Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 14.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Investointisuunnitelman muutos vuodelle 2019

PRIDno-2019-2439

Valmistelija

  • Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Perustelut

"Johtokunnan kokous 4.12.2018

Pelastuslaitoksen investointeihin on ajateltu käytettävän 1.400.000 euroa. Tämä investointitaso on pienempi kuin pelastustoimen investoinnit maakunnassa ovat yli kahdenkymmenenviiden viime vuoden aikana olleet. Lisäksi investointien valtionavustukset, jotka olivat Satakuntaan noin 200.000 euroa vuodessa, ovat loppuneet. Palosuojelurahasto on pienentänyt aiempaa avustusmäärää ja on ennakoitavissa, että kehitys jatkuu. Investointikohteiden hintataso on noussut jopa 50 % maakunnallisen pelastustoimen hieman vajaan viidentoista toimintavuoden aikana.

Pelastuslaitoksen investointitaso on riittämätön nykymuotoiseen toimintaan nähden. Nykyisellä investointitahdilla raskaiden ajoneuvojen käyttöiäksi tulee 46,4 vuotta. Ajoneuvomäärän vähentäminen merkitsisi palvelutason laskua ja sopimuspalokuntien toimintamahdollisuuksien heikentymistä. Vuoden 2019 investointisuunnitelmaa valmistellessa jouduttiin asettamaan vastakkain merkittäviä hankkeita ja tämän myötä esitetään, että harjoitusalueen hankalien paikkojen harjoitusrakenne siirretään tuleville vuosille.

Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma esitetään käsiteltäväksi samoin kuin aikaisempina vuosina eli ensimmäisessä käsittelyssä päätetään rahojen jaosta toimialojen välillä ja toteutettavista investointihankkeista. Myöhemmin suunnitelmaa täydennetään, mikäli laitos saa avustuksia Palosuojelurahastosta tai muuta ulkopuolista rahoitusta. Suunnitelmaa täydennetään tarvittaessa edelleen, mikäli esimerkiksi investointi-hakkeiden toteutuneet kustannukset poikkeavat suunnitellusta merkitsevästi. Kaikissa vaiheissa investointikohteet asetetaan tärkeysjärjestykseen ja esitetään sen mukaan.

Tulevan vuoden investointisuunnittelua hankaloittaa edelleen epätietoisuus valtakunnallisten ICT-hankkeiden toteutumisesta ja aikataulusta. Näitä ovat mm. Erica-hanke, eli eri viranomaisten hätäkeskustietojärjestelmä, ja Kejo-hanke, joka on eri viranomaisten yhteinen kenttäjohtotietojärjestelmä. Näiden vaikutukset, investointitarpeet ja -ajoittuminen ovat epävarmat, mutta näihin varaudutaan onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmähankkeella. Pelastuslaitoksen käyttämä työvuoro- ja henkilöstösuunnittelujärjestelmä on vanhentunut ja se tulee uudistaa. Tarkoitus on ottaa käyttöön uusimuotoinen järjestelmä, jota käytetään myös muissa pelastuslaitoksissa, tähän varaudutaan Kehittämisen ja hallinnon tietojärjestelmähankkeessa.

Investointeihin haetaan Palosuojelurahaston ja Öljysuojarahaston avustuksia mahdollisuuksien mukaan. Öljysuojarahasto on tehnyt ennakkopäätöksen D-luokan öljyntorjunta-aluksesta. Rahastojen ja mahdollisen muun ulkopuolisen rahoituksen päätösten jälkeen päätetään erikseen saatavien varojen käytöstä seuraavaksi tärkeimpiin hankkeisiin.

Esitetään, että investointirahojen jako toimialojen välillä on:

  • Onnettomuuksien ehkäisy 74.000 euroa,
  • Pelastustoiminta 1.070.000 euroa,
  • Varautuminen 30.000 euroa,
  • Kehittäminen ja hallinto 60.000 euroa sekä
  • Öljyntorjunta 132.000 euroa.

  Esitetään, että tässä vaiheessa jätetään määräämättä 34.000 euron käyttö siten, että sen käytöstä päätetään, kun tiedetään ulkopuolisen rahoituksen määrä.

Esitetään, että johtokunta vahvistaa investointisuunnitelman 2019 ja delegoi hankintapäätökset pelastusjohtajalle. Edelleen esitetään hankkeiden käytännön vastuun jakautuvan toimialoittain ja hankkeittain investointisuunnitelman mukaisesti.

Liitteet           5 Investointisuunnitelma 2019 toimialoittain

Pelastusjohtajan päätösehdotus

                      Johtokunta:

  • Päättää jakaa investointivarat toimialoittain edellä esitetyllä tavalla.
  • Päättää toteuttaa investointisuunnitelman 2019 hankkeet.
  • Delegoi käytännön hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja hankkeiden   valmistelu ja toteutusvastuun toimialoittain ja hankkeittain nimetyille henkilöille.

Lisätietojen antaja              pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590

Täytäntöönpano                 Satakunnan pelastuslaitos

                                           Hankevastuulliset

                                           KuntaPro Oy

Johtokunnan päätös                                           Päätösehdotus hyväksyttiin."

- - - - - 

Pelastuslaitoksen johtokunta 14.5.2019

Johtokunta hyväksyi kokouksessaan 4.12.2018 § 62 Satakunnan pelastuslaitoksen investointisuunnitelman vuodelle 2019. Investointisuunnitelmassa oli varattuna D-luokan öljyntorjunta-aluksen hankintaan menoja 640.000 € ja Öljynsuojarahaston avustusta 512.000 € eli laitoksen omarahoitusosuus on 128.000 €.

Hanke kilpailutettiin ja saatujen tarjousten mukaan hankkeen menot ovat 688.000 €. Öljynsuojarahastolta haettiin hyväksyntää näille kustannuksille ja saadun ennakkopäätöksen mukaisesti Öljynsuojarahasto hyväksyy tämän kustannustason ja avustaa hanketta 80 %, kuitenkin enintään 550.400 €. Näin pelastuslaitoksen omarahoitusosuudeksi jäisi 137.600 € eli 9.600 € enemmän kuin mitä johtokunta on hyväksynyt joulukuussa.

Joulukuussa jätettiin sitomatta 34.000 € määrärahaa. Lisämääräraha D-luokan veneeseen voitaisiin varata tuosta sitomattomasta erästä.

Palosuojelurahaston päätöksiä heidän myöntämistä avustuksista ei ole saatu vielä. Palosuojelurahaston hallituksen seuraava kokous on 28. – 29.5.2019. Pelastuslaitoksen tekemät anomukset raskaan kaluston osalta käsitellään todennäköisesti silloin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää täydentää ja muuttaa Satakunnan pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaa vuodelle 2019 öljyntorjunnan osalta siten, että D-luokan öljyntorjunta-alukseen varattaisiin menomäärärahaksi 688.000 € ja vastaavaksi avustustuloksi 550.400 €. Omarahoitusosuus nousee 137.600 euroon.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos, hankevastuulliset, Porin kaupungin talouspalvelut, Sarastia