Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2025 sekä koulutussuunnitelma vuodelle 2022

PRIDno-2021-1238

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnittelulla tarkoitetaan henkilöstövoimavarojen määrällistä ja laadullista suunnittelua. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävissä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. Henkilöstön resursointia suunnitellaan sekä määrällisesti että osaamisen suhteen. Henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet esitetään koulutussuunnitelmassa. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat laaditaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007, 1138/2013 ja 1472/2016).

Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2025. Suunnitelma on laadittu Porin kaupungin HR-yksikön antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Porin Vedessä on 2000- ja 2010- luvulla pitkäjänteisesti keskitetty toimintoja ja optimoitu työtehtäviä. Henkilöstömäärä on tänä ajanjaksona vähentynyt noin 30 %:lla, vaikka samanaikaisesti asiakkaiden vaatimukset ja lainsäädännön asettamat velvoitteet ovat jatkuvasti kasvaneet.

Tekninen kehitys edellyttää entistä erikoistuneempaa ammattitaitoa vesihuoltoalan työtehtävissä. Porin Vesi hyödyntää oppisopimuskoulutusta suoritustason työtehtävien rekrytoinneissa. Valmiita alan osaajia ei ole juurikaan työmarkkinoilla saatavissa. Hakijamäärä Porin Veden avoimiin työtehtäviin on viime vuosina laskenut. Tämän vuoksi vesihuoltoalan houkuttelevuutta työnantajana tulee lisätä. Kilpailu osaajista tulee edelleen kiristymään. 

Porin Veden vuotuisten henkilötyövuosien, noin 59 kpl/v, ei arvioida olennaisesti  muuttuvan suunnittelukaudella 2022-2025.  

Koulutussuunnitelma

Koulutussuunnittelulla edistetään osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin ja työurien pidentymistä. Lisäksi tavoitellaan tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamista sekä ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille.  Koulutussuunnitelma on laadittava vuosittain (kalenterivuodeksi) ja sitä tulee päivittää tarpeen mukaan ajantasaiseksi . Se käsitellään yhteistoimintamenettelyssä (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 1138/2013 sekä laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä 1136/2013).

Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen koulutussuunnitelma vuodelle 2022. Suunnitelma on laadittu Porin kaupungin HR-yksikön ohjeistuksen mukaisesti. Koulutussuunnitelmassa on esitetty osaamis- ja koulutustarpeet yleisellä tasolla, koska yksityiskohtaista koulutustarjontaa vuodelle 2022 ei ole vielä tiedossa. Koulutusten toteutustapa etä- tai lähikoututuksina on koronatilanteesta johtuen myös avoinna.   

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelman vuosille 2022-2025 ja koulustusssuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.  

Liitteet

Oheismateriaali