Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Keskuspuhdistamon neljännevuosiraportti II/2020 ja pienpuhdistamoiden puolivuosiraportit I/2020

PRIDno-2020-4454

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, laitospäällikkö, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamon neljännesvuosiraportti II/2020 sekä Reposaaren ja Lavian jätevedenpuhdistamon puolivuosiraportit I/2020 ovat valmistuneet.

Suomen hallitus totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirus (SARS-CoV-2) tilanteen vuoksi ja päätyi ottamaan valmiuslain käyttöön. Valmiuslaki oli voimassa 17.3.-16.6.2020. Poikkeusoloista huolimatta Porin Veden kaikki jätevedenpuhdistamot toimivat normaaleilla tehoilla. Henkilökunta työskenteli puhdistamoilla, eikä etätyötä voitu työtehtävien luonteesta johtuen tehdä.

 

Luotsinmäen keskuspuhdistamo

Luotsinmäen keskuspuhdistamolla oli huhti-kesäkuussa käynnissä tuloviemärin loppupään ja tulopumppaamon imualtaan saneerausurakka. Urakan yhteydessä n. 1,5 kuukauden ajan kaikki puhdistamolle tuleva jätevesi pumpattiin väliaikaisin pumpuin ja putkituksin urakkakohteen ohi puhdistusprosessiin alkuun.

Luotsinmäen keskuspuhdistamo toimi kaikilta osin erittäin hyvin huhti-kesäkuussa 2020. Kaikki Etelä-Suomen aluehallintoviraston 12.3.2015 myöntämän ja Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 12.1.2017 lainvoimaiseksi tulleen ympäristöluvan ehdot täyttyivät.

Keskuspuhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvo oli 3,7 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,079 mg/l. Voimassa olevan lupaehdon mukaan BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Keskuspuhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden CODCr-pitoisuuden keskiarvo oli 38 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 2,8 mg/l. Lupaehdon mukaan CODCr-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 86 %. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna.

Luotsinmäen keskuspuhdistamo on ollut mukana THL:n tutkimuksessa, jossa kartoitetaan SARS-CoV-2-viruksen alueellista esiintymistä puhdistamoille tulevasta vedestä otetuissa näytteissä.

 

Reposaaren jätevedenpuhdistamo

Reposaaren puhdistamon prosessi toimi koko tammi-kesäkuun 2020 tarkkailujakson ajan hyvin. Kaikki lupaehdon pitoisuusraja-arvot täyttyivät. 

Reposaaren puhdistamon kautta vesistöön johdetun BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvo oli 4,1 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvo 0,27 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 15 mg/l ja fosforipitoisuuden enintään 0,70 mg/l.

 

Lavian jätevedenpuhdistamo

Lavian puhdistamon prosessi toimi myös koko tammi-kesäkuun 2020 tarkkailujakson ajan eritäin hyvin.

Lavian puhdistamon kautta vesistöön johdetun BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvo oli 3,0 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvo 0,024 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 15 mg/l ja fosforipitoisuuden enintään 0,50 mg/l.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi Luotsinmäen keskuspuhdistamon neljännesvuosiraportin II/2020 sekä Reposaaren ja Lavian jätevedenpuhdistamoiden puolivuosiraportit I/2020.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.