Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 LISÄPYKÄLÄ: Porin kaupungin vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023 (lisäpykälä)

PRIDno-2020-2429

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioprosessi on käynnistettävä. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa aikaa.

Talousarvion laatimisaikataulu tulee muuttumaan perinteisestä koronapandemian takia. Todennäköisesti Porin kaupunginhallitus antaa talousarvioraamin vasta elokuussa.

Talousarvion tavoiteaikataulu on alustavasti seuraava:

5.5.2020 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan.

2.6.2020 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa.

1.9.2020 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä.

20.10.20202 varapäivä talousarvoesityksen hyväksymiselle.

Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan 8.12.2020 pidettävään kokoukseen.

Talousarvion laadinta-aikataulu voi muuttua kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti.

Talousarvion laadinta tulee olemaan erityisen haasteellinen. Kuntien taloustilanne on erittäin huono. Lähes kaikki Satakunnan kunnat tekivät viime vuonna tappiollisen tilinpäätöksen ja koronapandemian talousvaikutusten takia kuluvasta vuodesta tulee vielä huonompi. Työehtosopimusneuvottelut ovat kesken ja palkankorotuksista ei ole tietoa. Pelastuslaitoksesta laadittu ulkoinen selvitys on käsittelemättä. Hyvä asia on, että vuoden 2020 talousarvio on realistisella pohjalla.

Talousarvion laadinnan pohjaksi voitaisiin ottaa voimassa oleva palvelutasopäätös ja menokehitykseen 2,5 prosentin korotus kuntalaskutukseen. Kiinteistömenojen korotus tulee vuokrasopimuksissa olevien indeksien mukaisesti. Jos palkankorotukset pysyvät samassa kuin jo sopimuksen tehneillä aloilla ja inflaatio pysyy maltillisena, niin talousarvio on realistisella pohjalla.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa ohjeistuksen talousarvion laadintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Pelastuslain 24 § mukaan kunnat vastaavat pelastustoiminnasta yhteistoiminnassa valtioneuvoston päättämällä aluejaolla. Alueen palvelutaso määritellään palvelutasopäätöksessä, jonka tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasossa tulee ottaa huomioon poikkeusolot. Palvelutasoa valvoo aluehallintovirasto sisäministeriön ohjauksessa.

Pelastuslain mukaan pelastustoimen palvelutasosta päättää pelastuslaitos kuntia kuultuaan. Satakunnassa palvelutasosta päättää pelastuslaitoksen johtokunta.

Käytännössä palvelutasopäätöksessä määritellään paloasemaverkko, miehitettyjen asemien henkilövahvuudet jne.

Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutaso on pysynyt lähes muuttumattomana koko laitoksen toiminta-ajan eli vuodesta 2003. Päivystävä palomestarijärjestelmään on tehty muutos vuonna 2006, jolloin siirryttiin viidestä päivystysalueesta nykyiseen kolmen alueen järjestelmään.

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu nykyisen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on varauduttu 2,5 %:n korotuksella. Kuntakohtaiset paloasemamenot on sidottu indekseihin ja korotukset on tehty asemakohtaisesti indeksien muutoksilla.

Liitteenä olevasta taulukosta selviää kuntakohtaiset maksuosuudet. Kiinteistömenoihin voi tulla pieniä tarkistuksia paloasemien muutosten vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää pitää palvelutason nykyisellä vakiintuneella tasolla ja esittää Satakunnan kunnille asukaslukuperusteisiksi menoiksi 17 600 000 euroa. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja kiinteistökorvaukset.

Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta ja onko nykyinen palvelutaso oikein mitoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Kaikki kunnat ovat antaneet lausuntonsa talousarvioehdotuksesta. Honkajoki on kuntaliitoksen takia antanut lausuntonsa Kankaanpään kanssa. Lausunto on käsitelty yhdistymishallituksessa.

Kuntien kannoissa on aiempaa enemmän eriävyyttä. Esityslistan liitteenä ovat kuntien lausunnot alkuperäisinä, lausunnoista tehty tiivistelmä sekä taulukko, jossa on erikseen kuntien mielipide taloudesta ja palvelutasosta. Kuntien todellinen tahto ilmenee parhaiten alkuperäisistä lausunnoista.

