Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano

PRIDno-2020-6306

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö sekä HR-yksikkö ovat valmistelleet vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kaikkien toimialojen ja liikelaitosten tulee ehdottomasti noudattaa ohjeita. Kaupunginhallitus voi antaa tarvittaessa tilikauden aikana täydentävää ohjeistusta.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Vuoden 2021 käyttösuunnitelma perustuu Porin kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymään Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioesitykseen, jonka mukaan toimintatuotot ovat noin 28,6 milj. euroa, toimintakulut 26,1 milj. euroa, poistot 1,4 milj. euroa ja tilikauden tulos 0 euroa. Käyttösuunnitelma sisältää varsinaisen pelastustoimen ja ensihoitotoiminnan. Varsinainen pelastustoimi jakaantuu palvelutasotoiminnan ja viranomaistoiminnan eri kustannuspaikoille. Ensihoitotoiminta jakaantuu ensihoidon asemakohtaisille kustannuspaikoille ja maakunnalliseen ensivastetoimintaan.

Palvelutasotoiminnan käyttösuunnitelmassa palvelutason määrärahat on kohdistettu paloasemittain. Kustannuspaikkoja on käytössä 56. Kiinteistökulujen määrärahat on kohdistettu paloasemittain. Palvelutasotoiminnan asemakohtaiset määrärahat sitovat taloudesta vastaavaa palomestaria. Viranomaistoiminnassa määrärahat on jaettu 22 kustannuspaikalle. Palvelutaso- ja viranomaistoiminnan perinteinen jako on säilytetty käyttösuunnitelman laadinnassa.

Käyttösuunnitelma esitetään johtokunnan hyväksyttäväksi tuloslaskelmatasoisena Satakunnan pelastuslaitoksen, varsinaisen pelastustoimen ja SPEL Ensihoitotoiminnan tuloslaskelmana eli samalla tarkkuudella kuin käyttösuunnitelman toteutumista seurataan kuukausi-, neljännesvuosi- ja tilinpäätösraportoinnissa.

Ensihoitotoiminnan käyttösuunnitelmassa määrärahat on kohdistettu ensihoidon paloasemittaisille kustannuspaikoille ja maakunnallisen ensivasteen kustannuspaikalle. Ensihoitopalveluiden sopimus kattaa kokonaan toiminnasta aiheutuvat kulut, joten ensihoitotoiminta ei vaikuta Satakunnan pelastuslaitoksen tilikauden tulokseen, ainoastaan tuloslaskelman tuottojen ja kulujen yhteissummiin.

Käyttösuunnitelmaan voi tulla vielä pieniä teknisiä tarkennuksia mm. palkkojen sivukulujen osalta. Johtokunnan olisikin hyvä myöntää pelastusjohtajalle lupa tehdä käyttösuunnitelmaan mahdollisesti tarvittavia teknisluonteisia korjauksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta vahvistaa esitetyn käyttösuunnitelman. Lisäksi johtokunta myöntää pelastusjohtajalle luvan tehdä käyttösuunnitelmaan tarvittavat teknisluonteiset korjaukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos, talouspalvelut