Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Porin Vesi, liikelaitoksen verkostopäällikön rekrytointi

PRIDno-2021-4615

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitos on jättänyt täyttölupahakemuksen verkostopäällikön virasta. Täyttöluvasta päättää viranhaltijakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitus.

Porin Veden päälliköiden rekrytointi kuuluu toimintasäännön mukaan johtokunnan vastuulle. Verkostopäällikön viran hakuilmoitus valintakriteereineen olisi tarkoituksenmukaista olla seuraava:

"Porin Vesi hoitaa toiminta-alueensa veden hankinnan, käsittelyn ja jakelun sekä viemäröinnin ja jäteveden puhdistamisen kilpailukykyiseen hintaan asiakkaiden odotukset ja tarpeet mahdollisimman hyvin täyttäen sekä ympäristöasiat halliten. Kunnallinen vesihuolto.

Porin Veden verkostoyksikön hoitamia vesihuollon tehtäväkokonaisuuksia ovat:

- vesi- ja viemäriverkostojen, mukaan lukien jäte- ja hulevesipumppaamot, tutkimus, suunnittelu, käyttö, kunnossapito, rakentaminen ja saneeraus

- johtokartasto- ja vesimittariasiat

- asiakaspalvelu, laskutus ja toimistotehtävät

- laitospalvelu- ja materiaalitoiminnat ja

- asiakkaan tilauksesta tehtävien talojohtojen uudis- ja saneerausrakentaminen.

Verkostopäällikkö johtaa, kehittää ja valvoo verkostoyksikön toimintaa.

Hän mm.:

- huolehtii siitä, että yksikön talouden ja toiminnan suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiat valmistellaan ja toteutetaan asianmukaisesti

- vastaa asetettujen tulos- ja laatutavoitteiden toteutumisesta sekä valvoo toiminta- ja henkilöstösuunnitelman toteutumista;

- huolehtii yhteydenpidosta verkostoyksikön yhteistyötahojen kanssa

- vastaa yksikön palvelujen tuottamisesta ja kustannuksista henkilöstön työhyvinvoinnista sekä

- vastaa yksikkönsä sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä

 

Kelpoisuusvaatimukset:

- verkostoyksikön toiminnan johtamiseen soveltuva ammattikorkeakoulussa suoritettu insinöörin tutkinto ja vähintään kymmenen (10) vuotta työkokemusta vaativista vesihuoltoverkostojen käyttö- tai rakennuttamistehtävistä

tai

- verkostoyksikön toiminnan johtamiseen soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai vastaava tutkinto ja vähintään viisi (5) vuotta työkokemusta vaativista vesihuoltoverkostojen käyttö-, suunnittelu- tai rakennuttamistehtävistä

ja

- esimieskokemusta vesihuollon toimialalta

 

Lisäksi edellytetään:

Hyviä tietoteknisiä valmiuksia, sujuvaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Työelämän englannin kielen hallintaa.

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen saamisesta.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Vaaditut todistukset:

Kelpoisuuden osoittavat todistukset

Vaaditut luvat ja sertifikaatit:

Ajokortti B-luokka"

Ehdotus

Esittelijä

Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta käynnistää Porin Vesi, liikelaitoksen verkostopäällikön rekrytoinnin ja julkaisee verkostopäällikön virasta kuvauskohdassa esitetyn mukaisen rekrytointi-ilmoituksen. Rekrytointiprosessin käynnistymisen edellytyksenä kaupunginhallituksen myöntämä tehtävää koskeva täyttölupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen verkostopäällikön virka on ollut julkisesti haettavana 22.10.-11.11.2021. Hakukuulutus, joka on liitteenä, on julkaistu Kuntarekry- ja TE-palvelut- ja Facebook-sivustolla.

Kelpoisuusvaatimuksina ovat:

- verkostoyksikön toiminnan johtamiseen soveltuva ammattikorkeakoulussa suoritettu insinöörin tutkinto ja vähintään kymmenen (10) vuotta työkokemusta vaativista vesihuoltoverkostojen käyttö- tai rakennuttamistehtävistä

tai

- verkostoyksikön toiminnan johtamiseen soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai vastaava tutkinto ja vähintään viisi (5) vuotta työkokemusta vaativista vesihuoltoverkostojen käyttö-, suunnittelu- tai rakennuttamistehtävistä

ja

- esimieskokemusta vesihuollon toimialalta

Lisäksi edellytetään:

Hyviä tietoteknisiä valmiuksia, sujuvaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Työelämän englannin kielen hallintaa.

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen saamisesta.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Vaaditut todistukset:

Kelpoisuuden osoittavat todistukset

Vaaditut luvat ja sertifikaatit:

Ajokortti B-luokka

Määräaikaan mennessä virkaa haki kolme (3) henkilöä:

Harju Markku, yhdyskuntatekniikan insinööri(AMK)

Kivimäki Jorma, LVI-insinööri(AMK)

Tuukkanen Jarno, ympäristönhoitaja, yhdyskuntatekniikan teknikko

Hakijoista Jarno Tuukkanen ei koulutuksen osalta täytä viran kelpoisuusvaatimusta. Kaksi muuta hakijaa täyttävät kelpoisuusvaatimukset.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta päättää:

- että verkostopäällikön haastattelut suorittaa haastatteluryhmä, jonka muodostavat johtaja Ismo Lindfors, verkostopäällikkö Jouko Halminen ja johtokunnan edustajat

- nimetä edustajansa haastatteluryhmään

- haastatteluun kutsuttavista.

Päätös

Johtokunta päätti, että:

-verkostopäällikön viran hakijoiden haastattelut suorittaa haastatteluryhmä, jonka muodostavat johtaja Ismo Lindfors, verkostopäällikkö Jouko Halminen, Harri Aaltonen, Antero Kivelä ja Jari Halttunen.

-haastatteluun kutsutaan Markku Harju ja Jorma Kivimäki.

Liitteet

Oheismateriaali