Talousarvio on syötetty järjestelmään johtokunnan viime kokouksen päätöksen mukaisesti nykyisen palvelutason mukaisena. Liitteenä olevat tuloslaskelmat ovat tämän mukaisia. Toiminta jatkuu palvelutasopäätöksen mukaisena entisillä toimipaikoilla ja vahvuuksilla. Ensihoitoa tuotetaan pienin muutoksin sopimusperusteisesti Satasairaalalle. Ensihoito on nollakatteista.

Syötetty talousarvio perustuu kuntalaskutukseen, joka on 22.367.449 €, ja päättyy vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.

Jos kuntalaskutuksen tasoa lasketaan, niin se tarkoittaa palvelutason laskemista, joka taas edellyttää palvelutasopäätöksen muuttamista. Palvelutasopäätös tulisi joka tapauksessa päivittää kuluvana vuotena.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta arvioi kuntien lausuntojen kokonaisvaikutuksen ja tekee sen mukaisen päätöksen vuoden 2021 talousarviosta eli lähinnä kuntalaskutuksen tasosta. Talouden supistaminen tarkoittaa palvelutason laskemista ja siten palvelutasopäätöksen muokkaamista.

Päätös

Johtokunta hyväksyi muutetun päätösesityksen.

Kokouskäsittely

Johtokunta kävi talousarviosta rakentavan keskustelun, jonka yhteydessä esittelijä täydensi päätösehdotusta seuraavasti:

Johtokunta arvioi kuntien lausuntojen kokonaisvaikutuksen ja kuntalaskutuksen tason ja tekee sen mukaisen päätöksen vuoden 2021 talousarviosta. 

Pelastuslaitoksen kustannustason alentaminen edellyttää voimassa olevan pelastuslaitoksen palvelutason laskua, eikä johtokunta voi tehdä sitä päätöstä ensin kuulematta kuntia.

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen valmistelu on käynnissä ja siinä tullaan huomioimaan pelastuslaitoksen ulkoisia palveluita tarkastelevan selvityksen tulokset.

Johtokunta päättää esittää Porin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi pelastuslaitoksen talousarvion, jonka kuntalaskutus on 22.367.449 € ja joka päättyy vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaa kokouksissaan 26.10.2020/571 §, 6.11.2020/585 § ja 30.11.2020/665 §. Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa historiatiedoissa. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 on asian liitteenä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman seuraavalla lisäyksellä: Nuorisovaltuuston määrärahaa lisätään 3000 eurolla. 

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää Minna Haaviston ja Ari Jalosen erikseen jättämän samansisältöisen seuraavan toivomusponnen  kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi: Kaupunginhallitus arvioi Prizztech Oy:n rahoitukseen kohdistettujen leikkausten kokonaistaloudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia seudulliseen yhteistyöhön ennen seuraavan talousarvion laatimista.

Kokouskäsittely

Talousarvion käsittelyssä tehtiin seuraavat kirjaukset:

Yleiskeskustelu

Kaupunginvaltuusto kuuli kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen talouskatsauksen.

Puheenjohtaja ehdotti talousarvion käsittelyjärjestystä kaupunginvaltuustolle ja että yleiskeskustelussa esille tulleet ehdotukset ja ponnet kirjataan ja otetaan esille talousarvion yksityiskohtaisessa käsittelyssä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn.

Kokouksen puheenjohtaja Krista Kiuru luovutti puheenjohtajan tehtävän valtuuston I varapuheenjohtaja Oili Heinolle klo 13.00 – 13.17.

Talousarvion yksityiskohtainen käsittely:

Talousarvion yleisperustelut

Anttivesa Knuuttila teki Juha Joutsenlahden kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen: Kokoomus esittää, että Porin kaupunki aloittaa viipymättä kaikkien toimialojen, Porin Veden ja Palveluliikelaitoksen osalta yhteistoimintaneuvottelut talousarvion tasapainoon saattamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelujen ulkopuolelle rajataan sivistystoimialalta peruskoulun ja lukion opettajat, perusturvasta lääkärit, hoitohenkilöstö ja sosiaalityöntekijät sekä Satakunnan pelastuslaitoksen henkilöstö. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa noin kymmenen (10) miljoonan euron pysyvät säästöt.

Martti Lunden ja Arja Laulainen vastustivat Knuuttilan ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus, EI = Anttivesa Knuuttilan ehdottama ja Juha Joutsenlahden kannattama ehdotus. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin 37 ääntä, Knuuttilan tekemän muutosesityksen puolesta 22 ääntä, ei tyhjiä.

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Tavoitteiden asettaminen konsernille

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Talousarvion yhteydessä vahvistetut erillisvaltuudet

Arto Nurmi teki seuraavan muutosehdotuksen: Talousarviokirjaan tekstimuutos sivulle 33 (Kaupungin myöntämät avustukset) seuraavasti: 
- Varaus uusiin kumppanuussopimuksiin (kaupunginhallitus)  400 000 euroa
- Varaus kumppanuussopimukseen Otsolan kansalaisopisto (kaupunginhallitus) 50 000 euroa.

Ismo Läntinen kannatti Arto Nurmen esitystä.

Puheenjohtaja Krista Kiuru luovutti puheenjohtajuuden I varapuheenjohtaja Oili Heinolle ja poistui klo 13.50. 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus, EI = Arto Nurmen ehdottama ja Ismo Läntisen kannattama muutosehdotus, että varaus uusiin kumppanuussopimuksiin (kaupunginhallitus) 400 000 euroa ja varaus kumppanuussopimukseen Otsolan kansalaisopisto (kaupunginhallitus) 50 000 euroa.

Suoritetun sähköisen äänestyksen aikana Simo Korpela ilmoitti vahingossa äänestäneensä EI, kun tarkoitus oli äänestää JAA. Puheenjohtaja totesi, että äänestystulokseen tehdään korjaus tältä osalta.

Krista Kiurun sijaan kutsuttu Johanna Huhtala saapui klo 13.54.

Esa J. Anttila esitti, että Krista Kiurun tilalle varajäseneksi kutsutun Johanna Huhtalan pitää saada äänestää asiassa, koska äänestystä ei ole vielä lopetettu. Puheenjohtaja totesi, että kokousteknisesti osallistujan siirto sähköiseen kokousjärjestelmään oli äänestyksen aikana vielä kesken, mistä johtuen Huhtala ei voinut äänestää sähköisesti asiassa. Tämän vuoksi Huhtala voi äänestää ilmoittamalla kantansa suullisesti ja tämä kirjataan äänestystulokseen. Johanna Huhtala ilmoitti suullisesti äänestävänsä asiassa JAA.

Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänestyksen aikana tehtyjen korjausten jälkeen kaupunginhallituksen pohjaesityksen puolesta annettiin 46 ääntä (sisältäen Simo Korpelan ja Johanna Huhtalan äänet), Arto Nurmen tekemän ja Ismo Läntisen kannattaman muutosesityksen puolesta 13 ääntä, ei tyhjiä.

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Tommi Raunela saapui klo 14.02. Tuomas Koivisto poistui klo 14.02.

Tiina Puska saapui kokoukseen klo 13.56.  Johanna Rantanen poistui klo 13.56.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan esittely ja sitovuus

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Toimialojen ulkopuolisten tehtävien meno- ja tuloarviot

Laura Pullinen teki seuraavan lisäysehdotuksen: Nuorisovaltuustolle osoitetaan talousarviossa 12 000 euron sijasta 15 000 euroa.

Anne Liinamaa ja Kaarina Ranne kannattivat Pullisen ehdotusta.

Puheenjohtajan tiedusteltua kaupunginvaltuuston yksimielisyyttä Laura Pullisen ehdotukseen kaupunginvaltuusto yksimielisesti päätti osoittaa talousarviossa nuorisovaltuustolle 12 000 euron sijaan 15 000 euroa.

Toimialakohtaiset esitykset:

Perusturva

Anttivesa Knuuttila teki seuraavan muutosehdotuksen: Lavian Kotiranta I toiminnan jatkamiselle ehdotettu 200 000 euron määräraha poistetaan.

Henna Kyhä kannatti Knuuttilan muutosehdotusta.

Martti Lunden vastusti Knuuttilan muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus, EI = Anttivesa Knuuttilan ehdottama ja Henna Kyhän kannattama muutosehdotus, että Lavian Kotiranta I toiminnan jatkamiselle ehdotettu 200 000 euron määräraha poistetaan.

Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesityksen puolesta annettiin 46 ääntä, Anttivesa Knuuttilan tekemän ja Henna Kyhän kannattaman muutosesityksen puolesta 13 ääntä, ei tyhjiä.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 15.05 – 15.15.

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Sivistystoimiala

Anttivesa Knuuttila teki seuraavan lisäysehdotuksen: Perusopetus. Uuden tavoitteen valmisteleminen, pitkän aikavälin tavoitteisiin lisätään:
Pitkän aikavälin tavoite: Tarkoituksenmukainen kouluverkko, sopeutetaan kouluverkkoa oppilasmäärien mukaan.
Toimenpide: Koulun oppilasmäärä tarkistetaan lukuvuosittain syyskuun 20. päivä. Jos koulun oppilaiden määrä on alle 50 kahtena peräkkäisenä tarkastuspäivänä, koulun toiminta lopetetaan lukuvuoden viimeisenä päivänä. Jos koulu sijaitsee varhaiskasvatusyksikön välittömässä läheisyydessä, päätetään erikseen mahdollisuudesta yhdistää varhaiskasvatus ja luokkien 1-2 toiminta samaan rakennukseen.
Mittari 1: Yli kahden ikäluokan yhdysluokkia ei ole yleisopetuksen kouluissa
Mittari 2: Koulujen keskikoko säilyy tai kasvaa yleisopetuksessa Vastuuhenkilö: toimialajohtaja

Mikael Ropo kannatti Knuuttilan ehdotusta.
Raisa Ranta vastusti Knuuttilan ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus, EI = Anttivesa Knuuttilan ehdottama ja Mikael Ropon kannattama muutosehdotus pitkän aikavälin tavoitteisiin yksi tavoite lisää. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesityksen puolesta annettiin 46 ääntä, Anttivesa Knuuttilan tekemän ja Mikael Ropon kannattaman muutosesityksen puolesta 13 ääntä, ei tyhjiä.

Anttivesa Knuuttila teki seuraavan muutosehdotuksen tilannekuvaan perusopetus-kohtaan: Lisätään kappale ”Pienissä kouluissa on haasteita järjestää opetus normien ja nykytarpeiden tasolla. Koulujen oppilasmäärät tarkistetaan lukuvuosittain syyskuun 20. päivä. Jos koulun oppilaiden määrä on alle 50 kahtena peräkkäisenä tarkastuspäivänä, koulun toiminta lopetetaan lukuvuoden viimeisenä päivänä. Jos koulu sijaitsee varhaiskasvatusyksikön välittömässä läheisyydessä, päätetään erikseen mahdollisuudesta yhdistää varhaiskasvatus ja luokkien 1-2 toiminta samaan rakennukseen.”

Mikael Ropo kannatti Anttivesa Knuuttilan tekemää muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus, EI = Anttivesa Knuuttilan ehdottama ja Mikael Ropon kannattama lisäysehdotus. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesityksen puolesta annettiin 46 ääntä, Anttivesa Knuuttilan tekemän ja Mikael Ropon kannattaman muutosesityksen puolesta 13 ääntä, ei tyhjiä.

Anttivesa Knuuttila teki seuraavan muutosehdotuksen: Kirjaston henkilöstömenoihin ei lisätä 65 000 euroa.

Mikael Ropo kannatti Anttivesa Knuuttilan tekemää muutosehdotusta.  

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus, EI =Anttivesa Knuuttilan ehdottama ja Mikael Ropon kannattama muutosehdotus, että kirjaston henkilöstömenoihin ei lisätä 65 000 euroa. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesityksen puolesta annettiin 46 ääntä, Anttivesa Knuuttilan tekemän ja Mikael Ropon kannattaman muutosesityksen puolesta 13 ääntä, ei tyhjiä.

