Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Satakunnan pelastuslaitoksen investointisuunnitelman 2021, täydennys

PRIDno-2020-5546

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen seuraavan vuoden investointisuunnitelma on yleensä käsitelty johtokunnassa, kun seuraavan vuoden talousarvio on vahvistettu. Saadun tiedon mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa 14.12. tulevan vuoden talousarvion. Yhtäältä johtokunnalla ei ole suunniteltua kokousta tuon jälkeen, toisaalta ja erityisesti ajankohta on investointien toteuttamisen kannalta hankala. Pelastuslaitoksen investointien toteuttaminen on monivaiheinen prosessi, jonka toteuttaminen kalenterivuoden kuluessa on toistuvasti ollut vähintään haastavaa. On epäily, että koronaepidemia tulee vaikuttamaan yhteiskunnan ja eri tuotannonaloihin toimintaan siten, että toimitusajat pitkittyvät ja ovat entistä hankalammin ennakoitavissa. Selkeät ja pitkäkestoiset hankintaprosessit tulisi käynnistää pikimmiten.

Esitetään, että johtokunta hyväksyy alustavasti liitteessä esitetyt pelastustoiminnan investoinnit, jotta voidaan käynnistää niitä koskeva kilpailutus ja muut prosessit. Nämä tehdään maininnalla ja varauksella, jonka mukaan hankinnat ovat sidoksissa saatavaan rahoitukseen.

Pelastuslaitoksen muut investoinnit eri toimialoille käsitellään myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta hyväksyy alustavasti esitetyt pelastustoiminnan investoinnit, delegoi suunnitelman mukaiset hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja osoittaa hankkeiden valmistelun nimetyille vastuuhenkilöille.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitos on selvittänyt vuoden 2020 investointien toteutuman, yhteenvetoraportti on liitteenä. Vuoden 2020 ja 2021 investoinnit ovat sidoksissa toisiinsa, kun kaupunginvaltuusto siirsi 283.345 euroa vuoden 2020 investointimäärärahoista vuodelle 2021. Koronavirusepidemian vuoksi vuodelle 2021 siirtyivät sammusauton/Eurajoki ja säiliö-/vaahtoauton/Pori Pihlava valmistumiset sekä eri hankkeiden rahoitustasaukset ja lisärahoitustarpeet.

Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 20.10.2020 (§ 31) päättänyt osan vuoden 2021 investoinneista, jotta hankintaprosessi saatiin käyntiin heti kaupunginvaltuuston hyväksyessä kuluvan vuoden talousarvion. Täydennetty investointisuunnitelma on liitteenä. Suunnitelmaan on kirjattu johtokunnan aiemmin päättämät vuoden 2021 hankkeet sekä esitetään lisärahoitusta Meri-Porin säiliösammutusauton arvioitua kalliimpaan vaahtosammutuslaitteistoon. Edelleen suunnitelmassa esitetään vuodelta 2020 siirtyvät sammutusauton/Eurajoki, säiliö-/vaahtoauton/Pori Pihlava sekä johtoauton/Ala-Satakunta tarkentuneet ja kohonneet kustannukset sekä näiden edellyttämä rahoitus. Uusina investointihankkeina esitetään pelastusharjoitusalueelle hankitun hankalien paikkojen simulaattorin täydentämistä katoksella, kahden väestöhälyttimen hankintaa Porin kaupungin alueelle sekä öljyntorjuntaan rannanpuhdistuslaitteistoa ja B-luokan öljyntorjuntavenettä Harjavaltaan. Kahden viimeksimainitun hankkeen edellytyksenä on Öljysuojarahaston avustus suunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Onnettomuuksien ehkäisyyn ei aiemmista vuosista poiketen esitetä investointeja, toimialan hankkeet eivät kustannuksiltaan täytä investoinnin kriteerejä, jolloin hankkeet toteutetaan käyttötalousvaroista. Investointeihin on käytettävissä vuoden 2021 investointirahat eli 1.400.000 euroa ja vuonna 2020 käytämättä jäänyt 252.269 euroa. Esitetyn suunnitelman jälkeen sitomatta on 39.847 euroa.

Suunnitelmassa esitetään mahdolliset avustukset Palosuojelurahastosta ja Öljysuojarahastosta, mutta nämä eivät sisälly määrärahalaskentaan ennen myönteisiä päätöksiä. Mahdolliset avustukset vapauttavat investointimäärärahoja uusiin kohteisiin, joista johtokunta päättää erikseen.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta hyväksyy vuoden 2020 investointiraportin sekä täydennetyn vuoden 2021 investointisuunnitelman mukaiset hankkeet, delegoi suunnitelman mukaiset hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja osoittaa hankkeiden valmistelun nimetyille vastuuhenkilöille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kokouksessa esiteltiin täydennetty investointisuunnitelma, jossa tarkennettiin edelliseltä vuodelta siirtyviä investointiosuuksia.

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyi 20.10.2020 pelastuslaitoksen investointisuunnitelman vuodelle 2021. Investointisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä investointimäärärahoja jäi sitomatta 52 192 euroa. Tämän lisäksi Palosuojelurahasto on myöntänyt avustusta Meri-Poriin hankittavaan säiliösammutusautoon 72 000 euroa, jolloin käytettävissä oleva investointimääräraha on yhteensä 124 192 euroa.

Investointisuunnitelmaa esitetään täydennettäväksi seuraavasti:

* kahden säiliökontin uudistaminen (24 000 euroa),

* kuljetus-/miehistöauton hankinta Rauman paloasemalle (43 000 euroa).

* kahden akkutoimisen pelastusvälinesarjan ja yhden akkutoimisen yhdistelmätyökalun hankinta (45 000 euroa), sekä

* pelastusajoneuvojen kamerajärjestelmien täydennyshankinta Milesstone-kameravalvontajärjestelmään (12 000 euroa).

Nyt päätettävien hankkeiden yhteisarvo on 124 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta hyväksyy investointisuunnitelman täydennyksen ja delegoi suunnitelman mukaiset hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja osoittaa hankkeiden valmistelun nimetyille vastuuhenkilöille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos, Sarastia Oy, Talousyksikkö