Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Porin kaupungin vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

PRIDno-2021-1891

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Vuoden 2022 talousarvion laadinta on pelastuslaitoksen osalta käynnistetty 20.4. pidetyllä valmistelukokouksella pelastuslaitoksen ja Porin kaupungin talousyksikön välillä. Pelastuslaitoksen osalta talousarvion laadintaprosessi on normaalia pidempi, koska prosessi sisältää kesän aikana tapahtuvan kuntien kuulemisen.

Koronapandemian ja kuntavaalien siirtymisen johdosta Porin kaupungin talousarvioprosessi muuttuu kuluvana vuonna aiemmasta. Talous- ja hallintojohtaja tulee antamaan toukokuussa toimialoille teknisen raamin suunnittelun pohjaksi. Porin kaupunginhallitus antaa toimialoja sitovan talousarvioraamin todennäköisesti vasta elokuussa. Talousarvioprosessin rinnalla kulkee henkilöstösuunnitelma ja koulutussuunnitelma.

Pelastuslaitoksen talousarvion tavoiteaikataulu on alustavasti seuraava:

4.5.2021 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan.

1.6.2021 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa.

Syyskuussa 2021 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä. Toimialojen tulee jättää omat talousarvioesitykset Porin kaupunginhallitukselle syyskuun loppuun mennessä ja valtuusto päättää talousarviosta joulukuun kokouksessa.

Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan 30.11.2021 pidettävään kokoukseen.

Pelastuslaitos on kahtena edellisenä vuotena tehnyt ylijäämäisen tilinpäätöksen. Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa huomioidaan 2021 tilinpäätöksestä tehty analyysi ja talousarvio vuodelle 2022 laaditaan tasapainoiseksi. Käynnissä oleva Hyvinvointialuevalmistelu, sekä pelastustoimen kehittämishankkeet tuovat ensi vuoden talousarvioon muutoskustannuksia, joista kaikista ei ole vielä varmuutta. Esimerkiksi turvallisuusverkon palveluiden laajempi käyttöönotto tuo merkittäviä lisäkustannuksia pelastuslaitoksen ICT-kustannuksiin, mutta vielä ei ole täyttä varmuutta siitä, missä määrin palvelut ovat ensi vuonna käytössä. Pelastuslaitoksen toiminnasta laadittu palveluiden ja toiminnan ulkoinen selvitys on käsittelyssä ja mahdolliset toimenpiteet tulevat johtokunnan käsittelyyn syksyllä.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa ohjeistuksen talousarvion laadintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Talousarvion laadinta-aikatauluun tehtiin tarkennuksia, jotka johtuvat talousarvion teknisen raamin viivästymisestä. Tämän johdosta johtokunnan sovittu 1.6.2021 kokous siirretään pidettäväksi 15.6.2021 ja 7.9.2021 kokous siirretään pidettäväksi 21.9.2021.

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslain 24 § mukaan kunnat vastaavat pelastustoiminnasta yhteistoiminnassa valtioneuvoston päättämällä aluejaolla. Alueen palvelutaso määritellään palvelutasopäätöksessä, jonka tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasossa tulee ottaa huomioon myös poikkeusolot. Palvelutasoa valvoo aluehallintovirasto sisäministeriön ohjauksessa.

Pelastuslain mukaan pelastustoimen palvelutasosta päättää alueen pelastustoimi kuntia kuultuaan. Pelastuslaitoksen johtokunta päätti alueen pelastustoimen palvelutasosta vuosille 2021–2025 kokouksessaan 19.1.2021 (§ 6).

Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on laadittu voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on varauduttu 2,5 %:n korotuksella. Kuntakohtaiset paloasemien vuokrat on sidottu indekseihin ja korotukset on tehty asemakohtaisesti indeksien muutoksilla.

Pelastuslaitos on kahtena edellisenä tilikautena tehnyt merkittävän ylijäämän, joka on siirtynyt pelastuslaitoksen taseeseen. Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa huomioidaan aiempien vuosien toteutuma. Lisäksi talousarvion laadinnassa pyritään ennakoimaan toimialaan kohdistuvat muutokset, joilla on merkittäviä talousarviovaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi pelastus-ICT:n järjestelmämuutokset, jotka arvion mukaan realisoituvat ensi vuodesta alkaen.

Liitteenä olevasta taulukosta selviää kuntakohtaiset maksuosuudet. Kiinteistömenoihin voi tulla pieniä tarkistuksia paloasemien muutosten vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää, että talousarvio vuodelle 2022 laaditaan voimassa olevan palvelutasopäätöksen pohjalta ja esittää Satakunnan kunnille asukaslukuperusteisiksi menoiksi 17 000 000 euroa. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja kiinteistökorvaukset.

Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta 31.8.2021 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitos pyysi kuntien lausuntoja vuoden 2022 talousarvioesityksestä 31.8.2021 mennessä. Kuntien antamat lausunnot ja lausuntojen pohjalta tehty tiivistelmä ovat esityslistan liitteenä. Kuntien antamissa lausunnoissa puolletaan tehtyä talousarvioesitystä ja useammassa myös kannustetaan jatkamaan pelastuslaitoksen toiminnan ja palveluiden kehittämistä ulkoisen selvityksen pohjalta.

Talousarvio on syötetty järjestelmään johtokunnan viime kokouksen päätöksen mukaisesti nykyisen palvelutason mukaisena. Liitteenä olevat henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on laadittu talousarvioehdotukseen tukeutuen. Pelastuslaitoksen toiminta jatkuu palvelutasopäätöksen mukaisena entisillä toimipaikoilla ja vahvuuksilla. Ensihoitoa tuotetaan pienin muutoksin sopimusperusteisesti Satasairaalalle. Ensihoito on nollakatteista.

Syötetty talousarvio perustuu kuntalaskutukseen, joka on 21 881 225 €, ja päättyy vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta arvioi kuntien lausuntojen sisällön ja päättää esittää Porin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi pelastuslaitokselle talousarvion, jonka kuntalaskutus on 21 881 225 € ja joka päättyy vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2022.

Kokouskäsittely

Kokouksessa keskusteltiin laajemmin pelastustoimen rahoituksesta siirryttäessä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Talouden osalta moni asia on edelleen avoinna, vaikka laskelmia rahoituksen tasosta on valtakunnallisesti tehty.

Tiedoksi

Porin kaupunginhallitus, Satakunnan kunnat

Oheismateriaali