Marianne Ostamo poistui klo 16.05. Hänen sijaansa kokoukseen saapui Pertti Mäenpää klo 16.08.

Sanna Grönmark poistui klo 16.36. Hänen sijaansa kokoukseen saapui Sini Solala klo 16.36.

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokoustauon klo 16.44 – 17.00.

Marianne Ostamo saapui kokoukseen klo 17.00.  Pertti Mäenpää poistui klo 17.00.

Laura Huhtasaari poistui klo 16.46. Hänen sijaansa kokouksen saapui Heidi Sakari klo 17.00.

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Minna Haavisto ja Ari Jalonen jättivät erikseen samansisltöisen seuraavan toivomusponnen: Esitän, että kaupunginhallitus arvioi Prizztech Oy:n rahoitukseen kohdistettujen leikkausten kokonaistaloudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia seudulliseen yhteistyöhön ennen seuraavan talousarvion laatimista.

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Tekninen toimiala

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Tilatehokkuus

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Satakunnan pelastuslaitos

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Tuloslaskelmaosa

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Investointiosa

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Rahoitusosa

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Talousavion meno- ja tuloarvioiden yhteenveto

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Liikelaitosten talousarviot

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Liikelaitosten vaikutus kaupungin tilikauden tuloksen muodostumiseen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tältä osin.

Jarno Joensuu poistui kokouksesta klo 17.41. Hänen sijaansa kokoukseen saapui Noora Kinnunen klo 17.43.

Äänestystulokset

 • Jaa 37 kpl 63%

  Minna Haavisto, Martti Lundén, Jyrki Levonen, Jarno Joensuu, Marianne Ostamo, Irma Roininen, Tommi Salokangas, Arja Laulainen, Jari Hakala, Ismo Läntinen, Ari Nordström, Arto Nurmi, Mirva Heino, Antero Kivelä, Tuomas Koivisto, Rauli Taimi, Markku Tanttinen, Pirjo Mäki, Jari Pajukoski, Diana Bergroth-Lampinen, Simo Korpela, Oili Heino, Raisa Ranta, Kaarina Ranne, Petri Huru, Laura Huhtasaari, Krista Kiuru, Johanna Rantanen, Sonja Myllykoski, Esa Wahlman, Milka Tommila, Esa Anttila, Sinikka Alenius, Anssi Salmi, Ari Jalonen, Mika Aho, Jaakko Jäntti

 • Ei 22 kpl 37%

  Hanna Hildén, Mikael Ropo, Anttivesa Knuuttila, Anne Liinamaa, Mari Kaunistola, Juha Kantola, Jaana Laitinen-Pesola, Aila Haikkonen, Juha Vasama, Petri Lahtinen, Sanna Grönmark, Juha Joutsenlahti, Veera Forsbacka, Aila Korkeaoja, Tapio Huhtanen, Heikki Santavuo, Mika Tuovinen, Henna Kyhä, Erno Välimäki, Satu Hatanpää, Laura Pullinen, Petri Reponen

 • Jaa 46 kpl 78%

  Jarno Joensuu, Minna Haavisto, Jari Pajukoski, Jari Hakala, Martti Lundén, Oili Heino, Ari Nordström, Jyrki Levonen, Pirjo Mäki, Tuomas Koivisto, Anne Liinamaa, Raisa Ranta, Johanna Rantanen, Sanna Grönmark, Jaana Laitinen-Pesola, Hanna Hildén, Jaakko Jäntti, Antero Kivelä, Kaarina Ranne, Arja Laulainen, Irma Roininen, Sonja Myllykoski, Laura Pullinen, Heikki Santavuo, Esa Anttila, Rauli Taimi, Mika Tuovinen, Esa Wahlman, Mari Kaunistola, Veera Forsbacka, Juha Vasama, Sinikka Alenius, Markku Tanttinen, Anttivesa Knuuttila, Ari Jalonen, Satu Hatanpää, Mirva Heino, Mikael Ropo, Erno Välimäki, Diana Bergroth-Lampinen, Mika Aho, Petri Lahtinen, Milka Tommila, Henna Kyhä, Simo Korpela, Johanna Huhtala

