Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 3.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Satakunnan pelastusalaitos, vuoden 2019 tilinpäätös

PRIDno-2020-30

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Satakunnan pelastuslaitos on vuoden 2016 alusta toiminut kirjanpidollisena taseyksikkönä. Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 kirjanpidollisen taseyksikön avaavan taseen 1.1.2016. Kirjanpidollisena taseyksikkönä pelastuslaitoksella on oma pankkitili ja kaikki laitokselle kuuluvat tuotot ja kulut kohdistetaan pelastuslaitoksen omille kustannuspaikoille.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan Satakunnan pelastuslaitoksen ja varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelman vuosikate osoittaa ylijäämää +2.664.086 euroa ja tilikauden tulos on +1.293.127 euroa. Uuden muotoisessa tuloslaskelman kaavassa tuloksen jälkeen tulevat varausten muutokset ja sisäiset vyörytyserät. Näin tilikauden ylijäämä vyörytyserien jälkeen on +468.501 euroa. Tämä ylijäämä kirjataan taseeseen tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille. Laitoksen talouden kehitys näytti alkuvuodesta huolestuttavalta ja johtokunta päätti kerätä kunnilta lisärahoitusta 700.000 euroa. Ilman lisärahoitusta tulos olisi ollut 231.499 euroa alijäämäinen.

Varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelmassa kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet talousarvion ja lisätalousarvion mukaisina. Maksutuotot ja avustukset ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Muut toimintatuotot ovat toteutuneet lähes kaksinkertaisina kalustomyyntien/vaihtojen uuden kirjaustavan takia. Toimintakulut ylittivät talousarvion 506.721 euroa.

Ensihoitotoiminta kokonaisuutena ja erikseen eri sopimusosapuolien kesken toteutui sopimusten mukaisena kustannusneutraalisti eli palvelun ostajat vastasivat kustannuksista täysimääräisesti. Ensihoitotoiminnan tuotot ja kulut sisältyvät Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelmaan, mutta vaikutus yli-/alijäämään vyörytyserien jälkeen on +/- nolla.

Satakunnan pelastuslaitoksen taloudellisten tavoitteiden toteutumisen osalta todetaan, että toimintatuotot ylittyivät noin 750 000 euroa pääosin 700 000 euron lisätalousarvion ja 50 000 euron tuloylitysten ansiosta. Toimintamenot ylittyivät noin 500 000 euroa kun palvelujen ostot ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määrärahat oli talousarviossa varattu liian pieniksi. Muut laskennalliset kustannukset alittivat talousarvion 200 000 eurolla.

Vuoden 2019 tilinpäätösraportit sisältävät kaksi tuloslaskelmaa ja Porin kaupungin tilinpäätöslomakkeet: palvelulupausten toteutuminen 2019, toiminnan tunnuslukujen toteutuminen 2019 ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2019. Tilinpäätöstä tarkentavina tietoina liitetietoihin sisältyy taulukko kuntien maksuosuuksista ja pelastuslaitoksen tase.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Yhteistoimintasopimuksen 3 §:n mukaan johtokunta käsittelee vuoden 2019 tilinpäätöksen ja omasta puolestaan hyväksyy sen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat