Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Lisätalousarvio 2019 Satakunnan pelastuslaitos

PRIDno-2019-3929

Valmistelija

  • Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Perustelut

Johtokunta päätti kokouksessaan 4.6.2019 esittää 700.000 euron lisätalousarviota kuluvalle vuodelle. Lisätalousarviosta pyydettiin kunnilta lausuntoa.

Kuntien lausuntoja on saapunut kolmetoista ja kolme lausuntoa on otettu kuntien esityslistoilta. Lausuntoja tai ehdotuksia on siis kuusitoista kappaletta. Niiden sanamuotojen eksakti tulkinta on haastavaa, mutta viisi kuntaa esittää nykyisen palvelutason säilyttämistä. Näiden kuntien maksuosuus pelastustoimen menoista on 54,5 prosenttia. Palvelutasopäätöksen avaamista tai muuten neuvotteluja esittää yksitoista kuntaa. Näiden kuntien maksuosuus pelastustoimen menoista on 44,7 prosenttia. Lausunnoista on tehty yhteenveto ja lisäksi lausunnot ovat alkuperäisinä kokousmateriaalissa.

Koska enemmistö maksuosuuksista puoltaa nykyisen, vakiintuneen palvelutason säilyttämistä, niin on luontevaa esittää sen mukaista talousarviota.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää esittää Porin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 700.000 euron lisätalousarvion laatimista kuluvalle vuodelle. Lisätalousarvion katteena on korotettu kuntalaskutus.

 

Pelastusjohtajan muutettu päätösesitys:

Johtokunta päättää nostaa kuntalaskutusta 700.000 eurolla tilinpäätöstä uhkaavan alijäämän estämiseksi.

Päätös

Muutettu esitys hyväksyttiin

Kokouskäsittely

Pelastusjohtaja totesi, että Porin kaupungilla on käytössä talousarvion nettositovuus –periaate. Toimialat ja liikelaitokset voivat käyttää hankkimansa lisätulot menojensa katteeksi. Lisätalousarviota ei tarvitse viedä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Tiedoksi

Porin kaupunginhallitus, Satakunnan kunnat

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi