Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävien hoito

PRIDno-2019-4982

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousyksikön yksikönpäällikkö on 27.6.2019 tehnyt päätöksen toimialojen taloudesta vastaavien henkilöiden siirtymisestä konsernihallinnon talousyksikköön 1.7.2019 alkaen. Pelastuslaitoksessa päätös on tarkoittanut hallintopäällikkö Kari Nummen siirtymistä talousyksikköön kuitenkin siten, että hän hoitaa entisiä tehtäviä 31.12.2019 saakka.

Hallintopäällikön muiden kuin taloutta koskevien tehtävien hoitoa on käsitelty useissa eri yhteyksissä ja tavoilla. Voidaan todeta, että hallintopäällikön nykytehtävistä arvion mukaan 30 % on kohdistunut talouteen ja 70 % hallinnon muille osa-alueilla kuten yleishallintoon, asianhallintaan, henkilöstöhallintoon, toiminnan valvontaan ja esimiestehtäviin.

Pelastuslaitos poikkeaa Porin kaupungin muista toimialoista ja laitoksista muun muassa koko maakunnan kattavan ja hajallaan olevan toiminta-alueen, merkittävän kolmannen sektorin eli sopimuspalokuntatoiminnan sekä muun muassa ensihoidon tuoman laajan palvelukirjon myötä. Edelleen laitoksen poikkeusasemaa korostaa pelastuslaitoksen asema Porin kaupungin toimialarakenteen ulkopuolella ja kaikkien maakunnan kuntien yhteistyörakenteena. Lisäksi pelastuslaitokseen kohdistuu vahva kansallinen ohjaus ja se tekee laajaa yhteistyötä muiden pelastuslaitosten kanssa. Näistä seuraa, että hyvin monissa asioissa Porin kaupungin käytäntöjä pitää tavallaan suodattaa tai täydentää pelastuslaitoksen eri toimijoille tai toimintoihin soveltuviksi.

On tärkeää tunnistaa muiden kuin talouteen liittyvien tehtävien iso osuus pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävissä. Edelleen on tärkeää tunnistaa pelastuslaitoksen poikkeava asema ja toiminta Porin kaupunkiorganisaatiossa. Pelastuslaitoksen hallintopäälliköllä on ollut laaja tehtäväala, jota on puoltanut eri osa-alueiden kokoaminen yhteen yhden luukun periaatetta tavoitellen. Näitä osa-alueita on vaikea osittaa pelastuslaitoksen sisällä. Vastavuoroisesti tavoitteena on ollut, että hallintopäällikkö on eri asioiden yhteyshenkilö Porin kaupunkikonsernin talous- ja hallintoasioissa. Lisäksi on huomattava, että pelastuslaitos on kuntien yhteistoimintaa, jolloin toiminta ja sen aiheuttamat kustannukset tulee olla selkeä, kuntien kustantama kokonaisuus.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta toteaa, että pelastuslaitos poikkeaa monin tavoin ja ratkaisevasti Porin kaupungin toimialojen ja muiden laitosten toiminnasta. Tämän myötä pelastuslaitoksen hallintoon kohdistuu muista poikkeavat ja laajemmat odotukset, joihin on vastattu kokoamalla hallintoasiat yhden henkilön vastuulle. Johtokunta pitää välttämättömänä, että hallintoasioiden hoito on jatkossakin selkeästi järjestetty ja riittävästi resursoitu.

Päätös

Johtokunta toteaa, että pelastuslaitos poikkeaa monin tavoin ja ratkaisevasti Porin kaupungin toimialojen ja muiden laitosten toiminnasta. Tämän myötä pelastuslaitoksen hallintoon kohdistuu muista poikkeavat ja laajemmat odotukset, joihin on vastattu kokoamalla hallintoasiat yhden henkilön vastuulle. Johtokunta pitää välttämättömänä, että talous- ja hallintoasioiden hoito pelastuslaitoksella on jatkossakin selkeästi järjestetty ja riittävästi resursoitu.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa johtokunta täsmensi päätösesitystä.

Valmistelija

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävien hoitoon on tulossa järjestely, jossa tehtäväkokonaisuutta hoitamaan palkataan määräaikainen henkilö vuosien 2021 - 2022 ajaksi. Rekrytointi toteutetaan Porin kaupungin tämänkaltaisten tehtävien rekrytointikäytäntöjen mukaan. Järjestelyn toteuttamisessa on aikaviivettä, jonka ajaksi tehtävien hoito on järjestettävä.

Esitetään, että Petri Ekbergille tarjotaan hallintopäällikön määräaikaista työsopimussuhdetta 1.1. - 31.3.2021 ajaksi. Porin kaupunkiorganisaatio on ilmaissut järjestelyyn hyväksyvän kannan. 

Petri Ekberg on virkavapaalla Porin toimialueen aluepäällikön virasta. Viransijaisena on toiminut Antti Halmela ja esitetään, että Antti Halmelalle tarjotaan määräaikaista Porin aluepalopäällikön viransijaisuutta 1.1. - 31.3.2021 väliseksi ajaksi.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta toteaa, että hallintopäällikön tehtävien hoitoon on tulossa johtokunnan näkemysten mukainen määräaikainen järjestely vuoden 2022 loppuun saakka.

Johtokunta päättää tarjota hallintopäällikön tehtäviä hoitaneelle Petri Ekbergille jatkoa hallintopäällikön työsopimussuhteessa 1.1. - 31.3.2021 väliseksi ajaksi.

Johtokunta päättää tarjota Porin aluepalopäällikön viransijaisuutta hoitaneelle Antti Halmelalle jatkoa 1.1. - 31.3.2021 väliseksi ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Petri Ekberg

Kokouskäsittely

Kokouksen sihteeri Petri Ekberg (intressijäävi, hallintopäällikkö määräaikainen) poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Sihteerinä tämän asian osalta toimi johtokunnan puheenjohtaja Pertti Mäenpää.

Valmistelija

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt hallintopäällikön täyttöluvan 21.12.2020 (§ 724) pidetyssä kokouksessa. Tehtävän hakuaika päättyy 22.1.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Päätetään hakijoiden haastatteluajankohdat ja haastattelijat sekä mahdolliset muut valintaan liittyvät asiat.

Päätös

Esityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Petri Ekberg

Kokouskäsittely

Kokouksen sihteeri Petri Ekberg (intressijäävi, hallintopäällikkö määräaikainen) poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Sihteerinä tämän asian osalta toimi johtokunnan puheenjohtaja Pertti Mäenpää.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos, henkilöstötoimisto