Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Satakunnan pelastuslaitos vuoden 2020 tilinpäätös

PRIDno-2020-6312

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Satakunnan pelastuslaitos on vuoden 2016 alusta toiminut kirjanpidollisena taseyksikkönä. Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 kirjanpidollisen taseyksikön avaavan taseen 1.1.2016. Kirjanpidollisena taseyksikkönä pelastuslaitoksella on oma pankkitili ja kaikki laitokselle kuuluvat tuotot ja kulut kohdistetaan pelastuslaitoksen omille kustannuspaikoille.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan Satakunnan pelastuslaitoksen ja varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelman vuosikate osoittaa ylijäämää +3.084.633 euroa ja tilikauden tulos on +1.817.063 euroa. Uuden muotoisessa tuloslaskelman kaavassa tuloksen jälkeen tulevat varausten muutokset ja sisäiset vyörytyserät. Näin tilikauden ylijäämä vyörytyserien jälkeen on +942.824 euroa. Tämä ylijäämä kirjataan taseeseen tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille.

Kulunutta vuotta on leimannut COVID-19 epidemia. Pelastuslaitos varautui ennen tuntemattomaan epidemiaan henkilöstön asemasiirtoja rajoittaen ja eriyttämällä ensihoidon henkilöstö pelastustoiminnan henkilöstöstä. Kaikenlaiseen hygieniaan ja henkilösuojaimiin kiinnitettiin erityistä huomiota. Tästä aiheutui ylimääräisiä kuluja ensihoitoon 17.081 euroa ja pelastustoimeen 18.086 euroa eli yhteensä 35.167 euroa. Toisaalta harjoitustoiminnan ja kouluttautumisen väheneminen toi säästöä noin 250.000 euroa.

Varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelmassa kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Maksutuotot ja avustukset ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toimintakulut alittivat talousarvion 851.961 euroa. Suurimpana eränä oli henkilöstökulujen alitus 613.257 euroa. Muita isoja alituksia olivat: muiden palveluiden ostot 181.654 euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 116.059 euroa. Myös poistot jäivät alle arvion 125.189 euroa, mutta poistot kasvavat tulevina tilikausina, kun keskeneräiset hankkeet saadaan valmistumaan.

Ensihoitotoiminta kokonaisuutena ja erikseen eri sopimusosapuolien kesken toteutui sopimusten mukaisena kustannusneutraalisti eli palvelun ostajat vastasivat kustannuksista täysimääräisesti. Ensihoitotoiminnan tuotot ja kulut sisältyvät Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelmaan, mutta vaikutus yli-/alijäämään vyörytyserien jälkeen on +/- nolla.

Investointien toteutuma ylitti muutetun investointibudjetin 31.076 eurolla. Kaksi hankkeista jäi keskeneräiseksi koronaepidemian aiheuttaman tavarantoimituksen viivästyksen takia ja yksi hanke muista syistä. Kuudestatoista hankkeesta kuusi ylitti suunnitelman. Osasyynä ylityksiin oli hankkeiden puutteellinen suunnittelu, ja osaksi hankkeiden toteutuksessa esille nousseet ennalta arvaamattomat kustannukset.

Vuoden 2020 tilinpäätösraportit sisältävät kolme tuloslaskelmaa ja Porin kaupungin tilinpäätöslomakkeet: palvelulupausten toteutuminen 2020, toiminnan tunnuslukujen toteutuminen 2020 ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2020. Tilinpäätöstä tarkentavina tietoina liitetietoihin sisältyy selvitys investointien toteutumisesta, selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä, taulukko kuntien maksuosuuksista ja pelastuslaitoksen tase.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Yhteistoimintasopimuksen 3 §:n mukaan johtokunta käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen ja omasta puolestaan hyväksyy sen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kokouksessa tarkennettiin vuosikate, tilikauden tulos, sekä tilikauden ylijäämä vastaamaan lopullisen tilinpäätösraporttien lukuja.

Marko Lähdekorpi saapui klo 18.38.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat