Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Satakunnan pelastuslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2018

PRIDno-2019-1012

Valmistelija

  • Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Perustelut

Satakunnan pelastuslaitos on vuoden 2016 alusta toiminut kirjanpidollisena taseyksikkönä. Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 kirjanpidollisen taseyksikön avaavan taseen 1.1.2016. Kirjanpidollisena taseyksikkönä pelastuslaitoksella on oma pankkitili ja kaikki laitokselle kuuluvat tuotot ja kulut kohdistetaan pelastuslaitoksen omille kustannuspaikoille.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan Satakunnan pelastuslaitoksen ja varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelman vuosikate osoittaa ylijäämää +1.385.580 euroa ja tilikauden tulos on +107.244 euroa. Uuden muotoisessa tuloslaskelman kaavassa tuloksen jälkeen tulevat varausten muutokset ja sisäiset vyörytyserät. Näin tilikauden alijäämä vyörytyserien jälkeen on -739.460 euroa. Tämä ylijäämä kirjataan taseeseen tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille.

Varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelmassa kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Samoin muut tuotot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toimintakulut ylittivät talousarvion 215.019 euroa.

Pelastuslaitoksen tilikauden alijäämä vyörytyserien (kaupungin sisäiset menot ja tulot) on huolestuttavan suuri 740.000 euroa. Pelastuslaitoksen taseessa on vanhojen vuosien ylijäämiä 1.405.000 euroa, joten vuoden 2018 alijäämä syö puolet siitä. Kirjanpidollisesti pelastuslaitoksella on mahdollisuus vielä yhteen näin suureen alijäämään, mutta sen jälkeen kirjanpidolliset säästöt ovat syöty.

Ensihoitotoiminta kokonaisuutena ja erikseen eri sopimusosapuolien kesken toteutui sopimusten mukaisena kustannusneutraalisti eli palvelun ostajat vastasivat kustannuksista täysimääräisesti. Ensihoitotoiminnan tuotot ja kulut sisältyvät Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelmaan, mutta vaikutus yli-/alijäämään vyörytyserien jälkeen on +/- nolla.

Vuoden 2018 tilinpäätösraportit sisältävät tuloslaskelmien lisäksi Porin kaupungin tilinpäätöslomakkeen 14160 Satakunnan pelastuslaitos. Lomakkeella esitetään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä tuloslaskelma ja tase. Tilinpäätöstä tarkentavina tietoina liitetietoihin sisältyy taulukko kuntien maksuosuuksista, pelastuslaitoksen tase sekä yhteenveto vuoden 2018 aikana tehdyistä ylitöistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Yhteistoimintasopimuksen 3 §:n mukaan johtokunta käsittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen ja omasta puolestaan hyväksyy sen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.