Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Pelastuspäällikön viran perustaminen

PRIDno-2019-4981

Valmistelija

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

"Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 8.5.2018, 18 §

Porin kaupungin ohjeistuksen mukaan toisen pelastuspäällikön viran perustaminen saatetaan johtokunnan käsiteltäväksi. Pelastuslaitoksessa on lähes koko sen olemassaolon ajan ollut kaksi pelastuspäällikköä, joiden muodollinen asema on ollut toimialapäällikkö. Pelastuspäälliköistä toinen on toiminut virassa toisen oltua työsopimussuhteessa, joka ei ole täyttänyt kaikkia tehtävän edellytyksiä. Toimialapäälliköiden ensisijainen tehtävä on kehittää ja johtaa oman toimialan toimintaa maakunnallisesti ja yhdessä linjaorganisaation kanssa. Lisäksi toimialapäälliköt toimivat asiatieohjaajina määritellyille sektorivastuuhenkilöille, edustavat pelastusjohtajaa toimialallaan ja osallistuvat laitoksen yleisjohtoon.

Meneillään olevat yhteiskunnalliset muutokset, joista pelastuslaitoksen kannalta merkittävimpiä ovat maakuntauudistus ja pelastustoimen uudistus, edellyttävät riittäviä suunnittelu-, valmistelu-, toimeenpano- ja seurantaresursseja. Näiden muutosten myötä pelastuslaitoksen toiminnan laatuun kohdistuu aiempaa suurempia odotuksia ja velvoitteita, edelleen tietoperusteinen toiminnan ohjaus tulee olemaan keskeisessä asemassa. Tämä edellyttää tietojen tuottamista, raportointia, tilastointia ja analysointia, jotka perustuvat laatujärjestelmän ja omavalvontaohjelman luomiseen ja käytännön toteutukseen.

Pelastuspäälliköiden karkea työnjaon mukaan toisen tehtävänä on ollut yleinen suunnittelu ja valmistelu ja toisen resurssienhallinta. Työnjakoa määritellessä tulee ottaa huomioon ajankohdan tarpeet sekä käytettävissä olevien henkilöiden vahvuudet ja valmiudet. Oleellista on, että molemmat pelastuspäälliköt toimivat virassa, jolloin he voivat tarvittaessa toimia pelastusjohtajan sijaisina ja pelastustoiminnan johtajina merkittävissä tai päällekkäisissä pelastustehtävissä.

Pelastuspäällikön muodollinen kelpoisuusehto on palopäällystön ylin tutkinto, lisäksi  valinnassa arvostetaan muuta ylemmän tason koulutusta, johtamis- ja asiantuntijaosaamista sekä tuloksellisen työn luontaisia taipumuksia. Palkkaus määräytyy Porin kaupungin teknisen sopimuksen palkkajärjestelmän mukaan, työaika on yleistyöaika ja ensimmäinen sijoituspaikka on Keskuspaloasema. Lisäksi hakijan odotetaan suostuvan turvallisuusselvitysmenettelyyn ja vapaamuotoiseen varallaoloon tarvittaessa sekä sitoutumaan pelastuslaitoksen päihde- ja huumeohjelmaan.

Pelastusjohtajan päätösehdotus
Johtokunta esittää Porin kaupungille, että se perustaisi pelastuspäällikön viran esitetyillä periaatteilla ja virkasuhteen ehdoilla.

Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590
Täytäntöönpano Kaupunginhallitus
Satakunnan pelastuslaitos

Johtokunnan päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin."
 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 22.10.2019

Pelastuspäällikön viran perustamista on käsitelty useissa eri yhteyksissä ja tavoilla. Voidaan todeta pelastuslaitoksen toimintaympäristön vähäisessä määrin ja ilmeisen väliaikaisesti muuttuneen johtokunnan pelastuspäällikkökäsittelyn jälkeen kuitenkin siten, että laitokseen kohdistuvat suunnittelu- ja valmisteluodotukset kokonaisuutena ovat säilyneet vähintään samoina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta pitää pelastuspäällikön viran perustamista edelleen välttämättömänä ja esittää edelleen Porin kaupungille, että se perustaisi pelastuspäällikön viran esitetyillä periaatteilla ja virkasuhteen ehdoilla.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.