Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävien hoito

PRIDno-2019-4982

Valmistelija

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousyksikön yksikönpäällikkö on 27.6.2019 tehnyt päätöksen toimialojen taloudesta vastaavien henkilöiden siirtymisestä konsernihallinnon talousyksikköön 1.7.2019 alkaen. Pelastuslaitoksessa päätös on tarkoittanut hallintopäällikkö Kari Nummen siirtymistä talousyksikköön kuitenkin siten, että hän hoitaa entisiä tehtäviä 31.12.2019 saakka.

Hallintopäällikön muiden kuin taloutta koskevien tehtävien hoitoa on käsitelty useissa eri yhteyksissä ja tavoilla. Voidaan todeta, että hallintopäällikön nykytehtävistä arvion mukaan 30 % on kohdistunut talouteen ja 70 % hallinnon muille osa-alueilla kuten yleishallintoon, asianhallintaan, henkilöstöhallintoon, toiminnan valvontaan ja esimiestehtäviin.

Pelastuslaitos poikkeaa Porin kaupungin muista toimialoista ja laitoksista muun muassa koko maakunnan kattavan ja hajallaan olevan toiminta-alueen, merkittävän kolmannen sektorin eli sopimuspalokuntatoiminnan sekä muun muassa ensihoidon tuoman laajan palvelukirjon myötä. Edelleen laitoksen poikkeusasemaa korostaa pelastuslaitoksen asema Porin kaupungin toimialarakenteen ulkopuolella ja kaikkien maakunnan kuntien yhteistyörakenteena. Lisäksi pelastuslaitokseen kohdistuu vahva kansallinen ohjaus ja se tekee laajaa yhteistyötä muiden pelastuslaitosten kanssa. Näistä seuraa, että hyvin monissa asioissa Porin kaupungin käytäntöjä pitää tavallaan suodattaa tai täydentää pelastuslaitoksen eri toimijoille tai toimintoihin soveltuviksi.

On tärkeää tunnistaa muiden kuin talouteen liittyvien tehtävien iso osuus pelastuslaitoksen hallintopäällikön tehtävissä. Edelleen on tärkeää tunnistaa pelastuslaitoksen poikkeava asema ja toiminta Porin kaupunkiorganisaatiossa. Pelastuslaitoksen hallintopäälliköllä on ollut laaja tehtäväala, jota on puoltanut eri osa-alueiden kokoaminen yhteen yhden luukun periaatetta tavoitellen. Näitä osa-alueita on vaikea osittaa pelastuslaitoksen sisällä. Vastavuoroisesti tavoitteena on ollut, että hallintopäällikkö on eri asioiden yhteyshenkilö Porin kaupunkikonsernin talous- ja hallintoasioissa. Lisäksi on huomattava, että pelastuslaitos on kuntien yhteistoimintaa, jolloin toiminta ja sen aiheuttamat kustannukset tulee olla selkeä, kuntien kustantama kokonaisuus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta toteaa, että pelastuslaitos poikkeaa monin tavoin ja ratkaisevasti Porin kaupungin toimialojen ja muiden laitosten toiminnasta. Tämän myötä pelastuslaitoksen hallintoon kohdistuu muista poikkeavat ja laajemmat odotukset, joihin on vastattu kokoamalla hallintoasiat yhden henkilön vastuulle. Johtokunta pitää välttämättömänä, että hallintoasioiden hoito on jatkossakin selkeästi järjestetty ja riittävästi resursoitu.

Päätös

Johtokunta toteaa, että pelastuslaitos poikkeaa monin tavoin ja ratkaisevasti Porin kaupungin toimialojen ja muiden laitosten toiminnasta. Tämän myötä pelastuslaitoksen hallintoon kohdistuu muista poikkeavat ja laajemmat odotukset, joihin on vastattu kokoamalla hallintoasiat yhden henkilön vastuulle. Johtokunta pitää välttämättömänä, että talous- ja hallintoasioiden hoito pelastuslaitoksella on jatkossakin selkeästi järjestetty ja riittävästi resursoitu.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa johtokunta täsmensi päätösesitystä.

Tiedoksi

HR-yksikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.