 • Ei 13 kpl 22%

  Juha Kantola, Arto Nurmi, Petri Huru, Tapio Huhtanen, Aila Korkeaoja, Ismo Läntinen, Anssi Salmi, Laura Huhtasaari, Aila Haikkonen, Juha Joutsenlahti, Marianne Ostamo, Tommi Salokangas, Petri Reponen

 • Jaa 46 kpl 78%

  Juha Kantola, Jyrki Levonen, Arto Nurmi, Jarno Joensuu, Jari Pajukoski, Tiina Puska, Esa Anttila, Ari Nordström, Irma Roininen, Markku Tanttinen, Marianne Ostamo, Mika Aho, Jari Hakala, Jaakko Jäntti, Tommi Raunela, Laura Huhtasaari, Anne Liinamaa, Anssi Salmi, Aila Haikkonen, Raisa Ranta, Minna Haavisto, Arja Laulainen, Aila Korkeaoja, Antero Kivelä, Martti Lundén, Tapio Huhtanen, Ari Jalonen, Ismo Läntinen, Pirjo Mäki, Mirva Heino, Sanna Grönmark, Johanna Huhtala, Milka Tommila, Rauli Taimi, Simo Korpela, Tommi Salokangas, Oili Heino, Esa Wahlman, Kaarina Ranne, Petri Reponen, Diana Bergroth-Lampinen, Sinikka Alenius, Laura Pullinen, Petri Huru, Sonja Myllykoski, Erno Välimäki

 • Ei 13 kpl 22%

  Mikael Ropo, Veera Forsbacka, Mari Kaunistola, Hanna Hildén, Anttivesa Knuuttila, Petri Lahtinen, Jaana Laitinen-Pesola, Juha Vasama, Juha Joutsenlahti, Heikki Santavuo, Satu Hatanpää, Henna Kyhä, Mika Tuovinen

 • Jaa 46 kpl 78%

  Jarno Joensuu, Martti Lundén, Tiina Puska, Jari Hakala, Irma Roininen, Ari Jalonen, Arto Nurmi, Jyrki Levonen, Markku Tanttinen, Esa Anttila, Raisa Ranta, Antero Kivelä, Jari Pajukoski, Sonja Myllykoski, Ari Nordström, Ismo Läntinen, Tommi Salokangas, Aila Haikkonen, Tommi Raunela, Mirva Heino, Minna Haavisto, Anssi Salmi, Tapio Huhtanen, Kaarina Ranne, Juha Kantola, Rauli Taimi, Petri Reponen, Jaakko Jäntti, Erno Välimäki, Pirjo Mäki, Sini Solala, Esa Wahlman, Laura Pullinen, Heidi Sakari, Oili Heino, Milka Tommila, Diana Bergroth-Lampinen, Anne Liinamaa, Petri Huru, Johanna Huhtala, Aila Korkeaoja, Arja Laulainen, Marianne Ostamo, Mika Aho, Simo Korpela, Sinikka Alenius

 • Ei 13 kpl 22%

  Anttivesa Knuuttila, Jaana Laitinen-Pesola, Mikael Ropo, Heikki Santavuo, Petri Lahtinen, Veera Forsbacka, Hanna Hildén, Henna Kyhä, Mika Tuovinen, Satu Hatanpää, Juha Joutsenlahti, Mari Kaunistola, Juha Vasama

 • Jaa 46 kpl 78%

  Jarno Joensuu, Irma Roininen, Ari Nordström, Minna Haavisto, Tiina Puska, Jari Hakala, Martti Lundén, Jyrki Levonen, Arto Nurmi, Jari Pajukoski, Antero Kivelä, Ismo Läntinen, Arja Laulainen, Marianne Ostamo, Esa Anttila, Anne Liinamaa, Milka Tommila, Ari Jalonen, Kaarina Ranne, Markku Tanttinen, Anssi Salmi, Tapio Huhtanen, Rauli Taimi, Raisa Ranta, Aila Haikkonen, Juha Kantola, Sini Solala, Esa Wahlman, Petri Reponen, Heidi Sakari, Oili Heino, Sonja Myllykoski, Petri Huru, Tommi Raunela, Diana Bergroth-Lampinen, Laura Pullinen, Sinikka Alenius, Simo Korpela, Pirjo Mäki, Johanna Huhtala, Mika Aho, Mirva Heino, Tommi Salokangas, Aila Korkeaoja, Erno Välimäki, Jaakko Jäntti

