Sivistyslautakunta, kokous 11.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan päätökseen 2.6.2020 § 157

PRIDno-2020-1210

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

[peitetty] on toivonut sivistyslautakunnan ottavan kantaa asiaansa. Hän työskentelee porilaisessa peruskoulussa tuntiopettajana luokanopettajanan tehtävässä. [peitetty] katsoo, että hänen tuntiopettajan virkansa tulisi muuttaa luokanopettajan viraksi. Hänen mukaansa tarve viralle on koulussa nyt ja jatkossa, ja vastaavia muutoksia on aikaisemminkin tehty tuntiopettajista luokanopettajiksi. 

Perusopetuksessa on joko luokanopettajan, erityisluokanopettajan, erityisopettajan tai lehtorin virassa olevia opettajia tai tuntiopettajan virkasuhteessa olevia. Tuntiopettaja katsotaan päätoimiseksi, mikäli hänen viikoittaiset työntuntinsa ovat vähintään 16. Opetusyksikössä haluttiin selkeyttää tuntiopettajien tilannetta, ja nimikkeitä yhtenäistettiin henkilöstöpäällikön päätöksellä 29.11.2019 § 272.

Niille tuntiopettajille, joille katsottiin löytyvän vähintään päätoimisuuden verran tunteja jatkossakin, tarjottiin mahdollisuutta muuttaa tuntiopettajanimike päätoimisen tuntiopettajan nimikkeeksi. Muille jätettiin nimikkeeksi tuntiopettaja. [peitetty] on myös tarjottu tätä mahdollisuutta päätoimisen tuntiopettajan nimikkeeseen, mutta hän on asiasta kieltäytynyt.

[peitetty] mukaan hänen ensisijaisessa sijoituspaikassaan Itätuulen koulussa (entinen Itä-Porin yhtenäiskoulu) on aiemmin muutettu tuntiopettajan virkoja luokanopettajan viroiksi. Näin on tapahtunut vuonna 2012 kahden opettajan osalta.  Vuoden 2017 organisaatiouudistuksen jälkeen tällaisia muutoksia ei ole peruskouluissa tehty, eikä opetusyksikkö katso niitä tarpeellisiksi tällä hetkellä. Tämä linjaus kohtelee samalla tavalla kaikkia opettajia.

Perusopetuslain 37 § mukaan opetuksen järjestäjällä on oltava riittävä määrä opettajien virkoja. Näiden lisäksi voi olla tuntiopettajia. Tuntiopettaja ei ole osa-aikainen siten, että syntyisi lain mukainen velvoite tarjota lisätöitä. Porin opetusyksikön perusopetuksen vakituisia opettajia on (20.5.2020) yhteensä 455. Heistä 110 on lehtoreita ja 188 luokanopettajia, 71 erityisluokanopettajia, 25 erityisopettajia ja 15 rehtoreita. Päätoimisia tuntiopettajia on 41 ja tuntiopettajia 5. Edellä mainituista ensisijainen sijoituspaikka Itätuulen koulussa on 26 opettajalla, joista 3 on sivutoimisia tuntiopettajia, 2 on päätoimisia tuntiopettajia ja 20 on lehtoreita/luokanopettajia/erityisluokanopettajia/erityisopettajia. Itätuulen koulun yhdeksästä luokanopettajasta yksi on tuntiopettaja, muut varsinaisia luokanopettajia.  Lisäksi opetusyksikössä työskentelee määräaikaisia opettajia.

Oppilasennusteen mukaan lapsimäärät Porissa laskevat merkittävästi lähivuosina. Kun ensimmäisen luokan oppilaiden määrä on nyt 740 on sen arvioitu lukuvuonna 2026-2027 olevan ainoastaan 526. Oppilasmääräkehityksen sekä palveluverkkoon ja oppilaaksiottoalueisiin suunniteltujen muutosten vuoksi uusien opettajien rekrytoinneissa tulee noudattaa tarkkaa harkintaa.

