Sivistyslautakunta, kokous 11.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Porin Eläkkeensaajat ry:n huojennusanomus nuorisotalon tilojen vuokriin

PRIDno-2020-4284

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Porin Eläkkeensaajat ry anoo 22.6.2020 lähettämässään kirjeessä nuorisotalon tilojen vuokrien huojentamista:

"HUOJENNUSANOMUS

Petteri Lahti / Porin kaupungin Sivistyslautakunta.

Porin Seudun Eläkkeensaajat ry. on käyttänyt kaikissa toiminnoissaan kaupungin NUORISOTALOA, joka sijaitsee jäsenistömme kannalta keskeisellä paikalla. Olemme maksaneet sovittua, kohtuullista ja varallisuuteemme huomioon ottavaa käyttökorvausta ko. tiloista.

Isosta- ja ns. pienemmästä salista käyttötuntimme hinta on ollut normaali 9 euroa/tunti. Pienemmistä tiloista, joissa kokoontuvat yhdistyksemme pienryhmät eli harrastekerhot on käyttökorvaus ollut sovittuna ns. kausikorvaus joka on keskimäärin 84 euroa/vuosi. Näitä yhdistyksemme harrastekerhoja ovat mm. kädentaidon-, askartelu-, pelikerho-, laulavaiset ja tietokoneryhmä.

Kaikesta yhdistyksemme toiminnasta on kertynyt maksettavaa käyttökorvausta viime vuonna 1725 euroa. Nyt uusi hinnoittelu tarkoittaa entisillä käyttötunneilla vuosihintaa 4376 euroa. On päivänselvää, että tämä tarkoittaisi yhdistyksemme toiminnan alasajoa.

Tämä huojennusanomus kohdistuu juuri näitten pienempien tilojen käyttökorvaukseen, jota tulisi jatkaa entisin, sovituin ehdoin vuosikorvauksella eikä tuntiveloituksella. Liitteenä vertailu vuoden 2019 maksetut ja syksy-20 ja kevät -21, eli käyttövuosi.

Yhdistyksemme jäsenmäärä oli vuoden alussa 300. Koronan aikana, kun toiminta oli ”jäissä” väheni jäsenmäärä parillakymmenellä, joten maksuvalmiutemme ei korotuksiin riitä.

Yhdistyksemme toiminnan tarkoitus on juuri sellaista, jota ns. kolmannelta sektorilta toivotaan, eli korostamme sosiaalista yhteisöllisyyttä ja yksinäisyyden torjuntaa. Näemme työmme erittäin tärkeäksi.

Porin Seudun Eläkkeensaajat ry. esittää ja toivoo, että vuosikorvauksemme Nuorisotalon tilojen käytöstä säilyisi entisellään. Lopuksi vielä Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL:n vetoomus kunnille ja kaupungeille tilojen antamista eläkeläisjärjestöille ilman vastiketta.

Porissa 22.6.2020. Porin Seudun Eläkkeensaajat ry.

HlNNOITTELUVERTAILU

v. 2019 maksetut                      syys-2020, kevät-21
iso-sali 1023 euroa                   iso-sali 1023 euroa
pieni-sali 243 euroa                  pieni-sali, käytöstä ei varm.
pelikerho 84 e.                          pelikerho 864 e.
kädentaito 84 e.                        kädentaito 999 e.
askartelu 84 e.                          askartelu 648 e.
laulavaiset 84 e.                        laulavaiset 612 e.
tietokone 84 e.                          tietokone 230 e.
yhteensä 1725 euroa                yhteensä 4376 euroa"

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hylätä Porin Eläkkeensaajat ry:n huojennuspyynnön, koska liikunta- ja nuorisoyksikön hinnastoon suunnitellaan muutoksia nuorisotalon kerhohuoneiden ja askartelutilojen osalta.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Sivistyslautakunta päättää hylätä Porin Eläkkeensaajat ry:n huojennuspyynnön liikunta- ja nuorisoyksikön hinnastoon tehdyn muutoksen johdosta.

Tiedoksi

Porin Eläkkeensaajat ry, tilavaraus, laskutus, kirjanpito

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi