilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet sekä liikelaitoksen johtaja. Lisäksi tilinpäätökseen tulee tilintarkastajan tarkastusmerkintä.

Lisäksi liikelaitoksen tuli laatia selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä ulkoisten leasingvuokrasopimusten jäljellä olevista euromääristä.

Esityslistan liitteenä on tilinpäätös, em. selonteko sekä leasingvuokrien laskelma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa Palveluliikelaitoksen tilinpäätöksen 2018 ja esittää, että tilikauden ylijäämä 278 451,86 € siirretään liikelaitoksen taseeseen edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille.

Päätös

Johtokunta hyväksyi 2018 tilinpäätöksen esityksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päätti yksimielisesti, että Palveluliikelaitos selvittää kaupungin kannan leasingautojen suhteen sekä mahdollisen kustannusvaikutuksen verrattuna omiin autoihin. 

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.