Hakijan ehdottamaa menettelyä ei voida toteuttaa virantoimitusvelvollisuuden muuttamisena vaan hänet tulisi siirtää tuntiopettajan virasta luokanopettajan virkaan, joka tulee perustaa ennen siirtoa, jos sellaista ei ole avoimena. KT Kuntatyönantaja ry on katsonut, että vakinaisia tuntiopettajia voidaan siirtää KVhL 24 §:n mukaisin perusteluin vakinaisiin virkoihin ilman julkista hakumenettelyä, jos työnantaja näin päättää ja siirto voidaan perustella ko. säännöksen mukaisin perusteluin. Mitään pakkoa tähän ei kunnalla ole.

Opetusyksikkö katsoo, ettei sillä hakijan koulun tilanne, opettajien tasa-arvoinen kohtelu sekä kaupungin kokonaisuus huomioiden ole velvollisuutta eikä tarvetta siirtää hakijaa tuntiopettajan virasta luokanopettajan virkaan. 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että [peitetty] vaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Anni Halminen poistui tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

[peitetty] on 15.6.2020 tehnyt oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan päätökseen 2.6.2020 § 156. [peitetty]vaatii edelleen, että hänen tuntiopettajan virkansa muutetaan luokanopettajan viraksi. Hänen mukaansa kyse ei ole anomuksesta perustaa uusi virkapaikka eikä viran siirrosta. Sen sijaan asia koskee olemassa olevan luokanopettajan virkapaikan, jota hän tekee, viranhoitomääräyksen muuttamisesta työnkuvaa vastaavaksi.

Sivistystoimialan näkemyksen mukaan luokanopettajan virka ja tuntiopettajan virka ovat kaksi eri virkaa. Koska kyse on eri viroista, ei muutosta voida tehdä lain kunnallisesta viranhaltijasta 23 §:n mukaisena virantoimitusvelvollisuuden muuttamisena. Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen ei saa johtaa siihen, että virka muuttuu toiseksi viraksi. Jotta [peitetty]virka voitaisiin muuttaa luokanopettajan viraksi, tulisi tämä muuttaminen tehdä virkasiirtona. Virkasiirto edellyttää sitä, että on olemassa tyhjänä oleva luokanopettajan virka tai että sellainen perustetaan ennen virkasiirtoa.

[peitetty]on lisäksi todennut, että rehtori on kirjallisena todisteena allekirjoittanut, että koulussa on tarve luokanopettajalle (24 vvt) nyt ja jatkossa. Sivistystoimiala toteaa, että tällä ei ole merkitystä, koska tuntiopettaja ei ole osa-aikainen siten, että syntyisi lain mukainen velvoite tarjota lisätöitä.

[peitetty]toteaa, että hän on anonut viranhoitomääräyksen muutosta aiemmin vuonna 2012 luodun hallintokäytänteen mukaisesti. Sivistyslautakunta muutti kahden sivutoimisen tuntiopettajan osalta viranhoitomääräyksen sitä anottaessa samoin edellytyksin työnkuvaa vastaavaksi luokanopettajan viranhoitomääräykseksi. Opettajien tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu perustuu luodun hallintokäytänteen tasapuoliseen ja johdonmukaiseen tulkintaan ja toteuttamiseen. Sivistystoimiala toteaa, että tällaisia muutoksia on tehty vuonna 2012 kaksi kappaletta. Uuden organisaation aikana näitä ei ole tehty. Muutoksista on siten kulunut jo pitkä aika ja olosuhteet ovat muuttuneet ajan kuluessa. Oppilasennusteen mukaan lapsimäärät Porissa laskevat merkittävästi lähivuosina. Kun ensimmäisen luokan oppilaiden määrä on nyt 740 on sen arvioitu lukuvuonna 2026-2027 olevan ainoastaan 526. Oppilasmääräkehityksen sekä palveluverkkoon ja oppilaaksiottoalueisiin suunniteltujen muutosten vuoksi uusien opettajien rekrytoinneissa tulee noudattaa tarkkaa harkintaa.

Edellä mainituin perustein sivistystoimiala katsoo, että [peitetty]oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Anni Halminen poistui tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

[peitetty]

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet