Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäolo

PRIDno-2019-1021

Valmistelija

  • Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 149 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjukka Palin, Porin palveluliikelaitoksen johtaja, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää tarkastaa pöytäkirjat kokouspäivän jälkeisenä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjat ovat julkisilta osiltaan yleisesti nähtävänä tarkastuksen jälkeisenä arkipäivänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.pori.fi/paatoksenteko.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.