Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Porin Vesi, Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2024 sekä vuoden 2021 koulutussuunnitelma

PRIDno-2020-3411

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Veden henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu annetun ohjeen mukaan.

Henkilöstömäärän ennakoidaan edelleen vähenevän. Henkilötyövuosia toteutuu tänä vuonna 58,5 ja vuonna 2021 56.

Suunnitelmassa on huomioitu tiedossa olevat vanhuuseläkkeelle siirtymiset ja hyvin varovainen muista syistä pois lähtevistä.

Pois lähtevien tilalle ei automaattisesti oteta uutta samaan tehtävään, vaan kussakin tapauksessa harkitaan, voidaanko paikka jättää täyttämättä muuttamalla työjärjestelyjä, tai jos uuden valintaan päädytään, millä toimenkuvalla se tehdään. Toimintoja kehitetään näin jatkuvasti tapahtuvien henkilöstömuutosten mukaan.

Määräaikaisten ja sijaisten käyttö rajoitetaan aivan minimiin ja välttämättömimpään.

Oppisopimusjärjestelmää hyödynnetään soveltuvin osin rekrytoinnin apuna.

Henkilöstön ikärakenteesta johtuen uusia osaajia tarvitaan vesihuollossa entistä enemmän, vaikka henkilöstön kokonaismäärä ei lisäännykään. Töiden vaatimus lisääntyy ja henkilöstöltä edellytetään uusiutumista ja uutta osaamista. Rekrytoinnin kehittäminen ja onnistuminen on erittäin tärkeätä. Porin Veden houkuttelevuutta työpaikkana nuorten silmissä tulee lisätä. Kilpailu osaajista tulee kiristymään.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta hyväksyy Porin Veden henkilöstö- ja koulutussuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.