Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Jokilaakson Ympäristö Oy:n jätevesisopimuksen irtisanominen

PRIDno-2021-5534

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen ja Jokilaakson Ympäristö Oy:n välillä on 27.2.2007 solmittu sopimus alueen jätevesien (Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Euran Kiukainen ja Suominen Kuitukankaat Oy) johtamisesta Porin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle puhdistettaviksi. Sopimusta on täydennetty 25.8.2010 ja 17.6.2016 solmituilla lisäsopimuksilla. Sopimukset ovat liitteinä.

Jokilaakson Ympäristö Oy:n jätevesikuormitus on nykyisin hyvin erilainen kuin sopimuksen solmimishetkellä 27.2.2007 johtuen meijerin toiminnan alkamisesta Ulvilassa sopimuskaudella.

Luotsinmäen keskuspuhdistamon käyttökustannukset ovat nousseet vuoden 2021 lopulla merkittävästi johtuen puhdistamolietteen käsittelyn ja loppusijoituksen hoitamiseksi tehdystä välttämättömästä palvelusopimuksesta. Tämän palvelusopimuksen perusteella palvelusopimuskumppani on rakentanut biokaasulaitoksen keskuspuhdistamon yhteyteen. Jokilaakson Ympäristö Oy ei ole juurikaan ollut halukas osallistumaan yksikköhintansa korottamisella huomattavasta prosessimuutoksesta aiheutuvaan keskuspuhdistamon käyttökustannusten nousuun.

Jokilaakson Ympäristö Oy:n jätevesisopimus on Porin Vedelle selvästi alikatteinen 1.1.2022 alkaen. Vesihuoltolaitoksen maksujen yleisistä periaatteista säädetään vesihuoltolain 18 §:ssä. Vesihuoltolaitoksen maksut eivät saa olla alikatteisia, ja niiden tulee kattaa aiheuttamisperiaate. 

Porin Vesi, liikelaitos on käynyt Jokilaakson Ympäristö Oy:n kanssa pitkän neuvottelusarjan sopimuksen päivittämiseksi nykytilannetta vastaavaksi. Viimeiset neuvottelut on käyty: 28.4.2020, 8.6.2020, 27.8.2020, 18.11.2020, 29.1.2021 ja 19.2.2021. Neuvottelut olivat tuloksettomia.

Sopimuksen muuttamisesta neuvoteltiin mm. puhdistamolietteen käsittelykustannusten nousun vuoksi jo vuonna 2017, mutta yhteisymmärrykseen ei tuolloinkaan päästy.

Jätevesisopimus on voimassa 15 vuotta siitä päivästä lähtien, jolloin Jokilaakson Ympäristö Oy:n jätevesien johtaminen alkoi eli 23.8.2010 ja sen jälkeen toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa kolmen (3) vuoden irtisanomisajalla. Sopimus on edellä kerrotun perusteella syytä irtisanoa päättymään 24.8.2025 alkaen. Tällöin on noudatettu 15 vuoden sopimusaikaa, ja kolmen vuoden irtisanomisaika täyttyy selvästi. Näin myös Jokilaakson Ympäristö Oy:llä on aikataulullisesti mahdollisuus järjestää jätevesihuoltonsa haluamallaan tavalla.

Porin Vesi, liikelaitos on esittänyt 19.2.2021 neuvottelussa Jokilaakson Ympäristö Oy:lle uudeksi sopimukseksi liitteenä olevan sopimusluonnoksen 2.2.2020 mukaista sopimusta. Tämän sopimuksen mukaisin ehdoin Porin Vesi, liikelaitos on valmis ottamaan vastaan Jokilaakson Ympäristö Oy:n jätevedet Luotsinmäen keskuspuhdistamolle sopimuksen päättymisen 24.8.2025 jälkeen korkeintaan siihen saakka, kunnes yhtiö on saanut järjestettyä jätevesihuoltonsa muulla tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Porin Vesi, liikelaitos irtisanoo Porin Vesi, liikelaitoksen ja Jokilaakson Ympäristö Oy:n välisen Jokilaakson Ympäristö Oy:n jätevesien johtamista ja puhdistamista Porin Veden Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolla koskevan sopimuksen 27.2.2007 ja sopimukseen tehdyt lisäykset: sopimuksen muutos 25.8.2010 ja jätevesisopimuksen täydennys 17.6.2016 siten, että sopimus päättyy viidentoista (15) vuoden sopimusjakson tullessa täyteen. Sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on 23.8.2025.

Porin Vesi, liikelaitos on valmis ottamaan vastaan Jokilaakson Ympäristö Oy:n jätevedet sopimuksen päättymisen jälkeen 24.8.2025 alkaen liitteenä olevan sopimusluonnoksen 2.2.2021 mukaisin ehdoin korkeintaan siihen saakka, kunnes yhtiö on saanut järjestettyä jätevesihuoltonsa muulla tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jokilaakson Ympäristö Oy

Oheismateriaali