 • Ei 13 kpl 22%

  Jaana Laitinen-Pesola, Hanna Hildén, Juha Vasama, Juha Joutsenlahti, Henna Kyhä, Heikki Santavuo, Satu Hatanpää, Mikael Ropo, Anttivesa Knuuttila, Mika Tuovinen, Veera Forsbacka, Petri Lahtinen, Mari Kaunistola

 • Jaa 46 kpl 78%

  Mika Aho, Irma Roininen, Minna Haavisto, Martti Lundén, Jyrki Levonen, Arto Nurmi, Tiina Puska, Jarno Joensuu, Heidi Sakari, Kaarina Ranne, Antero Kivelä, Marianne Ostamo, Tapio Huhtanen, Esa Anttila, Sonja Myllykoski, Rauli Taimi, Arja Laulainen, Anne Liinamaa, Ismo Läntinen, Diana Bergroth-Lampinen, Ari Nordström, Markku Tanttinen, Anssi Salmi, Tommi Raunela, Petri Reponen, Simo Korpela, Jari Pajukoski, Ari Jalonen, Sini Solala, Aila Haikkonen, Raisa Ranta, Petri Huru, Laura Pullinen, Jari Hakala, Mirva Heino, Johanna Huhtala, Esa Wahlman, Sinikka Alenius, Milka Tommila, Pirjo Mäki, Juha Kantola, Erno Välimäki, Jaakko Jäntti, Oili Heino, Tommi Salokangas, Aila Korkeaoja

 • Ei 13 kpl 22%

  Petri Lahtinen, Mikael Ropo, Juha Vasama, Jaana Laitinen-Pesola, Heikki Santavuo, Henna Kyhä, Anttivesa Knuuttila, Juha Joutsenlahti, Hanna Hildén, Veera Forsbacka, Mika Tuovinen, Satu Hatanpää, Mari Kaunistola

Valmistelija

 • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen tilinpäätösennuste syyskuun toteutumaraportin perusteella näyttää yli miljoonan euron ylijäämää. Pelastuslaitoksen taseessa on aiemmin kertynyttä ylijäämää noin 2.1 miljoonaa euroa, eikä taseessa olevan ylijäämän kasvattaminen ole perusteltua. Satakunnan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen mukaan yli- tai alijäämät kirjataan pelastuslaitoksen taseeseen ja yli- tai alijäämäinen tilinpäätös tasapainoitetaan kahden seuraavan tilikauden aikana. Lisäksi pelastuslaitoksen siirtyminen vuoden 2023 alusta Satakunnan hyvinvointialueelle purkaa voimassa olevan yhteistyösopimuksen ja sopimuksen päättymispykälän mukaan taseessa oleva ylijäämä palautetaan asukaslukujen suhteessa kunnille. 

Pelastuslaitoksen johtokunta on vuoden 2021 talousarviokäsittelyn yhteydessä päättänyt kuntamaksuosuudesta ja nyt tilinpäätösennusteen mukaan on perusteltua pienentää marras- ja joulukuun kuntalaskutuksen tasoa, jotta pelastuslaitoksen tilinpäätös saatetaan lähelle nollatulosta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Esitän, että johtokunta päättää laskea kuntalaskutuksen tasoa niin, että marraskuun kuntalaskutusta pienennetään 600 000 euroa ja lokakuun talousraporttien perusteella joulukuun kuntalaskutusta pienennetään niin, ettei merkittävää ylijäämää pääse syntymään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kokouksessa keskusteltiin pelastuslaitoksen aiemmista tilinpäätöksistä ja niihin johtaneista syistä. Kokous esitti huolensa siitä, että tilinpäätösten tasapainoittamista ei ole tehty yhteistyösopimuksen mukaisesti, mikä on johtanut taseessa olevan ylijäämän kasvamiseen.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat