Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2020

PRIDno-2019-2431

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvioprosessi on käynnistettävä. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa aikaa.

Talousarvion tavoiteaikataulu on seuraava:

14.5.2019 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan.

4.6.2019 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa.

27.8.2019 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä.

Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan 3.12.2019 pidettävään kokoukseen.

Kuntien taloustilanne on entisestään heikentynyt viime aikoina. Pelastuslaitoksen kaksi edellistä tilinpäätöstä ovat olleet alijäämäisiä ennen tilinpäätössiirtoja. Vuoden 2017 tilinpäätös saatiin ylijäämäiseksi purkamalla investointivaraus taseesta. Vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäinen 739.000 €. Vuoden 2019 osalta kuntalaskutusta nostettiin, mutta siitä huolimatta kuluvan vuoden tilinpäätösennuste on noin 600.000 – 700.000 euroa alijäämäinen.

Satakunnan pelastuslaitoksen talouskehitys varsinaisen pelastustoimen osalta ilmenee liitteenä olevasta talouskehitysraportista. Eri menoerien kehitys on ollut sangen maltillista tarkastelujaksolla. Henkilöstömenot eivät ole nousseet moneen vuoteen, mutta 2019 tammikuussa ja huhtikuussa tuli korotuksia. Samoin sopimuspalokuntakorvaukset ovat olleet pitkään samalla tasolla, mutta korotus tuli vuodelle 2019 palkankorotusten myötä.

Kuntien maksuosuudet ovat laskeneet, koska koko laitoksen talousarvio lasketaan käänteisesti Porin maksuosuudesta ja Porin suhteellinen asukasluvun nousu ja paloasemien vuokrien nousu pienentävät varsinaiseen pelastustoimeen jäävää osuutta.

Kuntaliiton tilaston mukaan kuntien toimintakulut ovat nousseet ajanjaksolla 2009 – 2016 keskimäärin 2,3 % vuosittain. Kasvu on eri toimialoilla tietenkin erisuuruista.

Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa on valittavissa kaksi eri linjausta. Talousarvio voidaan laatia nykyisen palvelutason eli hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa kuntalaskutuksen korotusta noin miljoonalla eurolla. Toinen vaihtoehto on palvelutasopäätöksen muuttaminen ja tinkiminen nykyisestä palvelutasosta. Palvelutason tinkimisellä tavoiteltaisiin henkilöstösäästöjä sekä vakituisten työntekijöiden osalta että myös sopimuspalokuntien sopimuskorvausten alentamista. Henkilöstösäästöt tarkoittavat päivystyspalveluiden ja miehitettyjen paloasemien vähintäänkin osittaista supistamista.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa ohjeistuksen talousarvion laadintaan.

Päätös

Johtokunta kävi keskustelun talousarvion laadintaperiaatteista ja hyväksyi laadinta-aikataulun. Talousarvio tehdään voimassaolevan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lisäksi selvitetään mahdollisia sopeutustoimia ja niiden kustannusvaikutuksia.

Valmistelija

Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslain 24 § mukaan kunnat vastaavat pelastustoiminnasta yhteistoiminnassa valtioneuvoston päättämällä aluejaolla. Alueen palvelutaso määritellään palvelutasopäätöksessä, jonka tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasossa tulee ottaa huomioon poikkeusolot. Palvelutasoa valvoo aluehallintovirasto sisäministeriön ohjauksessa.

Pelastuslain mukaan pelastustoimen palvelutasosta päättää pelastuslaitos kuntia kuultuaan. Satakunnassa palvelutasosta päättää pelastuslaitoksen johtokunta.

Käytännössä palvelutasopäätöksessä määritellään paloasemaverkko, miehitettyjen asemien henkilövahvuudet jne.

Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutaso on pysynyt lähes muuttumattomana koko laitoksen toiminta-ajan eli vuodesta 2003. Päivystävä palomestarijärjestelmään on tehty muutos vuonna 2006, jolloin siirryttiin viidestä päivystysalueesta nykyiseen kolmen alueen järjestelmään.

Varsinaiseen pelastustoimintaan käytetty rahamäärä on nykyisen yhteistoimintasopimuksen aikana (10 vuotta) vuodesta 2009 pysynyt euromääräisesti ennallaan tai osin jopa vähentynyt. Kun samalla on kuitenkin pidetty palvelutaso ennallaan, niin luonnollinen seuraamus on, että pelastuslaitoksen talous on muodostunut tappiolliseksi.

Tämä talouden ja toiminnan erilaisuus tulee ratkaista pysyvästi.

Oheisessa liitteessä on tietoa pelastustoimen taloudesta Satakunnassa ja asukasluvun muutoksesta.

Kuntakohtainen menokehitys on asukaslukujen perusteella kaikissa kunnissa periaatteessa samanlainen. Kun koko maakunnan asukasluku laskee, niin menot per asukas nousee. Kustannukset nousevat suhteellisesti enemmän niissä kunnissa, joiden asukasluku laskee muita hitaammin. Esimerkiksi Porin osuus maakunnan asukasluvusta oli 33,4 % vuonna 2009, kun se nyt on 38,6 %(mukana kuntaliitokset). Kunnan paloasemien kiinteistökorvausten kehitys vaihtelee kunnittain riippuen pääoma- ja ylläpitovuokran suhteellisista osuuksista.

Vuoden 2019 tilinpäätösennuste on huhtikuun tietojen perusteella noin 700.000 € alijäämäinen. Jos talousarviota korjataan tuolla summalla ja ensi vuodelle varataan 2 % kasvu, niin pelastuslaitos esittää, että asukasluvun mukaan jaettaviin menoihin varattaisiin 17,2 M€. Tämä on 6,2 % enemmän kuin mitä vuoden 2019 laskutus on. Tosin vuoden 2019 laskutus tuottaa todennäköisesti noin 700.000 €:n alijäämäisen tuloksen.

Tässä tilanteessa on kaksi periaatteellista vaihtoehtoa. Olennaisin kysymys on, jatketaanko nykyisellä palvelutasolla, jolloin rahoitusta tarvitaan lisää, vai jatketaanko nykyisellä rahoituksella ja lasketaan palvelutasoa. Tietenkin voidaan tehdä osittainen lisärahoitus samalla, kun palveluja supistetaan. Mahdollisesti tuleva maakuntahallinto tuskin tulee lisäämään pelastustoimen resursseja.

Porin Keskuskartanon tulipalon jälkeen on pelastuslaitoksen virkamiesjohdolle tehty palvelutason nostamiseen tähtääviä esityksiä. Näitä ovat Kanta-Porin paloasemaa koskien mm. ensihoitajien määrän nostaminen, joka voisi vapauttaa palomiehiä pelastusvalmiuteen, säiliöyksikön vakituinen miehittäminen sekä korkeammalle yltävän nostolavayksikön hankinta. Esitykset sinällään ovat kannatettavia, mutta ne nostaisivat kustannustasoa merkittävästi joko suoranaisesti tai välillisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää pitää palvelutason nykyisellä vakiintuneella tasolla ja esittää Satakunnan kunnille pelastuslaitoksen rahoituksen korjaamista realistiselle tasolle. Tämä tarkoittaa asukaslukuperusteisten menojen nostamista 17 170 000 euroon. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja kiinteistökorvaukset.

Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta ja erityisesti siitä, voidaanko nykyinen palvelutaso säilyttää rahoitusta lisäämällä vai pitääkö palvelutasoa laskea nykyisen rahoituksen tasolle. Onko kunta valmis palvelutason supistuksiin myös oman kunnan alueella talouden sopeuttamiseksi?

Päätös

Muutetun päätösesityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Johtokunnalle jaettiin Porin palohenkilöstö SPAL ry:n lähettämä kirje, selvitys ”Ensihoidon sopimus Satasairaalan kanssa” ja taulukko kuntaosuuksien eri erien muutoksesta talousarvion pohjaesityksen toteutuessa (palvelutasopäätöksen mukainen rahoitustarve).

Pelastusjohtajan mukaan Keskuskartanon tulipalo osoitti, että ajoittain tarvitaan paljon resursseja ja pelastuslaitoksen on perusteltua ylläpitää riittäviä, tarvittaessa käytettävissä olevia eri palokuntamuotojen resursseja.

Keskustelun jälkeen pelastusjohtaja tarkensi päätösesitystään kuulumaan seuraavasti:

  1. Johtokunta merkitsee tiedoksi Porin palohenkilöstö SPAL ry:n kirjeen ja kokouksessa esitetyt kaksi selvitystä (liitteinä). Porin palohenkilöstö SPAL ry:lle vastataan kirjeellä, jonka valmistelevat ja allekirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja pelastusjohtaja.
  1. Kuluvan vuoden huonon taloustoteutuman johdosta johtokunta päättää esittää kunnille 700.000 €:n lisätalousarviota. Lisätalousarvioesityksestä pyydetään lausunto kunnilta.
  1. Johtokunta päättää pitää palvelutason nykyisellä vakiintuneella tasolla ja esittää Satakunnan kunnille pelastuslaitoksen rahoituksen korjaamista realistiselle tasolle. Tämä tarkoittaa asukaslukuperusteisten menojen nostamista 17 170 000 euroon. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja kiinteistökorvaukset.

Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta ja erityisesti siitä, voidaanko nykyinen palvelutaso säilyttää rahoitusta lisäämällä vai pitääkö palvelutasoa laskea nykyisen rahoituksen tasolle. On korostettava, että palvelutason lasku hyvinkin kohdistuu jokaiseen kuntaan, jonka kunnan toivotaan lausunnossaan ottavan huomioon.

Valmistelija

  • Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Perustelut

Kuntien lausuntoja on saapunut kolmetoista ja kolme lausuntoa on otettu kuntien esityslistoilta. Lausuntoja tai ehdotuksia on siis kuusitoista kappaletta. Niiden sanamuotojen eksakti tulkinta on haastavaa, mutta viisi kuntaa esittää nykyisen palvelutason säilyttämistä. Näiden kuntien maksuosuus pelastustoimen menoista on 51,7 prosenttia. Palvelutasopäätöksen avaamista tai muuten neuvotteluja esittää yksitoista kuntaa. Näiden kuntien maksuosuus pelastustoimen menoista on 47,5 prosenttia. Lausunnoista on tehty yhteenveto ja lisäksi lausunnot ovat alkuperäisinä kokousmateriaalissa.

Koska enemmistö maksuosuuksista puoltaa nykyisen, vakiintuneen palvelutason säilyttämistä, niin on luontevaa esittää sen mukaista talousarviota.

Pelastuslaitoksen toiminta jatkuu palvelutasopäätöksen mukaisena entisillä toimipaikoilla ja vahvuuksilla. Ensihoito jatkuu vakiintuneena Satasairaalan sopimuksen mukaisena. Ensihoito on nollakatteista. Uutena toimintona ensihoidossa aloitetaan Combilanssin ensihoitajien tuottaminen Porin perusturvalle. Toiminnasta saadaan täysi korvaus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää esittää Porin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi pelastuslaitokselle talousarvion, jonka kuntalaskutus on 21.866.389 € ja joka päättyy vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porin kaupunginhallitus, Satakunnan kunnat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.